Şedinţa extraordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 15.02.2018 Proiect de hotărâre nr. 2
2018-02-12

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

Nr. 7591/08.02.2018

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2018

 

          Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 15.02.2018,

Luând act de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 7589/08.02.2018, având în vedere: iniţiativa primarului municipiului Satu Mare exprimată prin expunerea de motive nr. 7590/08.02.2018,  Referatul de specialitate cu nr. 1693/07.02.2018 al ADP Satu Mare, Referatele de specialitate cu nr. 6586/02.02.2018 şi 6615/02.02.2018 ale Biroului de Învăţământ din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare, Referatul  de specialitate cu nr. 134/02.02.2018 al Centrului Cultural G.M. Zamfirescu din Satu Mare, Referatul de specialitate cu nr. 171/06.02.2018 al Teatrului de Nord din Satu Mare, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Satu Mare,

În conformitate cu prevederile Legii  nr. 2/03.01.2018 a bugetului de stat pe anul 2018,

În baza Legii nr. 273/2006, actualizată  privind finanţele publice locale,

În temeiul art.19, al.1, lit. b) şi art.5, al.2 din Legea nr. 273/29.06.2006, privind  finanţele publice locale actualizată,

În baza art. 36, al. 2, lit. b), pct. 4, lit. a) din Legea nr. 215/2001, republicată şi  actualizată, privind administraţia publică locală,

În temeiul art. 45, alin. 2 lit. a) din Legea nr. 215/23.04.2001, republicată şi actualizată privind administraţia publică locală,

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:

 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se aprobă Bugetul total de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului Local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2018, în valoare totală de:

                 la partea de venituri     28.001.221 lei

 • 26.836.012 lei la Secţiunea de funcţionare
 • 1.165.209 lei la Secţiunea de dezvoltare,

                 la partera de cheltuieli 29.357.122 lei, din care:

 • 28.152.272 lei la Secţiunea de funcţionare
 • 1.204.850 lei la Secţiunea de dezvoltare,

conform anexelor nr.1 şi 1.1 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2018.

 

 

Art.2 Se aprobă Bugetul total de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor finanţate integral din venituri proprii, pe anul 2018, în valoare totală de:

                 la partea de venituri     8.746.581 lei

                 la partera de cheltuieli 9.718.617 lei, din care:

 • 8.619.067 lei la Secţiunea de funcţionare
 • 1.099.550 lei la Secţiunea de dezvoltare, conform anexelor nr.2 şi 2.1 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2018.

 

Art.3 (1) Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al ADP Satu Mare, finanţat integral din venituri proprii, pe anul 2018,

                 la partea de venituri   7.668.581 lei

                 la partea de cheltuieli 8.629.000 lei, din care:

 • 7.529.450 lei la Secţiunea de funcţionare
 • 1.099.550 lei la Secţiunea de dezvoltare, conform anexelor nr. 3 şi 3.1 la prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă defalcarea sumei de 8.629.000 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:

            * cheltuieli de personal 4.616.950 lei,

            * cheltuieli materiale     2.828.464 lei,

            * alte cheltuieli  84.036 lei,

            * cheltuieli de capital    1.099.550  lei.

(3) Se aprobă utilizarea sumei de 960.419 lei, reprezentând excedentul anilor precedenţi, pentru finanţarea secţiunii de funcţionare.

(4) Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2018, în valoare de 1.099.550 lei conform anexei nr. 3.2.

(5) Se aprobă Lista poziţiei "Alte cheltuieli de investiţii" pe anul 2018, în valoare totală de 501.000 lei conform anexei nr. 3.3.

 

Art.4 (1) Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Şcolii postliceale sanitare Satu Mare, finanţat integral din venituri proprii, pe anul 2018, astfel:

                   la partea de venituri     1.078.000 lei

                   la partea de cheltuieli  1.089.617 lei , din care:

 • 1.089.617 lei la Secţiunea de funcţionare, conform anexelor nr. 4 şi 4.1 la prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă defalcarea sumei de 1.089.617 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:

                 * cheltuieli de personal 998.000 lei,

                 * cheltuieli materiale    91.617 lei.

(3) Se aprobă utilizarea sumei de 11.617 lei, reprezentând excedentul anilor precedenţi, pentru finanţarea secţiunii de funcţionare, la titlul II Bunuri şi servicii.

 

Art.5 Se aprobă Bugetul total de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor finanţate parţial  din venituri proprii pe anul 2018, astfel:

                      la partea de venituri  19.254.640 lei

                     la partea de cheltuieli 19.638.505 lei. din care:

 • 19.533.205 lei la Secţiunea de funcţionare,
 • 105.300 lei la Secţiunea de dezvoltare, conform anexelor nr. 5 şi 5.1 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2018.

 

Art.6 (1)  Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Centrului Cultural G. M. ZAMFIRESCU, finanţat parţial din venituri proprii,  pe anul 2018, astfel:

            la partea de venituri     2.400.000 lei

            la partea de cheltuieli  2.400.000 lei, din care:

 • 2.400.000 lei la Secţiunea de funcţionare, conform anexelor nr. 6 şi 6.1 la prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă defalcarea sumei de 2.400.000 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:

            * cheltuieli de personal   308.800 lei,

            * cheltuieli materiale   2.091.200 lei.

