Şedinţa extraordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 23.03.2017 Proiect de hotărâre nr.3
2017-03-20

 

ROMÂNIA

    JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

NR.14.451/16.03.2017

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare,

 pe anul 2017

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa extraordinară din data de 23.03.2017,

Luând act de raportul de specialitate nr. 14.459/16.03.2017, întocmit de către Direcţia Economică, respectiv Raportul de specialitate nr. 14.585/17.03.2017 al Serviciului Investiţii, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare, expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 14.450/16.03.2017, de raportul comisiilor de specialitate ale consiliului local,

Constatând necesitatea aprobării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2017,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Ţinând cont de publicarea pe site-ul municipiului Satu Mare a proiectului Bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare  pe anul 2017 în scopul dezbaterii publice a acestuia,

În conformitate cu prevederile Legii  nr. 6/16.02.2017 a bugetului de stat pe anul 2017,

În baza adresei D.G.R.F.P Cluj Napoca nr. 41.131/2017 privind repartizarea pe an şi pe trimestre a sumelor aprobate prin Decizia şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Satu Mare,

Având în vedere adresa cu nr. 4.014/14.03.2017 a Consiliului Judeţean Satu Mare privind alocarea de sume din cota de 20% din sumele defalcate din T.V.A. alocate judeţului Satu Mare prin Legea bugetului de stat pe anul 2017, nr. 6/2017, respectiv din sumele din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2017,

Având la bază prevederile Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, art. 34 alin.6,

În conformitate cu prevederile art. IV, alin. 4, lit. b, din Ordonanţa de urgenţă nr. 26 din 6 iunie 2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative,

În conformitate cu H.C.L. nr. 11/1997 privind stabilirea "Zilei oraşului Satu Mare", modificată prin H.C.L nr. 7/27.01.2005, respectiv în baza H.C.L. nr. 4/06.02.2003 privind organizarea manifestărilor de ziua municipiului Satu Mare, modificată prin H.C.L nr. 7/27.01.2005

În baza Legii nr. 273/2006, actualizată, privind finanţele publice locale,

Ţinând cont de Notele de contabilitate întocmite pentru stabilirea excedentului Bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare la finele anului 2016,

Având în vedere Situaţia privind plăţile restante înregistrate la 31.12.2016 la nivelul municipiului Satu Mare, care înregistrează 0 lei plăţi restante,

Având în vedere solicitările venite din partea departamentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare, din partea unor instituţii, servicii publice şi societăţi comerciale din subordinea Consiliului local Satu Mare,  

În temeiul art.19, al.1, lit. „a" din Legea nr. 273/29.06.2006, privind  finanţele publice locale actualizată,

În baza art.36, al. 2, lit. „b", pct. 4, lit. „a" din Legea nr. 215/2001, republicată şi  actualizată, privind administraţia publică locală,

În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „a" din Legea nr.215/23.04.2001, republicată şi actualizată privind administraţia publică locală,

 

Consiliul local al municipiului Satu Mare adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1. Se aprobă Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2017, în valoare totală de 298.098.726  lei, din care:

 • 251.318.210 lei la Secţiunea de funcţionare,
 • 46.780.516 lei la Secţiunea de dezvoltare, conform anexelor nr. 1 şi 1.1 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2017.

Art.2. Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2017, în valoare de 45.475.216 lei conform anexei nr.2.

Art.3. Se aprobă Lista studiilor de fezabilitate, documentaţiilor tehnico-economice şi de urbanism pe anul 2017 în valoare totală de  3.680.940 lei conform anexei nr. 3.

Art.4. Se aprobă Lista proiectelor tehnice pe anul 2017 în valoare totală de 2.231.000 lei conform anexei nr. 4.

Art.5. (1) Se aprobă Lista dotărilor independente pe anul 2017, în valoare totală de 4.985.452 lei conform anexei nr. 5.

(2) Se aprobă Lista mobilierului urban ce se achiziţionează în anul 2017, în valoare totală de 1.376.000 lei conform anexei nr. 5.1.

 Art.6. Se aprobă  Lista reparaţiilor capitale pe anul 2017, în valoare de 6.408.282 lei conform anexei nr. 6.

Art.7. Se aprobă  Lista achiziţiilor de imobile pe anul 2017, în valoare de 1.740.000 lei conform anexei nr. 7.

