Şedinţa extraordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 8.01.2018
2018-01-04

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

               Nr. 250  /  04.01.2017 

 

 

                                                          PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului Secţiunii de Dezvoltare a Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2017

 

Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa extraordinară din data de 08.01.2018,

Luând act de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr 248 / 04.01.2018, expunerea de motive a primarului municipiului, înregistrată sub nr 249 / 04.01.2018, în calitate de iniţiator, de rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local,

În baza Ordinului nr.3.244/19.12.2017, pentru aprobarea normelor metodologice privind  încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017,

În temeiul art.19, al.1, lit. „a" din Legea nr. 273/29.06.2006, privind  finanţele publice locale actualizată,

În baza art.36, al. 2, lit. „b", pct. 4, lit. „a" din Legea nr. 215/2001, republicată şi  actualizată, privind administraţia publică locală,

În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „a" din Legea nr.215/23.04.2001, republicată şi actualizată privind administraţia publică locală,

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1. Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului Secţiunii de Dezvoltare a Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2017, cu suma de 14.634.175,47 lei din excedentul anilor precedenţi.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare prin serviciile de specialitate.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare şi Serviciului  Buget.

 

INIŢIATOR PROIECT

PRIMARUL MUNICIPIULUI SATU MARE

 


 

MUNICIPIUL SATU MARE

CABINET PRIMAR

NR. 249 / 04.01.2018

 

 

                                    EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului

Secţiunii de Dezvoltare a Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli

al municipiului Satu Mare, pe anul 2017

 

 

Având în vedere: raportul de specialitate nr. 248 / 04.01.2018, întocmit de către Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare,

În baza Ordinului nr. 3.244 / 19.12.2017 pentru aprobarea normelor metodologice privind  încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017,

În temeiul art.19, al.1, lit. „a" din Legea nr. 273/29.06.2006, privind  finanţele publice locale actualizată,

În baza art.36, al. 2, lit. „b", pct. 4, lit. „a" din Legea nr. 215/2001, republicată şi  actualizată, privind administraţia publică locală,

În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „a" din Legea nr.215/23.04.2001, republicată şi actualizată privind administraţia publică locală,

Propun aprobarea acoperirii definitive a deficitului Secţiunii de Dezvoltare a Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2017, cu suma de 14.634.175,47 lei, din excedentul anilor precedenţi.

 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI SATU MARE

Kereskényi Gábor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.  248  / 04.01.2018

 

 

 

                                              RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului

Secţiunii de Dezvoltare a Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli

al municipiului Satu Mare, pe anul 2017

 

Având în vedere Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul nr.3.244/19.12.2017 emis de Ministerul Finantelor Publice, Cap. V "Încheierea execuției bugetelor locale și operațiuni specifice  unităților administrativ - teritoriale" , punct 5.13.3 alin 1 lit. b),

Pentru stabilirea rezultatului execuţiei secțiunii de dezvoltare se scad cheltuielile efectuate pe parcursul anului din sumele încasate reprezentând venituri specifice acestei secțiuni.

Ținând cont de faptul că veniturile aferente Secțiunii de Dezvoltare al Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Satu Mare  încasate în  anul 2017 sunt de 8.368.097,49 lei , iar cheltuielile efectuate pe parcursul anului sunt de 23.002.272,96 lei, este necesară acoperirea definitivă a deficitului rezultat, din excedentul anilor precedenți.

În temeiul art.19, al.1, lit. „a" din Legea nr. 273/29.06.2006, privind  finanţele publice locale actualizată,

În baza art.36, al. 2, lit. „b", pct. 4, lit. „a" din Legea nr. 215/2001, republicată şi  actualizată, privind administraţia publică locală,

În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „a" din Legea nr.215/23.04.2001, republicată şi actualizată privind administraţia publică locală,

 

 

Propun aprobarea acoperirii definitive a deficitului Secţiunii de Dezvoltare a Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2017, cu suma de 14.634.175, 47 lei, din excedentul anilor precedenţi,

 

 

                                                               ŞEF SERVICIU BUGET

                                                                  ec. Terezia Borbei 

 

 

Înapoi