Şedinţa extraordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 15.02.2018 Proiect de hotărâre nr. 3
2018-02-12

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

NR. 8262/12.02.2018

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli

al TRANSURBAN S.A. Satu Mare, pe anul 2018

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa extraordinară din data de 15.02.2018,

          Luând act de raportul Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 8238/12.02.2018, expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 8256/12.02.2018, de rapoartele comisiilor de specialitate ale  Consiliului local Satu Mare, de Nota de fundamentare a  Transurban S.A. nr. 382/06.02.2018, cu privire la elaborarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli  pe anul 2018,

          În conformitate cu art.7 alin (3), art.15 lit. c) din Statutul societăţii  Transurban S.A. Satu Mare,

          Ţinând seama de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,

Având în vedere prevederile OMFP 3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli şi a anexelor de fundamentare a acestuia, întocmit de către unii operatori economici,

În conformitate și cu următoarele:

Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările si completările ulterioare;

Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările si completările ulterioare;

Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale , cu modificările si completările ulterioare;

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,

OG nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar;

Legea Bugetului de Stat nr. 2 din 03.01.2018 pentru anul 2018,

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr.3/03.01.2018

OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

 

Având în vedere Hotărârea nr. 3/08.02.2018 a  Consiliului de Administratie al TRANSURBAN S.A. Satu Mare și adresa TRANSURBAN S.A.  Satu Mare nr. 426/08.02.2018 înregistrată la Primăria Satu Mare cu 8023/9.02.2018.  

   În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

   În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) şi d), respectiv alin. (3), lit. c), alin. (6), lit. a), ale art. 45 alin. (2), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

       Adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

 

Art. 1. - Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al  Transurban S.A. Satu Mare pe anul 2018, conform anexelor nr.1-4  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi susţinută de dl. Masculic Csaba reprezentantul Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii.

 

Art. 3. - Prezenta hotărâre intră în vigoare după aprobarea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii.

 

Art. 4. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Consiliul de Administraţie al  Transurban S.A. Satu Mare.

 Art. 5. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi la Transurban S.A. Satu Mare.

 

 

 

 

                                                  INIŢIATOR PROIECT

PRIMAR

Kereskényi Gábor

 

 

 

Red/dact 2 ex

M.H.

 

 

Fișiere atașate

Înapoi