Ședința ordinară a Consilului Local Satu Mare din data de 25.06.2020 Proiect de hotărâre nr. 24
2020-06-22

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

PROIECT
HOTĂRÂREA NR.............................
privind însuşirea documentaţiei cadastrale de primă înregistrare a imobilului

teren în suprafață de 234 mp, situat în municipiul Satu Mare str. Fântânele


 

 

Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.06.2020,
Analizând:
-proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 27143/ 19.06.2020,
-referatul de aprobare al Viceprimarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 27144/ 19.06.2020 în calitate de iniţiator,
- raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri și al Direcției economice înregistrat sub nr. 27145/19.06.2020,
-raportul Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 27273/22.06.2020,
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Luând în considerare prevederile:
- art. 885 alin. 1, art. 888 ale Codului civil, Titlul VII, Cartea funciară;
- art. 10 alin. 2, art. 24 alin. 2 și alin. 3 ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 23 și art. 78 din Ordinul ANCPI nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară;
- art. 354 și art. 355 din Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019, modificat și completat,
- Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), ale art. 139 alin. (3) lit. g), ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificat și completat,

Consiliul Local al municipiului Satu Mare adoptă următoarea

 

 

H O T Ă R Â R E


 

 

Art. 1. Se însuşeşte documentaţia cadastrală de primă înregistrare avizată cu nr. 19174/10.04.2017, asupra nr. top 7119/50, încheiere nr. 230063/13.04.2017, întocmită de PFA Szabo Alexandru, pentru imobilul teren în suprafață de 234 mp, situat în municipiul Satu Mare, str. Fântânele, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în domeniul privat al Municipiului Satu Mare a imobilului identificat la Art.1 cu categoria de folosință "curți construcții".

Art. 3. Se dispune O.C.P.I. Satu Mare înscrierea în evidenţele de Publicitate Imobiliară a celor aprobate la articolele precedente şi înfiinţarea unei noi coli de Carte Funciară.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Viceprimarul municipiului Satu Mare şi Serviciul Patrimoniu Concesionări Închirieri din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare.

Art. 5. Prezenta se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, O.C.P.I Satu Mare prin intermediul Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri.

 

 


Inițiator
Viceprimar
Albu AdrianAvizat
Secretar general
Mihaela Maria Racolța

 

 


Faur Mihaela/2ex

 

Fișiere atașate

Înapoi