Art.8. Se aprobă Programul multianual de investiţii al municipiului Satu Mare, conform anexei nr. 8 la prezentul proiect de hotărâre.

Art.9. Se aprobă alocarea sumei de 2.250.000 lei Centrului Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare, conform anexei nr. 9 la prezentul proiect de hotărâre.

 Suma va fi repartizată după cum urmează:

 • 260.000 lei reprezintă cheltuieli de personal,
 • 1.990.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii.

Art.10. Se aprobă  alocarea sumei de 100.175.810 lei, pentru instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare, conform anexelor nr. 10.1-10.4.

Art.11. Se aprobă anexa nr. 11, Programul anual de investiţii al municipiului Satu Mare pentru anul 2017.

Art.12. Se aprobă Lista creditelor de angajament aferente obiectivelor de investiţii ale municipiului Satu Mare aprobate în Secţiunea de dezvoltare a bugetului local, conform Anexei nr. 12.

Art.13. Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului financiar 2016, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.

Art.14. Se aprobă alocarea sumei de 5.680.000 lei Poliţiei Locale Satu Mare. Suma va fi acoperită exclusiv din veniturile proprii ale municipiului Satu Mare şi va fi repartizată după cum urmează:

 • 5.000.000 lei reprezintă cheltuieli de personal,
 • 680.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii.

Art.15. Se aprobă  alocarea sumei de 2.232.000 lei pentru funcţionarea creşelor din municipiul Satu Mare, sumă repartizată după cum urmează:

 • 1.700.000 lei reprezintă cheltuieli de personal,
 • 532.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii.

Art.16. Se aprobă  alocarea sumei de 30.000 lei pentru decontarea contravalorii biletelor de transport, donatorilor de sânge.

Art.17. Se aprobă alocarea sumei de 8.449.300 lei Teatrului de Nord Satu Mare. Suma va fi repartizată după cum urmează:

 • 7.074.000 lei reprezintă cheltuieli de personal,
 • 1.270.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii,
 • 105.300 lei pentru cheltuieli de capital.

Art.18. Se aprobă alocarea sumei de 5.440.000 lei Filarmonicii de Stat Dinu Lipatti Satu Mare. Suma va fi repartizată după cum urmează:

 • 4.325.000 lei reprezintă cheltuieli de personal,
 • 1.115.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii.

Art.19. Se aprobă alocarea sumei de 3.543.000 lei Clubului Sportiv Municipal Satu Mare. Suma va fi repartizată după cum urmează:

 • 243.000 lei reprezintă cheltuieli de personal,
 • 3.286.500 lei pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii,
 • 13.500 lei pentru cheltuieli de capital.

Art.20. Se aprobă  alocarea sumei de 1.700.000 lei Asociaţiei Sportive Fotbal Club Olimpia 2010, conform H.C.L. nr. 123/20.07.2015 şi H.C.L. nr. 207/04.10.2016, sumă reprezentând cotizaţia municipiului în calitate de membru fondator al acestei asociaţii.

Art.21. Se aprobă alocarea sumei de 34.000 lei, pentru anul 2017 Fundaţiei F.A.R.A România - Filiala FOYER Satu Mare pentru asigurarea unor servicii sociale de integrare socio-profesională a tinerilor aflaţi în situaţii de risc, de pe raza municipiului Satu Mare.

Art.22. Se aprobă alocarea sumei de 90.100 lei, pentru anul 2017 Asociaţiei ,,Sfântul Benedict″ pentru Autişti Satu Mare, pentru asigurarea unor servicii sociale de recuperare şi integrare socio-profesională a copiilor şi adulţilor cu autism, de pe raza municipiului Satu Mare.

Art.23. Se aprobă alocarea sumei de 450.000 lei, pentru anul 2017 Asociaţiei Organizaţia Caritas a Diecezei Satu Mare pentru asigurarea unor servicii sociale persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, persoanelor aflate în situaţii de risc social şi a copiilor aflaţi în dificultate, de pe raza municipiului Satu Mare.

Art.24. Se aprobă alocarea sumei de 90.000 lei pentru anul 2017, Asociaţiei "Stea" Satu Mare pentru asigurarea serviciilor sociale oferite în cadrul centrului de zi.

