Ședința ordinară a Consilului Local Satu Mare din data de 24.09.2020 Proiect de hotărâre nr. 10
2020-09-22

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE


PROIECT
HOTĂRÂREA Nr. ____________
privind documentaţia PUZ - Lotizare în vederea construirii de locuinţe individuale

Amplasament: Satu Mare, Str. Dorobanţilor

 

 


Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.09.2020,
Analizând:
- proiectul de hotărâre nr. 41445/22.09.2020 cu documentaţia aferentă;
- cererea înaintată de Coţan Vasile Nicolae, în calitate de beneficiar, înregistrată la Primăria Municipiului Satu Mare sub nr. 34764/06.08.2020;
- avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 15/21.09.2020;
- referatul de specialitate ale Arhitectului Şef nr. 41448/22.09.2020;
-referatul de aprobare a Primarului municipiului Satu Mare nr.41447/22.09.2020 în calitate de iniţiator;
- raportului Serviciului Juridic nr.;41512/22.09.2020
- raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Satu Mare;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile:
- art. 25 alin. (1), art. 37 alin. (1)- (1^3), art. 45 lit. b, art. 47, art. 56 alin. (4), alin.(6) ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 18 din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 233/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism , cu modificările şi completările ulterioare ;
- secţiunea a 3-a din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
- prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c); art. 139 alin. (3) lit. e) , art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Adoptă prezenta,


H O T Ă R Â R E

 


 

Art.1. Se aprobă documentaţia: Planul Urbanistic Zonal - Lotizare în vederea construirii de locuinţe individuale în municipiul Satu Mare, Str. Dorobanţilor, întocmit de S.C.AD PAVI DINAMIC S.R.L , în conformitate cu proiectul nr. 151/2019 şi cu anexele.
Art. 2. Prezenta documentaţie de urbanism are valabilitate 2 ani de la data aducerii la cunoştinţă publică.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Serviciile de specialitate din subordine.
Art. 4. Prezenta documentaţie se comunică prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare în termenul prevătut de lege, beneficiarului Coţan Vasile Nicolae, Primarului Municipiului Satu Mare, Arhitectului Şef, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Satu Mare prin intermediul Serviciului Urbanism şi Dezvoltare Urbană şi se aduce la cunoştinţă publică

 

 


INIŢIATOR PROIECT,
PRIMAR
Kereskényi GáborAVIZAT
SECRETAR GENERAL
Mihaela Maria Racolţa

 


Înrocmit/Red. R.M.

 

Fișiere atașate

Înapoi