Şedinţa extraordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 16.08.2017 Proiect de hotărâre nr. 2
2017-08-11

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea

Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a municipiului Satu Mare 2016-2025

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa extraordinară din data de 16.08.2017.

Luând act de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 38619/08.08.2017 expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 38620/08.08.2017, de raportul comisiei de specialitate a consiliului local,

Având în vedere:

- Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională şi dispoziţiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006,

- Documentul cadru de implementare al Dezvoltării Urbane Durabile - Axa Prioritară 4, Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Programul Operaţional Regional 2014-2020, publicat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b),  art. 45 alin (2) şi art. 115 alin (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 Adoptă prezenta

 

 

HOTĂRÂRE

Art. 1          Se aprobǎ Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului Satu Mare 2016-2025 conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciul scriere, implementare şi monitorizare proiecte.

 

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mar şi Serviciul scriere, implementare şi monitorizare proiecte.

 

 

 

 

INIŢIATOR PROIECT

PRIMAR

Kereskényi Gábor

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea

 

Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a municipiului Satu Mare 2016 - 2025

 

Municipiul Satu Mare se află în faţa unei noi etape de dezvoltare şi este preocupat de creşterea gradului de absorbţie a fondurilor structurale pentru perioada de programare 2014 - 2020, precum şi de maximizarea impactului acestora.

O condiţie esenţială pentru atingerea obiectivelor de progres este analiza problemelor cu care se confruntă comunitatea, inventarierea aspiraţiilor de dezvoltare, conturarea unei viziuni şi elaborarea unei strategii de natură să permită exploatarea potenţialului identificat într-o manieră integrată şi eficientă.

În acest sens, a fost elaborată Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului Satu Mare 2016 - 2025 în conformitate cu prevederile Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării Durabile publicat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, precum şi cu ale Regulamentului (UE) nr. 1301/2013.

Procesul de planificare strategică a generat un document capabil să susţină eficientizarea administrării oraşului, care respectă principiile dezvoltării sustenabile şi asigură coerenţa şi concordanţa cu politicile regionale, naţionale şi europene.

Strategia Integrată de dezvoltare urbană a municipiului Satu Mare 2016 - 2025 a parcurs atât procedura de consultare publică prevăzută de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie, cât şi pe aceea impusă de Agenţia pentru Protecţia Mediului.

 

În urma consultării publice conform prevederilor HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările şi completările ulterioare, care a constat ȋn publicarea de anunţuri ȋn ziare locale şi a dezbaterilor în cadrul şedinţelor Comitetului Special Constituit, precum şi luând în considerare Notificarea emisă de Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Satu Mare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare a emis DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE.

Consultarea publică conform prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată s-a desfăşurat prin demararea procedurii de consultare publică pe pagina oficială a Primăriei municipiului Satu Mare.

 

Având în vedere faptul că una dintre condiţiile pentru accesarea de fonduri nerambursabile în perioada de programare 2014-2020 va fi aceea ca proiectele propuse de către municipalităţi să fi fost incluse într-o astfel de strategie integrată de dezvoltare urbană, propun spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare prezentul proiect de hotărâre.

 

 

INIŢIATOR :

PRIMAR

Kereskényi Gábor

 

 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE

SERVICIUL SCRIERE, IMPLEMENTARE ŞI MONITORIZARE PROIECTE

NR. 38619/08.08.2017

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea

Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a municipiului Satu Mare 2016 - 2025

 

În conformitate cu reglementările UE, existenţa unei strategii integrate de dezvoltare urbană la nivel local constituie condiţia de bază pentru acordarea finanţării prin intermediul Axei prioritare 4 a Programului Operaţional Regional 2014-2020 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile.

 

În Regulamentul UE nr. 1301/2013 se menţionează faptul că FEDR sprijină dezvoltarea urbană durabilă prin strategii care stabilesc acţiuni integrate pentru a aborda provocări economice, sociale, climatice, demografice şi de mediu care afectează zonele urbane.

 

În acest sens, Strategia Integrată de dezvoltare urbană a municipiului Satu Mare 2016 - 2025 a fost elaborată ţinând cont de prevederile Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării Durabile publicat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.

 

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU), trebuie ȋn mod obligatoriu, să cuprindă un minim de elemente specifice unui document strategic de dezvoltare locală, ȋn concordanţă cu cerinţele minime menţionate de Regulamentul (UE) nr. 1301/2013.

 

Lucrarea cuprinde următoarele secţiuni:

1) Contextul urban şi identificarea principalelor probleme şi provocări la nivel local;

2) Prezentarea pe scurt a strategiilor şi politicilor sectoriale existente, relevante (la nivel local, regional şi naţional) pe care se bazează elaborarea SIDU;

3) Analiza SWOT;

4) Viziune; Axe Prioritare; Priorităţi de investiţii şi obiective specifice; Portofoliu de proiecte şi calendar de implementare;

5) Implementarea, monitorizarea şi evaluarea SIDU;

6) Cadrul partenerial pentru elaborarea şi implementarea SIDU.

 

 

 

 

Strategia Integrată de dezvoltare urbană a municipiului Satu Mare 2016 - 2025 a parcurs atât procedura de consultare publică prevăzută de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie, cât şi pe aceea impusă de Agenţia pentru Protecţia Mediului.

 

Consultarea publică conform prevederilor HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările şi completările ulterioare a constat ȋn publicarea unui număr de 5 anunţuri publice ȋn ziare locale (Informaţia Zilei şi Friss Ujsag). Strategia Integrată de dezvoltare urbană a municipiului Satu Mare 2016 - 2025  a fost dezbătută în şedinţele din data de 08.06.2017 şi 27.07.2017 a Comitetului Special Constituit (CSC) conform prevederilor HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe. În urma şedinţelor CSC şi luând în considerare Notificarea nr. 249/20.07.2017 emisă de Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Satu Mare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare a emis DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE NR. 636/08.08.2017.

 

Consultarea publică conform prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată s-a desfăşurat prin demararea procedurii de consultare publică ȋn data de 5.05.2017. Etapa de consultare publică a avut loc ȋn perioada 5.05.2017-19.06.2017, documentele putând fi consultate pe pagina oficială a Primăriei municipiului Satu Mare, www.satu-mare.ro. Prezentarea publică a Strategiei Integrate de dezvoltare urbană a municipiului Satu Mare 2016 - 2025 a avut loc ȋn data de 23.06.2017.

 

Având în vedere cele de mai sus, propunem spre aprobarea Consiliului Local Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului Satu Mare 2016-2025.

 

Serviciul scriere, implementare şi monitorizare proiecte

Şef serviciu

Sveda Andrea

 

 

 

 

 

Fișiere atașate

Înapoi