Şedinţa Consiliului Local Satu Mare din data de 5.12.2017 Proiect de hotărâre nr.1
2017-12-04

 

ROMÂNIA

    JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

NR.57.219/04.12.2017

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2017

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa de indata  din data de 05.12.2017,

Luând act de raportul de specialitate nr. 57.217/04.12.2017, întocmit de către Direcţia Economică, respectiv Raportul de specialitate nr. 57.135/04.12.2017 al Serviciului Investiţii, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare, expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 57.218/04.12.2017, de raportul comisiilor de specialitate ale consiliului local,

Constatând necesitatea aprobării rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2017,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile Legii  nr. 6/16.02.2017 a bugetului de stat pe anul 2017,

Având în vedere Legea nr. 153/28.06.2017, Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,

Luând în considerare Contractul de finanţare pentru programul construcţiilor de locuinţe sociale derulat conform Legii locuinţei nr. 114/1996, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (nr. de înregistrare 52.117/13.04.2017) şi Municipiul Satu Mare (nr. de înregistrare 22.254 - 89/02.05.2017),

Având la bază prevederile Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, art. 34 alin.6,

În conformitate cu prevederile art. IV, alin. 4, lit. b, din Ordonanţa de urgenţă nr. 26 din 6 iunie 2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative,

În conformitate cu H.C.L. nr. 11/1997 privind stabilirea "Zilei oraşului Satu Mare", modificată prin H.C.L nr. 7/27.01.2005, respectiv în baza H.C.L. nr. 4/06.02.2003 privind organizarea manifestărilor de ziua municipiului Satu Mare, modificată prin H.C.L nr. 7/27.01.2005

Având în vedere H.C.L. nr. 116/27.04.2017 privind aprobarea acordării unui ajutor financiar oraşului înfrăţit Beregovo din Ucraina,

În baza Legii nr. 273/2006, actualizată, privind finanţele publice locale,

Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011, actualizată, a asistenţei sociale,

Luând act de H.C.L. nr. 16/2017 privind stabilirea liniilor prioritare de acordare a finanţării necesare susţinerii serviciilor sociale oferite de către furnizorii privaţi de servicii sociale de pe raza municipiului Satu Mare, în anul 2017,

Luând în considerare prevederile art. 28 din O.U.G. nr. 83/15.11.2017 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2017,

Având în vedere adresa nr. 56.919/29.11.2017 a Serviciului Scriere, Implementare, Monitorizare proiecte, respectiv a Biroului Consultanţă tehnică şi supervizare lucrări, din cadrul aparatului de specialitate al primarului,

În baza art. 36, al. 2, lit. „b", pct. 4, lit. „a" din Legea nr. 215/2001, republicată şi  actualizată, privind administraţia publică locală,

În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „a" din Legea nr.215/23.04.2001, republicată şi actualizată privind administraţia publică locală,

Consiliul local al municipiului Satu Mare adoptă următoarea

 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2017, la valoarea totală de 315.681.891  lei, din care:

  • 275.895.376 lei la Secţiunea de funcţionare,
  • 39.786.515 lei la Secţiunea de dezvoltare, conform anexelor nr. 1 şi  la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2017.

Art.2. Se aprobă rectificarea anexei nr. 3 la H.C.L. nr. 67/23.03.2017 Lista studiilor de fezabilitate, documentaţiilor tehnico-economice şi de urbanism pe anul 2017, la valoarea totală de 4.749.940 lei.

Art.3. Se aprobă rectificarea anexei nr. 5 la H.C.L. nr. 67/23.03.2017 Lista dotărilor independente pe anul 2017, la valoarea totală de 6.309.119 lei.

Art.4. Se aprobă anexa nr. 8 Lista creditelor de angajament şi Programul multianual de investiţii pe anii 2018, 2019, 2020 şi 2021 aferentă obiectivelor de investiţii aprobate în Secţiunea de dezvoltare a bugetului local, finanţate din surse proprii şi din fonduri externe nerambursabile.

Art.5. Se aprobă rectificarea anexelor nr. 10.1 şi 10.3 la H.C.L. nr. 67/23.03.2017 privind alocarea sumelor pentru instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare.

Art.6. Se aprobă rectificarea anexei nr. 11 la H.C.L. nr. 67/23.03.2017, Programul anual de investiţii al municipiului Satu Mare pentru anul 2017.

