Ședința ordinară a Consilului Local Satu Mare din data de 30.07.2020 Proiect de hotărâre nr. 21
2020-07-24

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 


PROIECTHOTĂRÂREA NR. ............................

privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea de dezmembrare a imobilului - teren situat în Satu Mare, str. Agricultorilor nr. 8

 

 

 

Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2020,
Analizând:
- proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 32406/ 21.07.2020,
- referatul de aprobare al Viceprimarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 32407/ 21.07.2020,
- raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri înregistrat sub nr. 32408/ 21.07.2020,
- raportul Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 32601/22.07.2020,
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
- cererea petentei Popovics Elisabeta, înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare sub nr. 31490/18.06.2019 și documentația cadastrală anexată de către aceasta.
Luând în considerare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 259/28.11.2019 privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare, aferente construcțiilor, curți, grădini,
- art. 553 alin. (1) și (4), art. 669, art. 879 alin. (2), art. 880 și art. 888 din Codul civil,
- art.10 alin. 2 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

- art. 132 din Ordinul privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în cadastru și carte funciară, nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 354 alin. (1), art. 355 din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019,
- Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 108 lit. e), art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. b), ale art. 139 alin. (3) lit g, ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:

 

 

H O T Ă R Â R E


 


Art.1. Se însușește lucrarea de specialitate denumită "Plan de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunere de dezmembrare", vizată de O.C.P.I. Satu Mare sub nr. 31503/24.05.2019, executată de P.F.A.Cristea Maria - Marta, care constituie anexă la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă dezlipirea imobilului - teren, înscris în CF nr. 5441 Satu Mare cu nr. cadastral 6939 în suprafața de 6158 mp, conform documentației cadastrale, menționată la articolul anterior, după cum urmează:
- nr. cadastral 181920 - Lot 1, în suprafață de 154 mp cu categoria de folosință "arabil",
- nr. cadastral 6939, în suprafață de 6004 mp cu categoria de folosință „arabil".

Art.3. Se mandatează Viceprimarul municipiului Satu Mare domnul Albu Adrian, să semneze actele autentice ce decurg din prezenta hotărâre.

Art.4. Se dispune O.C.P.I. Satu Mare înființarea de coli de carte funciară și înscrierea în evidențele CF a celor aprobate în articolele precedente.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Viceprimarul municipiului Satu Mare prin Serviciul Patrimoniu Concesionări Închirieri din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri și petentei Popovics Elisabeta.

 

 


INIȚIATOR PROIECT
Viceprimar
Albu AdrianAvizat,
Secretar general
Mihaela Maria Racolța

 

 

 

 

 

 

 

 


Întocmit: /2 ex.
Caia Marcela

 

Fișiere atașate

Înapoi