Şedinţa extraordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 15.02.2018 Proiect de hotărâre nr. 5
2018-02-12

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

Nr. 8.265/12.02.2018

 

 

 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de lucrări de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare a activelor concesionate la  S.C. Apaserv Satu Mare S.A. din Fondul de  întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID) pentru anul 2018

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa extraordinară din data de 15.12.2018;    

Luând act de raportul comun al Serviciului Investiţii, Gospodărire, Întreţinere și a Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 8.255/12.02.2018, expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 8.260/12.02.2018, de  raportul comisiei de specialitate a consiliului local, Raportul nr. 2118/12.02.2018 întocmit de S.C. Apaserv Satu Mare S.A.

Prevederile art.27 lit a) din Actul Constitutiv al S.C. Apaserv Satu Mare S.A aprobat de Consiliul Local Satu Mare prin Hotărârea nr. 239/28.11.2013 cu modificările aduse de art. 8 al Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr.170/31.07.2017 privind implementarea măsurilor privind guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice la S.C. APASERV SATU MARE S.A.;

În temeiul art. 10 al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului  nr. 198/22.12.2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene,

Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000, actualizată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art. 36 alin. 2 lit. b şi lit. d, alin. 4 lit. f , alin. 6 lit. a pct. 14 şi art. 45 alin. 2 lit. a din Legea 215/2001, republicată şi actualizată, privind Administraţia publică locală,

Adoptă prezenta,

HOTĂRÂRE:

 

  Art.1. Se aprobă  Planul de lucrări de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare a activelor concesionate la S.C. Apaserv Satu Mare S.A. din Fondul de  întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID) pentru anul 2018, parte integrantă a Programului de investiţii - anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, conform anexei  la prezenta hotărâre.

 

Art.2. Programul de investiţii - anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare va fi actualizat în baza prezentei hotărâri.

 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează directorul general al S.C. Apaserv Satu Mare S.A.

 

Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, S.C. Apaserv Satu Mare S.A şi Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare.

 

INIŢIATOR PROIECT

PRIMAR

            Kereskényi Gábor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit,

ing. Szucs Zsigmond

 

MUNICIPIUL SATU MARE

PRIMARUL MUNICIPIULUI

Nr. 8.260/12.02.2018

 

 

Kereskényi Gábor primar al municipiului Satu Mare, în temeiul prevederilor art 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iniţiez proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare a activelor concesionate la  S.C. Apaserv Satu Mare S.A. din Fondul de  întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID) pentru anul 2018, proiect în susţinerea căruia formulez următoarea                                         

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE:

 

 

Având în vedere art.10 al Ordonanţei de Urgenţă nr.198/22.12.2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene și Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Investiţii, Gospodărire, Întreţinere al Primăriei municipiului Satu Mare

În temeiul art. 36 alin. 2 lit. b şi lit. d, alin. 4 lit. f , alin. 6 lit. a pct. 14 şi art. 45 alin. 2 lit. a din Legea 215/2001, republicată şi actualizată, privind Administraţia publică locală, referitoare la temeiul legal pentru adoptarea hotărârilor, propun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al municipiului Satu Mare Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare a activelor concesionate la  S.C. APASERV SATU MARE S.A. din Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID) pentru anul 2018.

 

 

INIŢIATOR PROIECT

PRIMAR

            Kereskényi Gábor

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit,

ing. Szucs Zsigmond

 

 

Fișiere atașate

Înapoi