 

Art.7 (1) Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor de învăţământ preuniversitare  de stat finanţate parţial din venituri proprii, pe anul 2018, astfel:

             la partea de venituri-   8.214.640 lei

             la partea de cheltuieli- 8.598.505 lei, din care:

 • 8.533.205 lei la Secţiunea de funcţionare,
 • 65.300 lei Secţiunea de dezvoltare, conform anexelor nr. 7 şi 7.1 la prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă defalcarea sumei de 8.598.505 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:

            * cheltuieli de personal   1.872.394 lei,

            * cheltuieli materiale   6.580.811lei,

            * alte cheltuieli  80.000 lei,

            * cheltuieli de capital 65.300 lei.

(3) Se aprobă utilizarea sumei de 383.865 lei, reprezentând excedentul anilor precedenţi, pentru finanţarea secţiunii de funcţionare - la titlul II Bunuri şi servicii, respectiv pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare - la titlul XII Active nefinanciare.

 

Art.8 (1) Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Teatrului de Nord Satu Mare, finanţat parţial din venituri proprii, pe anul 2018, astfel:

                 la partea de venituri    8.640.000 lei

                 la partea de cheltuieli  8.640.000 lei, din care:

 • 8.600.000 lei la Secţiunea de funcţionare,
 • 40.000 lei la Secţiunea de dezvoltare, conform anexelor nr. 8 şi 8.1 la prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă defalcarea sumei de 8.640.000 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:

               * cheltuieli de personal   7.000.000  lei,

               * cheltuieli materiale      1.562.000  lei,

               * alte cheltuieli                     38.000 lei,

               * cheltuieli de capital          40.000 lei.

(3) Se aprobă Lista de dotări pe anul 2018, în valoare de 40.000 lei conform anexei nr. 8.2.

 

Art.9 Se împuterniceşte primarul municipiului Satu Mare pentru a semna modificarea anexelor la bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, ca urmare a încasării unor sume reprezentând donaţii şi/sau sponsorizări, urmând ca bugetul modificat să fie supus spre avizare ANFP Satu Mare. Majorarea prevederilor bugetare atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli se va efectua respectând destinaţia sumelor încasate.Anexele modificate vor fi prezentate spre aprobare Consiliului Local, cu ocazia primei rectificări a Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului Local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii.

 

Art.10 Anexele  1; 1.1 - 8; 8.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.11 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului  Municipiului Satu Mare.

 

Art.12 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului şi se aduce la cunoştinţă: ADP Satu Mare, Instituţiilor din Învăţâmântul preuniversitar de Stat din Municipiul Satu Mare, Centrului Cultural G.M.Zamfirescu din Municipiul Satu Mare şi Teatrului de Nord din Municipiul Satu Mare.

 

 

 

 

INIŢIATOR PROIECT

PRIMAR

KERESKÉNYI GÁBOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL SATU MARE

PRIMARUL MUNICIPIULUI

   NR. 7590/08.02.2018

 

 

                                   EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2018

 

Având în vedere: raportul de specialitate nr. 7589/08.02.2018, întocmit de către Serviciul Buget, Referatul de specialitate cu nr. 1693/07.02.2018 al ADP Satu Mare, Referatele de specialitate cu nr. 6586/02.02.2018 şi 6615/02.02.2018 ale Biroului de Învăţământ din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare, Referatul  de specialitate cu nr. 134/02.02.2018 al Centrului Cultural G.M. Zamfirescu din Satu Mare, Referatul de specialitate cu nr. 171/06.02.2018 al Teatrului de Nord din Satu Mare, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Satu Mare,

În conformitate cu prevederile Legii  nr. 2/03.01.2018 a bugetului de stat pe anul 2018,

În temeiul prevederilor Legii nr. 273/29.06.2006, privind  finanţele publice locale actualizată şi ale Legii nr. 215/2001, republicată şi actualizată, privind administraţia publică locală,

Propun aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2018, în forma prezentată, conform anexelor la prezentul proiect de hotărâre.           

 

 

 

 

PRIMAR

KERESKÉNYI GÁBOR

 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE

SERVICIUL BUGET

NR. 7589/08.02.2018

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2018

 

În conformitate cu prevederile Legii  nr. 2/03.01.2018 a bugetului de stat pe anul 2018,

În baza Legii nr. 273/2006, actualizată  privind finanţele publice locale,

În temeiul art. 19, al. 1, lit. a) şi art. 5, al. 2 din Legea nr. 273/29.06.2006, privind  finanţele publice locale actualizată,

În baza art. 36, al. 2, lit. b), pct. 4, lit. a) din Legea nr. 215/2001, republicată şi  actualizată, privind administraţia publică locală,

În temeiul art. 45, alin. 2 lit. a) din Legea nr. 215/23.04.2001, republicată şi actualizată privind administraţia publică locală,

Având la bază Referatul de specialitate cu nr. 1693/07.02.2018 al ADP Satu Mare, Referatele de specialitate cu nr. 6586/02.02.2018 şi 6615/02.02.2018 ale Biroului de Învăţământ din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare, Referatul  de specialitate cu nr. 134/02.02.2018 al Centrului Cultural G.M. Zamfirescu din Satu Mare, Referatul de specialitate cu nr. 171/06.02.2018 al Teatrului de Nord din Satu Mare.

Propunem aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli conform anexelor la prezentul proiect de hotărâre.

 

 

      DIRECTOR EXECUTIV                                                       ŞEF SERVICIU BUGET

       EC. LUCICA URSU                                                                EC. TEREZIA BORBEI

 

 

 

Fișiere atașate

Înapoi