Şedinţa extraordinară a Consiliului local Satu Mare din data de 16.08.2017 Proiect de hotărâre nr. 1
2017-08-11

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea

Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Satu Mare

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa extraordinară din data de 16.08.2017.

Luând act de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 38614/08.08.2017 expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 38616/08.08.2017, de raportul comisiei de specialitate a consiliului local,

Având în vedere:

- Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională şi dispoziţiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;

- Documentul cadru de implementare al Dezvoltării Urbane Durabile - Axa Prioritară 4, Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Programul Operaţional Regional 2014-2020, publicat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene;

- Art. 43 şi art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare precum şi Anexa 6 din Normele metodologice de aplicare aprobate prin Ordinul MDRAP nr. 233/2016;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b),  art. 45 alin (2) şi art. 115 alin (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 Adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE

Art. 1          Se aprobǎ Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Satu Mare conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciul scriere, implementare şi monitorizare proiecte.

 

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare si Serviciul scriere, implementare şi monitorizare proiecte.

 

 

 

INIŢIATOR PROIECT

PRIMAR

Kereskényi Gábor

 

 

 

 

Expunere  de  motive

la proiectul de hotărâre privind aprobarea

 

Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Satu Mare

 

 

 

În 2011, Comisia Europeană a adoptat Carta Albă privind transporturile. Documentul prezintă o foaie de parcurs pentru 40 de iniţiative concrete, implementate până în 2020, care vor contribui la creşterea mobilităţii, înlăturarea barierelor majore în domenii-cheie, reducerea consumului de combustibil şi creşterea numărului de locuri de muncă. În acelaşi timp, propunerile sunt realizate pentru a reduce dependenţa Europei de importurile de petrol şi pentru a  reduce emisiile de carbon în transport cu 60% până în 2050. Astfel, ţintele principale de atins până în 2050 includ:

  • dispariţia progresivă a utilizării autovehiculelor care folosesc combustibil convenţional în oraşe;
  • utilizarea în pondere de 40% a combustibililor de tip durabil, cu emisii reduse de carbon în domeniul aviaţiei; reducerea cu cel puţin 40% a emisiilor de carbon în transporturi;
  • transportul feroviar şi naval să preia 50% din călătoriile de distanţă medie realizate pe căi rutiere;
  • toate acestea vor contribui la o reducere de 60% a emisiilor de carbon în transporturi.

În context urban, Carta Albă stabileşte o strategie mixtă implicând amenajarea teritoriului, sisteme de tarifare, servicii eficiente de transport public şi  infrastructură pentru modurile de transport nemotorizat. Documentul recomandă ca oraşele care depăşesc o anumită dimensiune să dezvolte planuri de mobilitate urbană, pe deplin corelate cu strategii integrate de dezvoltare urbană.

În acest sens, la nivelul municipiului a fost elaborat Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Satu Mare în conformitate cu prevederile Legii 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi ale Normelor metodologice de aplicare ale acesteia aprobate prin Ordinul MDRAP nr. 233/2016.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Satu Mare a parcurs atât procedura de consultare publică prevăzută de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie, cât şi pe aceea impusă de Agenţia pentru Protecţia Mediului.

 

În urma consultării publice conform prevederilor HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările şi completările ulterioare, care a constat ȋn publicarea de anunţuri ȋn ziare locale şi a dezbaterilor în cadrul şedinţelor Comitetului Special Constituit, precum şi luând în considerare Notificarea emisă de Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Satu Mare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare a emis DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE.

Consultarea publică conform prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată s-a desfăşurat prin demararea procedurii de consultare publică pe pagina oficială a Primăriei municipiului Satu Mare.

Având în vedere faptul că, în această perioadă de programare, una dintre condiţiile pentru accesarea de fonduri comunitare nerambursabile prin intermediul Priorităţii de investiţii 4.1 - mobilitate urbană durabilă din cadrul Axei prioritare 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile va fi aceea ca proiectele propuse de către municipalităţi să fi fost incluse într-un astfel de plan de mobilitate urbană durabilă, propun spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare prezentul proiect de hotărâre.

 

 

INIŢIATOR :

PRIMAR

Kereskényi Gábor

 

 

 

 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE

SERVICIUL SCRIERE, IMPLEMENTARE ŞI MONITORIZARE PROIECTE

NR. 38614/08.08.2017

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea

Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Satu Mare

 

Abordarea dezvoltării urbane durabile, prevăzută la art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013, este implementată în România prin intermediul Programului Operaţional Regional 2014-2020, în cadrul căruia a fost definită Axa prioritară 4 intitulată Sprijinirea dezvoltării urbane durabile.

Una dintre condiţiile de bază pentru finanţarea proiectelor prin intermediul Priorităţii de investiţii 4.1 - mobilitate urbană durabilă din cadrul Axei prioritare 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile o constituie fundamentarea investiţiilor propuse în cadrul Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD), dezvoltate la nivelul municipiilor reşedinţă de judeţ.

În acest sens, Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Satu Mare a fost elaborat ţinând cont de prevederile art. 43¹ şi art. 46¹ din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora planul de mobilitate urbană este „instrumentul de planificare strategică teritorială prin care sunt corelate dezvoltarea teritorială a localităţilor din zona periurbană/metropolitană cu nevoile de mobilitate şi transport al persoanelor, bunurilor şi mărfurilor."

În procesul de elaborare a acestei documentaţii s-a respectat conţinutul-cadru prezentat în articolele 15 şi 16 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, aprobate prin Ordinul MDRAP  nr. 233/2016, precum şi ale Anexei 6 a documentului care prezintă structura detaliată a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă.

 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Satu Mare a parcurs atât procedura de consultare publică prevăzută de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie, cât şi pe aceea impusă de Agenţia pentru Protecţia Mediului.

 

Consultarea publică conform prevederilor HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările şi completările ulterioare a constat ȋn publicarea unui număr de 5 anunţuri publice ȋn ziare locale (Informaţia Zilei şi Friss Ujsag). Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Satu Mare  a fost dezbătut în şedinţele din data de 08.06.2017 şi 27.07.2017 a Comitetului Special Constituit (CSC) conform prevederilor HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe. În urma şedinţelor CSC şi luând în considerare Notificarea nr. 248/20.07.2017 emisă de Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Satu Mare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare a emis DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE NR. 633/08.08.2017.

 

Consultarea publică conform prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată s-a desfăşurat prin demararea procedurii de consultare publică ȋn data de 5.05.2017. Etapa de consultare publică a avut loc ȋn perioada 5.05.2017-19.06.2017, documentele putând fi consultate pe pagina oficială a Primăriei municipiului Satu Mare, www.satu-mare.ro. Prezentarea publică a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Satu Mare a avut loc ȋn data de 23.06.2017.

 

Având în vedere cele de mai sus, propunem spre aprobarea Consiliului Local Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Satu Mare.

 

Serviciul scriere, implementare şi monitorizare proiecte

Şef serviciu

Sveda Andrea

 

 

 

Fișiere atașate

Înapoi