Ședința ordinară a Consilului Local Satu Mare din data de 28.11.2019 Proiect de hotărâre nr. 13
2019-11-27

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

PROIECTHOTĂRÂREA NR. ................../28.11.2019
privind modificarea Comisiei Locale de Ordine Publică
la nivelul municipiului Satu Mare

 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.11.2019;
Analizând proiectul de hotărâre nr. 57140/27.11.2019, referatul de aprobare a primarului municipiului Satu Mare în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 57141/27.11.2019, raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane, înregistrat cu nr.57142/27.11.2019, avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Satu Mare;
Având în vedere adresa Inspectoratului de Poliţie Judeţean Satu Mare cu nr. 239964/18.11.2019 înregistrată la sediul instituţiei sub nr. 57127/27.11.2019;
În acord cu prevederile art.28 şi art.29 din Legea nr.155/2010 a poliţiei locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Constatând necesitatea modificării prevederilor Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 81/29.03.2018 privind modificarea Comisiei Locale de Ordine Publică
la nivelul municipiului Satu Mare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.d). alin. (7) lit. g din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
In temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și art. 196, alin (1), lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Adminsitrativ,
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:

 

 

H O T Ă R Â R E:

 


Art.1 Se aprobă modificarea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Municipiului Satu Mare, în sensul înlocuirii domnului comisar şef de poliţie Lungu Cătălin, cu domnul comisar de poliţie Pop Cristian, Comisia urmând să aibă următoarea componenţă numerică şi nominală:
1. Kereskényi Gábor - Primarul Municipiului Satu Mare;
2. Pop Cristian - Comisar de poliţie, Inspectoratul de Poliţie
al Judeţului Satu Mare;
3. Chişluca Vasile - Directorul general al Poliţiei Locale Satu Mare;
4. Racolţa Mihaela Maria - Secretarul general al municipiului Satu Mare;
5. Crăciun Ciprian Dumitru - Consilier local;
6. Albu Adrian - Consilier local;
7. Bertici Ştefan - Consilier local.

Art.2 Secretariatul comisiei este asigurat de către doamna Surulescu Luminiţa Viorica, consilier în cadrul aparatului specialitate al primarului Municipiului Satu Mare.

Art.3 Prezenta hotărâre abrogă Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 81/29.03.2018 privind modificarea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul municipiului Satu Mare.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare şi, prin intermediul Serviciului Managementul Resurselor Umane, Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul municipiului Satu Mare.

 

 


INIŢIATOR PROIECT
PRIMAR
Kereskényi Gábor


 

 

AVIZAT,
Secretar general,
Mihaela Maria Racolța

 

 

 

 

 

 


Th/red:Renata Ulici

 

Înapoi