Art.7. Se împuterniceşte primarul municipiului Satu Mare pentru a semna modificarea anexelor la bugetul local, ca urmare a alocărilor sau retragerilor de sume la nivelul municipiului Satu Mare, urmare a apariţiei unor acte normative, respectiv comunicări ale A.J.F.P Satu Mare, Consiliul Judeţean Satu Mare, Direcţia de Sănătate Publică Satu Mare sau Contracte de finanţate semnate pentru finanţarea unor obiective din fonduri externe nerambursabile sau din fonduri guvernamentale. Anexele modificate  vor fi prezentate spre aprobare Consiliului Local cu ocazia primei rectificări a Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli.

Art.8. Sumele aprobate în Bugetul local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, respectiv în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii subordonate Consiliului local al municipiului Satu Mare vor constitui Bugetul de Venituri şi Cheltuieli consolidat al municipiului Satu Mare pe anul 2017.

Art.9. Anexele  3, 5, 8, 10.1, 10.3 şi 11 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare prin serviciile de specialitate.

Art.11. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare , Directorului executiv economic  şi Serviciului Buget.

 

 

 

 

 

 

INIŢIATOR PROIECT

PRIMARUL MUNICIPIULUI SATU MARE

KERESKÉNYI GÁBOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL SATU MARE

CABINET PRIMAR

NR. 57218/4.12.2017

 

                                     EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2017

 

Luând act de raportul de specialitate nr. 57.217/04.12.2017, întocmit de către Direcţia Economică, respectiv Raportul de specialitate nr. 57.135/04.12.2017 al Serviciului Investiţii, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare,

Constatând necesitatea aprobării rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2017,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile Legii  nr. 6/16.02.2017 a bugetului de stat pe anul 2017,

Având în vedere Legea nr. 153/28.06.2017, Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,

Luând în considerare Contractul de finanţare pentru programul construcţiilor de locuinţe sociale derulat conform Legii locuinţei nr. 114/1996, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (nr. de înregistrare 52.117/13.04.2017) şi Municipiul Satu Mare (nr. de înregistrare 22.254 - 89/02.05.2017),

Având la bază prevederile Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, art. 34 alin.6,

În conformitate cu prevederile art. IV, alin. 4, lit. b, din Ordonanţa de urgenţă nr. 26 din 6 iunie 2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative,

În conformitate cu H.C.L. nr. 11/1997 privind stabilirea "Zilei oraşului Satu Mare", modificată prin H.C.L nr. 7/27.01.2005, respectiv în baza H.C.L. nr. 4/06.02.2003 privind organizarea manifestărilor de ziua municipiului Satu Mare, modificată prin H.C.L nr. 7/27.01.2005

Având în vedere H.C.L. nr. 116/27.04.2017 privind aprobarea acordării unui ajutor financiar oraşului înfrăţit Beregovo din Ucraina,

În baza Legii nr. 273/2006, actualizată, privind finanţele publice locale,

Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011, actualizată, a asistenţei sociale,

Luând act de H.C.L. nr. 16/2017 privind stabilirea liniilor prioritare de acordare a finanţării necesare susţinerii serviciilor sociale oferite de către furnizorii privaţi de servicii sociale de pe raza municipiului Satu Mare, în anul 2017,

Luând în considerare prevederile art. 28 din O.U.G. nr. 83/15.11.2017 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2017, care stipulează: "Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze şi să aprobe virări de credite bugetare şi/sau de credite de angajament neutilizate de la "Obiective/Proiecte de investiţii în continuare" şi "Obiective/Proiecte de investiţii noi" la poziţia "Alte cheltuieli de investiţii", cuprinse în programul de investiţii publice, anexă la bugetul acestora, în limita prevederilor bugetare aprobate.",

Întrucât în momentul de faţă se află în derulare procedurile de achiziţie publică pentru atribuirea contractelor de prestări servicii de proiectare - faza S.F., pentru obiective de investiţii pentru care se intenţionează depunerea de Cereri de finanţare pentru obţinerea de fonduri U.E., în cadrul programului de finanţare 2014-2020,

Având în vedere adresa nr. 56.919/29.11.2017 a Serviciului Scriere, Implementare, Monitorizare proiecte, respectiv a Biroului Consultanţă tehnică şi supervizare lucrări, din cadrul aparatului de specialitate al primarului,

În baza art. 36, al. 2, lit. „b", pct. 4, lit. „a" din Legea nr. 215/2001, republicată şi  actualizată, privind administraţia publică locală,

În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „a" din Legea nr.215/23.04.2001, republicată şi actualizată privind administraţia publică locală,

Propun aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare pentru  anul 2017  în forma prezentată, conform anexelor la prezentul proiect de hotărâre.

 

 

 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI SATU MARE

KERESKÉNYI GÁBOR

 

 

Înapoi