Ședința ordinară a Consilului Local Satu Mare din data de 24.09.2020 Proiect de hotărâre nr. 11
2020-09-22

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE


PROIECT

 


HOTĂRÂREA Nr. /24.09.2020

privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Construire casă de locuit P, P+M în municipiul Satu Mare, str. Cireşilor, nr. 25

 

 


Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.09.2020,
Luând act de cererea depusă de către Német Daniela Rodica şi Német Sándor, în calitate de beneficiar, înregistrată la Primăria Municipiului Satu Mare sub nr. 38344/01.09.2020,
Analizând proiectul de hotărâre nr. 41582/22.09.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare nr. 41583/22.09.2020, în calitate de iniţiator, avizul favorabil al Arhitectului şef nr. 16/21.09.2020, raportul de specialitate al Arhitectului şef nr. 41585/22.09.2020, Raportul de specialitate al Serviciului Juridic cu nr. 41660/22.09.2020 şi Rapoartele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Satu Mare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile:
- art. 25 alin. (1), art. 37 alin. (1)- (1^3), art. 45 lit. b, art. 47, art. 56 alin. (4),(6) ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 18 din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 233/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism , cu modificările şi completările ulterioare ;
- secţiunea a 3-a din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
- prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c, alin. (6) lit. c; art. 139 alin. (3) lit. e, art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Adoptă prezenta

 


H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia PU.Z. - - Construire casă de locuit P, P+M, întocmit de S.C.Eryza Design S.R.L., în conformitate cu proiectul nr. 05/2020 şi în conformitate cu anexele.
Art. 2. Prezenta documentaţie de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani de la data aducerii la cunoştinţă publică.
Art. 3. Echiparea tehnico - edilitară se va realiza de investitor/beneficiar, de la reţelele existente în zonă.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Arhitectul şef.
Art. 5. Prezenta documentaţie se comunică prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, beneficiarilor Német Daniela Rodica şi Német Sándor, Primarului Municipiului Satu Mare, Arhitectului şef şi Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Satu Mare prin intermediul Serviciului Urbanism şi Dezvoltare Urbană şi se aduce la cunoştinţă publică.

 

 


INIŢIATOR PROIECT,
PRIMAR
Kereskényi GáborAVIZAT
SECRETAR
Mihaela Maria Racolţa

 


redactat în 2ex
R.R.T

 

Fișiere atașate

Înapoi