Ședința ordinară a Consilului Local Satu Mare din data de 30.07.2020 Proiect de hotărâre nr. 20
2020-07-24

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

PROIECTHOTĂRÂREA NR. ............................

privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea de dezlipire a imobilului - teren situat în Satu Mare, str. Axente Sever nr. 84

 

 


Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2020,
Analizând:
- proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 31980/ 17.07.2020,
- referatul de aprobare al Viceprimarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 31981/ 17.07.2020,
- raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri înregistrat sub nr. 31980/ 17.07.2020,
- raportul Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 32662/22.07.2020,
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
- cererea petentei Neamț Melania, înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare sub nr. 39090/01.08.2019 și documentația cadastrală anexată de către aceasta.
Luând în considerare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 259/28.11.2019 privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare, aferente construcțiilor, curți, grădini,
- art. 669, art. 879 alin.2, art. 880 și art. 888 din Codul civil,
- art. 36 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art.10 alin. 2 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 132 din Ordinul privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în cadastru și carte funciară, nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 354 alin. (1), art. 355 din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019,
- Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 108 lit. e), art. 129 alin. (2) lit. c) și ale art. 139 alin. (3) lit g, ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:

 

 

H O T Ă R Â R E


 


Art.1. Se atestă apartenența la domeniul privat al municipiului Satu Mare a a cotei de 712/1694 părți teren situat în Satu Mare, str. Axente Sever nr. 84, înscris în CF nr. 159184 (nr. CF vechi 52800) Satu Mare cu nr. top 12851/26.

Art. 2.Se însușește lucrarea de specialitate denumită "Plan de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire", vizată de O.C.P.I. Satu Mare sub nr.35755/20.06.2019, executată de P.F.A. Vaida Vasile, care constituie anexă la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă dezlipirea imobilului - teren, înscris în CF nr. 159184 Satu Mare cu nr. top 12851/26 în suprafața de 1.694 mp, conform documentației cadastrale, menționată la articolul precedent, după cum urmează:
- nr. top 12851/26 în suprafață de 1275 mp cu categoria de folosință "arabil",
- nr. cadastral 182008 - Lot 1, în suprafață de 419 mp cu categoria de folosință "arabil".

Art.4. Se mandatează Viceprimarul municipiului Satu Mare domnul Albu Adrian, să semneze actele autentice ce decurg din prezenta hotărâre.

Art.5. Se dispune O.C.P.I. Satu Mare înființarea de coli de carte funciară și înscrierea în evidențele CF a celor aprobate în articolele precedente.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Viceprimarul municipiului Satu Mare prin Serviciul Patrimoniu Concesionări Închirieri din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri și petentei Neamț Melania.

 

 

INIȚIATOR PROIECT
Viceprimar
Albu Adrian


Avizat,
Secretar general
Mihaela Maria Racolța

 

Fișiere atașate

Înapoi