 Art.25. Se aprobă alocarea sumei de 160.000 lei, pentru anul 2017 Asociaţiei Langdon Down Transilvania Satu Mare pentru asigurarea unor servicii sociale de recuperare a copiilor cu sindrom Down, de pe raza municipiului Satu Mare.

Art.26. Se aprobă alocarea sumei de 50.000 lei pentru anul 2017, Asociaţiei Freres Europa Satu Mare pentru asigurarea unor servicii sociale copiilor şi tinerilor aflaţi în dificultate, respectiv a tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie de pe raza municipiului Satu Mare.

Art.27. (1) Se aprobă alocarea sumei de 394.800 lei pentru anul 2017, Asociaţiei Surorile de Caritate ,,Sfântul Vincenţiu″ Satu Mare, pentru asigurarea unor servicii sociale de recuperare a copiilor cu dizabilităţi, de pe raza municipiului Satu Mare.
            (2) Se aprobă alocarea sumei de 51.500 lei pentru anul 2017, Asociaţiei Surorile de Caritate ,,Sfântul Vincenţiu″ Satu Mare, pentru asigurarea cofinanţării proiectului "Programul multianual integrat de screening, prevenţie şi tratarea deficienţelor de dezvoltare la copii preşcolari" aprobată prin H.C.L. 255/18.12.2014.

Art.28. Se aprobă alocarea sumei de 150.000 lei pentru anul 2017, Asociaţiei Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului Satu Mare, pentru asigurarea unor servicii sociale asigurate în cadrul Centrului de zi "Sf. Nicolae" persoanelor şi familiilor cu venituri reduse de pe raza municipiului Satu Mare.

Art.29. Se aprobă alocarea sumei de 57.000 lei pentru anul 2017, Asociaţiei Sfântul Gabriel - Cămin de bătrâni, pentru asigurarea unor servicii sociale de îngrijire şi asistenţă persoanelor vârstnice. 

Art.30. Se aprobă alocarea sumei de 42.000 lei pentru anul 2017, Asociaţiei Iubim viaţa, pentru asigurarea unor servicii sociale de îngrijire şi asistenţă persoanelor vârstnice.  

Art.31. Se aprobă alocarea sumei de 125.000 lei în vederea acordării unei recompense băneşti cuplurilor care sărbătoresc împlinirea a 50, respectiv 60 de ani de căsătorie.

Art.32. Se aprobă acordarea de subvenţii pentru acoperirea cheltuielilor, în valoare de 5.900.000 lei, respectiv 1.200.000 lei pentru achiziţionarea de autobuze, către S.C. Transurban S.A Satu Mare, pe anul 2017.

Art.33. Se aprobă decontarea cheltuielilor privind plata cursurilor de pregătire, formare şi perfecţionare profesională aleşilor locali, în decursul mandatului.

Art.34. Se aprobă decontarea cheltuielilor de deplasare (transport, cazare, diurnă) efectuate în exercitarea mandatului de către consilierii locali.

Art.35. Se aprobă ca în cazuri temeinic justificate, numărul de persoane care pot însoţi primarul sau viceprimarii pe perioada deplasărilor în străinătate să fie de maxim 5 persoane.

Art.36. Se împuterniceşte primarul municipiului Satu Mare pentru a semna modificarea anexelor la bugetul local, ca urmare a alocărilor sau retragerilor de sume la nivelul municipiului Satu Mare, urmare a apariţiei unor acte normative, respectiv comunicări ale A.J.F.P Satu Mare, Consiliul Judeţean Satu Mare, Direcţia de Sănătate Publică Satu Mare sau Contracte de finanţate semnate pentru finanţarea unor obiective din fonduri externe nerambursabile sau din fonduri guvernamentale. Anexele modificate  vor fi prezentate spre aprobare Consiliului Local cu ocazia primei rectificări a Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli.

Art.37. Sumele aprobate în Bugetul local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, respectiv în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii subordonate Consiliului local al municipiului Satu Mare vor constitui Bugetul de Venituri şi Cheltuieli consolidat al municipiului Satu Mare pe anul 2017.

Art.38. Anexele  1-12 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.39. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare prin serviciile de specialitate.

 

 

 

 

 

 

 

 

INIŢIATOR PROIECT

PRIMARUL MUNICIPIULUI SATU MARE

                                                                       KERESKÉNYI GÁBOR

 

Fișiere atașate

Înapoi