Şedinţa extraordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 15.02.2018 Proiect de hotărâre nr. 6
2018-02-12

 

ROMÂNIA

        JUDEŢUL SATU MARE

        CONSILIUL LOCAL AL

      MUNICIPIULUI SATU MARE

 

        Nr. 7.886/08.02.2018

 

 

 

 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modificării anexelor 7, 11,13 la H.C.L. nr. 246/29.11.2011 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice de avizare  a lucrărilor de intervenţie şi a

indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie "Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe" și a anexei 1 la H.C.L. nr. 215/27.10.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie "Reabilitare termică clădiri rezidențiale Satu Mare"

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa extraordinară din data de 15.02.2018

            Luând act de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 7.814/08.02.2018 și 7.876/08.02.2018, expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 7.879/08.02.2018, de raportul comisiei de specialitate a consiliului local,

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii,

Luând în considerare prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18 din 4 martie 2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe şi a Ordinului nr. 163 din 17 martie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 18/04.03.2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe,

Ţinând seama de anexa 2.4 din Hotărârea Guvernului nr. 363 din 14 aprilie 2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice,

Luând în considerare prevederile Ghidului Solicitantului emis pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

   În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2)lit b) coroborat  cu alin. 4 litera "d",, ale art. 45 alin. (2), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare,

       Adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE

 

Art. 1. - Se aprobă documentaţia tehnico-economică de avizare a lucrărilor de intervenţie actualizată şi indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiţie "Reabilitare termică clădiri rezidenţiale Satu Mare - Aleea Milcov, nr. 1, bl. T2, Satu Mare", precum şi modificarea anexei 7 la H.C.L. nr. 246/29.11.2011, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

 

Art. 2. - Se aprobă documentaţia tehnico-economică de avizare a lucrărilor de intervenţie actualizată şi indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiţie "Reabilitare termică clădiri rezidenţiale Satu Mare - Strada Careiului, nr. 18, Satu Mare", precum şi modificarea anexei 11 la H.C.L. nr. 246/29.11.2011, conform anexei 2 la prezenta hotărâre.

 

Art. 3. - Se aprobă documentaţia tehnico-economică de avizare a lucrărilor de intervenţie actualizată şi indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiţie "Reabilitare termică clădiri rezidenţiale Satu Mare - Piaţa 25 Octombrie, bl. 10-12, Satu Mare", precum şi modificarea anexei 13 la H.C.L. nr. 246/29.11.2011, conform anexei 3 la prezenta hotărâre.

 

Art. 4. - Se aprobă documentaţia tehnico-economică de avizare a lucrărilor de intervenţie actualizată şi indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiţie "Reabilitare termică clădiri rezidenţiale Satu Mare - Strada Dariu Pop nr. 7 bl. 40", precum şi modificarea anexei 1 la H.C.L. nr. 215/27.10.2016, conform anexei 4 la prezenta hotărâre.

 

Art. 5. - Se abrogă articolele 1 și 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr. 193/29.09.2016 pentru aprobarea modificării anexelor nr. 7, 11, 12, 13 și 15 la H.C.L. nr. 246/29.11.2011 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie "Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe".

 

Art. 6. - Se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr. 216/27.10.2016 privind aprobarea modificării anexei nr. 4 la H.C.L. nr. 193/29.09.2016 pentru aprobarea modificării anexelor nr. 7, 11, 12, 13 și 15 la H.C.L. nr. 246/29.11.2011 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie "Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe".

 

Art. 7. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul  municipiului Satu Mare şi serviciul de specialitate - Serviciul Scriere, Implementare, Monitorizare Proiecte, Compartiment Energetic  - din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare.

 

Art. 8.- Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului Municipiului Satu Mare şi Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare.

 

 

 

PRIMAR

 

Kereskényi Gábor

 

 

Fișiere atașate

Înapoi