Ședința ordinară a Consilului Local Satu Mare din data de 25.06.2020 Proiect de hotărâre nr. 18
2020-06-23

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE


PROIECTHOTĂRÂREA NR. ................../25.06.2020

privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției de Asistenţă Socială Satu Mare

 


 

Consiliul Local al municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.06.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 27477/23.06.2020, Referatul de aprobare al primarului municipiului Satu Mare, înregistrat cu nr. 27478/23.06.2020, în calitate de iniţiator, Raportul Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 27479/23.06.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare;
Luând act de adresa înaintată executivului de către directorul executiv al Direcției de Asistență Socială Satu Mare cu nr. 4475/23.06.2020 înregistrată la sediul instituției sub nr. 27473/23.06.2020 și Raportul nr. 4476/23.06.2020 al Serviciului Resurse Umane Salarizare al Direcției de Asistență Socială Satu Mare privind initierea unui proiect de hotărâre în vederea aprobarii organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistenţă Socială Satu Mare;
În conformitate cu prevederile:
• Hotărârii Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr........./25.06.2020 privind înființarea Creșei situate în municipiul Satu Mare str.Dâmbovița nr.2 în subordinea Direcției de Asistență Socială Satu Mare, Centru Creşe în Sistem Public
• Hotărârii Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr........./25.06.2020 privind înființarea Creșei situate în municipiul Satu Mare str.Wolfenbutel nr.8-10 în subordinea Direcției de Asistență Socială Satu Mare, Centru Creşe în Sistem Public
• prevederile art. 388 alin.(1), alin.(3) lit. a)., art. 475 lit. a). din O.U.G. nr.57/2019 Codul administrativ ;
• Cap II Perioada de stagiu a funcţionarilor publici debutanţi din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
• Titlul II Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
• prevederile art.1, art.2, alin (1) lit.a), art.3 alin.(1), alin.(4), art.10, art.11, art.19 și ale Anexei nr.VIII Familia ocupațională de funcții bugetare "Administrație" Capitolul I, A. Salarizarea funcționarilor publici, III Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor din administrația publică locală, ale Legii nr.153/2017 lege- cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare;
• prevederile Legii nr.273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completărileulterioare;
• prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare;
Luând în considerare procesul verbal de promovare în grad profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială Satu Mare întocmit de către comisia de examen, înregistrat sub numărul 3062/27.04.2020 precum și Rapoartele nr. 2902/15.04.2020 respectiv nr. 2905/15.04.2020 de evaluare a perioadei de stagiu a funcționarului public debutant;
Constatând necesitatea abrogării Hotărârii Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr.274/19.12.2019 privind aprobarea Statului de funcții al Direcției de Asistenţă Socială Satu Mare și a art. 3 și Anexa nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr.265/25.10.2018 privind transformarea Serviciului public de Asistență Socială Satu Mare în Direcția de Asistenţă Socială Satu Mare și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Asistenţă Socială Satu Mare.
Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit.c) şi alin.(7) lit. b) din O.U.G.nr.57/2109 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.57/2109 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare .

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 


 

Art.1. Se aprobă majorarea numărului de posturi bugetate aprobate ale Direcţiei de Asistenţă Socială Satu Mare de la 571 posturi la 587 posturi bugetate.
Art.2. Se aprobă transformarea posturilor aferente unor funcţii specifice de execuţie din Statul de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială Satu Mare, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă Organigrama Direcției de Asistenţă Socială Satu Mare, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă Statul de funcţii al Direcției de Asistenţă Socială Satu Mare, conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Primarul Municipiului Satu Mare duce la îndeplinire prezenta hotărâre, prin intermediul Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul Aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare și prin intermediul Direcţiei de Asistenţă Socială Satu Mare.
Art.6. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile H.C.L.nr. 274/19.12.2019 privind aprobarea Statului de funcții al Direcției de Asistenţă Socială Satu Mare și ale art. 3 și Anexa nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 265/25.10.2018 privind transformarea Serviciului public de Asistență Socială Satu Mare în Direcția de Asistenţă Socială Satu Mare și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Asistenţă Socială Satu Mare.
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Direcţiei de Asistență Socială Satu Mare şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare.

 


Iniţiator proiect,
PRIMAR
Kereskényi Gábor

 


AVIZAT
Secretar general al municipiului
Mihaela Maria Racolța

 

 

Th.red: Renata Ulici

 

Înapoi