Şedinţa extraordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 15.02.2018 Proiect de hotărâre nr. 4
2018-02-12

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

Nr.8436/13.02.2018

 

 

 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2018

al  S.C. APASERV SATU MARE S.A.

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa extraordinară din data de 15.12.2018;    

    Luând act de raportul Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 8240/12.02.2018 expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr .8435/13.02.2018 de rapoartele comisiilor de specialitate ale  Consiliului local Satu Mare, de Nota de fundamentare  nr. 1840/07.02.2018 întocmită de S.C.APASERV SATU MARE S.A;

            În conformitate cu:

Prevederile art.8, pct.6 lit.e), art.17, art.18 lit. g) şi art.27 lit f) din Actul Constitutiv al S.C. Apaserv S9atu Mare S.A aprobat de Consiliul Local Satu Mare prin Hotărârea nr. 239/28.11.2013 cu modificările aduse de art.8 al Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr.170/31.07.2017 privind implementarea măsurilor privind guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice la S.C. APASERV SATU MARE S.A.;

Hotărârea Consiliului Local nr.118/27.04.2017 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acţionarilor  la S.C. APASERV Satu Mare S.A.;

Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 3 /14.02.2018 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018  S.C. APASERV SATU MARE S.A.; Adresa Apaserv Sa satu Mare înregistrată la Primăria Satu Mare sub nr. 8225/12.02.2018 ,

Având în vedere prevederile OMFP 3145/05.12.2017  privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli şi a anexelor de fundamentare a acestuia, întocmit de către unii operatori economici,

În conformitate cu următoarele:

Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările si completările ulterioare;

Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările si completările ulterioare;

Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările si completările ulterioare;

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

Legea bugetului de stat nr. 2/03.01.2018;

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr. 3/03.01.2018;

Hotărârea nr. 846 din 29.11.2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, adică 1.900 lei lunar, începând cu 01.01.2018;

O.U.G. nr. 82 din 08.11.2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative;

O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative  şi prorogarea unor termene;

Ordonanţa nr. 26/2013 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările si completările ulterioare;

OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) şi d), respectiv alin. (3), lit. c), alin. (6), lit. a), ale art. 45 alin. (2), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE:      

 

Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al  APASERV Satu Mare SA pe anul 2018, conform anexelor nr.1-6  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 Art.2.Prezenta hotărâre va fi susţinută de domnul Masculic Csaba, reprezentantul Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii.

Art.3. Prezenta  hotărâre intră în vigoare după aprobarea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii.

 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Consiliul de Administraţie al S.C. APASERV SATU MARE S.A.

 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi la Apaserv Satu Mare S.A.

 

INIŢIATOR PROIECT

PRIMAR

            Kereskényi Gábor

 

 

Red/dact /2 ex

                                                                                                                                          M.H.

 

 

 

 

MUNICIPIUL SATU MARE

PRIMARUL MUNICIPIULUI

Nr. 8435/13.02.2018

 

 

Kereskényi Gábor primar al municipiului Satu Mare, în temeiul prevederilor art 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iniţiez proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuilei pe anul 2018 al S.C. Apaserv Satu Mare S.A, proiect în susţinerea căruia formulez următoarea                                              

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE:

 

 

Apaserv Satu Mare SA Satu Mare este o societate comercială înfiinţată şi aflată sub autoritatea Consiliului Local al municipiuului Satu Mare. Potrivit Actului constitutiv al societăţii aprobat prin Hotărârea Consiliului Local  Satu Mare, Municipiul Satu Mare este acţionar majoritar. Adunarea  Generală a Acţionarilor a S.C. Apaserv Satu Mare S.A. din care face parte şi municipiul Satu Mare are printre atribuţii şi aceea de a stabili bugetul de venituri şi cheltuieli.

Veniturile totale prognozate pentru anul 2018 vor creste cu 9,15 % faţă de preliminatul anului 2017,  respectiv 62.300 mii lei în anul 2018 faţă de 57.075 mii lei în anul 2017.

Cheltuielile totale prognozate pentru anul 2018 vor creste cu 20,69% faţă de preliminatul anului 2017 respectiv 62.100 mii lei în anul 2018 faţă de 51.4565 mii lei în anul 2017.

La baza fundamentarii cheltuielilor cu salariile au stat prevederile legale în vigoare:

1. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

2. Legea bugetului de stat nr. 2/03.01.2018;

3.Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr. 3/03.01.2018;

4.Hotărârea nr. 846 din 29.11.2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, adică 1.900 lei lunar, începând cu 01.01.2018;

5.O.U.G. nr. 82 din 08.11.2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative;

6.O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative  şi prorogarea unor termene;

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Ordonanţa nr. 26/2013 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările si completările ulterioare;

8. OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

 

Văzând prevederile Legii nr 215/2001 potrivit cărora consiliul local exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale, 

Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată.

 

 

 

 

 

INIŢIATOR PROIECT

PRIMAR

            Kereskényi Gábor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red/dact 2 ex M.H.

 

 

Fișiere atașate

Înapoi