Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 31.10.2019 Proiect de hotărâre nr. 5
2019-10-29PROIECT

 


HOTĂRÂREA NR.............................
Privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2019

 Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2019,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 51.739/24.10.2019, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 51.740/24.10.2019 în calitate de iniţiator, raportul de specialitate al Direcţiei Economice înregistrat sub nr. 51.741/24.10.2019, respectiv raportul de specialitate al Serviciului Investiții înregistrat sub nr. 52.089/25.10.2019, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Constatând necesitatea aprobării rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2019,
Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/15.03.2019 a bugetului de stat pe anul 2019,
Ținând cont de prevederile O.G. nr. 12/12.08.2019 cu privier la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019,
Având în vedere prevederile H.G. nr. 752/2019 privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale,
În baza adresei D.G.R.F.P Cluj Napoca nr. 52.386/2019 privind repartizarea pe trimestre a sumelor aprobate prin Decizia şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Satu Mare,
Luând în considerare adresele nr. 84/25.03.2019 înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare cu nr. 16.979/25.03.2019, privind aprobarea repartizării pe unități administrativ teritoriale a cotei de 17,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale estimat a fi încasat în anul 2019, precum și a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și nr. 8.032/16.05.2019, privind comunicarea unei sume reprezentând transferuri de la bugetul județului către bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiează copii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă transmise de către Consiliul Judeţean Satu Mare,
Ținând cont de adresa nr. 196/18.06.2019 a Consiliului Județean Satu Mare, înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare cu nr. 31.750/19.06.2019 privind comunicarea fondurilor alocate municipiului Satu Mare din cota de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019,
Având în precum și a comunicării telefonice din partea Consiliului Județean Satu Mare, privind alocarea sumei de 1.500.000 lei din sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale,Luând în considerare adresa nr. 153.814/2019 a D.G.R.F.P Cluj Napoca, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare,
Având la bază Legea nr. 153/28.06.2017, Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă nr. 232/20.08.2018, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă nr. 306/28.12.2018, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, nr. 3632/19.12.2018, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.289/16.05.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.474/27.06.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.473/27.06.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.501/03.07.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.488/03.07.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.513/15.07.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Capital Uman nr. 6.077/03.07.2019, încheiat între Ministerul Fondurilor Europene şi D.A.S. Satu Mare, respectiv Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.602/01.08.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare,
În conformitate cu prevederile art. IV, alin. 4, lit. b, din Ordonanţa de urgenţă nr. 26 din 6 iunie 2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu H.C.L. nr. 11/1997 privind stabilirea "Zilei oraşului Satu Mare", modificată prin H.C.L nr. 7/27.01.2005, respectiv în baza H.C.L. nr. 4/06.02.2003 privind organizarea manifestărilor de ziua municipiului Satu Mare, modificată prin H.C.L nr. 7/27.01.2005
În baza Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011, actualizată, a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
Luând în considerare adresa nr. 11/23.01.2019 a Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare cu nr. 4.403/23.01.2019 privind solicitarea de fonduri în vederea achiziționării unui aparat pentru litotritia intracorporeală a calculilor Laser Halmium 35 W,
Ținând cont de adresa D.S.P. Satu Mare nr. 5.042/04.07.2019 transmisă către D.A.S. Satu Mare privind comunicarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli-transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea sănătății pe anul 2019, respectiv adresa D.A.S. Satu Mare nr. 6.115/25.07.2019 transmisă la Primăria municipiului Satu Mare,
Având în vedere solicitările venite din partea departamentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare, instituții și servicii publice din subordinea Consiliului local Satu Mare,
În baza art. 129, al. 2, lit. „b", pct. 4, lit. „a" din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
În temeiul art. 139, alin. 3 lit. „a" din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Consiliul local al municipiului Satu Mare adoptă următoarea

 

 

H O T Ă R Â R E 

 

 

Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2019, la valoarea totală de 219.979.909 lei, din care:
• 194.190.456 lei la Secţiunea de funcţionare,
• 25.789.453 lei la Secţiunea de dezvoltare.
Art.2. (1) Se aprobă rectificarea anexei nr. 2, la H.C.L. nr. 69/04.04.2019, Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2019, la valoarea de 24.430.631 lei.
(2) Se aprobă rectificarea anexei nr. 2A, la H.C.L. nr. 69/04.04.2019, Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2019 finanțate din F.E.N. (fonduri externe nerambursabile), la valoarea de 419.454 lei.
Art.3. Se aprobă rectificarea anexei nr. 3 la H.C.L. nr. 69/04.04.2019 Lista studiilor de fezabilitate, documentaţiilor tehnico-economice şi de urbanism pe anul 2019, la valoarea totală de 1.457.480 lei.
Art.4. (1) Se aprobă anexa nr. 4 Lista proiectelor tehnice pe anul 2019, la valoarea totală de 701.900 lei.
(2) Se aprobă anexa nr. 4A Lista proiectelor tehnice pe anul 2019, finanțate din F.E.N. (fonduri externe nerambursabile), la valoarea totală de 181.364 lei.
Art.5. (1) Se aprobă rectificarea anexei nr. 5 la H.C.L. nr. 69/04.04.2019, Lista dotărilor independente ce se achiziționează în anul 2019, la valoarea de 6.434.166 lei.
(2) Se aprobă rectificarea anexei nr. 5A la H.C.L. nr. 69/04.04.2019, Lista dotărilor independente ce se achiziționează în anul 2019, finanțate din F.E.N. (fonduri externe nerambursabile), la valoarea de 66.000 lei.
Art.6. Se aprobă anexa nr. 6A Lista reparațiilor capitale pe anul 2019, finanțate din F.E.N. (fonduri externe nerambursabile), la valoarea totală de 44.618 lei.
Art.7. Se aprobă rectificarea anexei nr. 8 la H.C.L. nr. 69/04.04.2019, Lista creditelor de angajament şi Programul multianual de investiții pe anii 2020, 2021, 2022 și 2023 aferentă obiectivelor de investiţii aprobate în Secţiunea de dezvoltare a bugetului local finanţate din surse proprii şi din fonduri externe nearmbursabile.
Art.8. Se aprobă rectificarea anexei nr. 9 la H.C.L. nr. 69/04.04.2019, Programul de investiţii publice al municipiului Satu Mare pentru anul 2019.
Art.9. Se aprobă rectificarea anexelor nr. 10.1-10.6 la H.C.L. nr. 69/04.04.2019 privind alocarea sumelor pentru instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare.
Art.10. Se aprobă suplimentarea cu suma de 269.000 lei a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Teatrului de Nord Satu Mare.
Bugetul rectificat la valoarea de 11.411.000 lei va fi repartizat după cum urmează:
• 10.089.000 lei reprezintă cheltuieli de personal,
• 1.068.800 lei pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii, din care 90.000 lei conform H.C.L. nr. 288/29.11
• 91.200 lei pentru virarea sumelor aferente persoanelor cu handicap neangajate la nivelul instituţiei,
• 162.000 lei pentru cheltuieli de capital.
Art.11. Se aprobă suplimentarea cu suma de 160.000 lei a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare.
Bugetul rectificat la valoarea de 4.860.000 lei va fi repartizat după cum urmează:
• 504.517 lei reprezintă cheltuieli de personal,
• 4.355.483 lei pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii, din care 50.000 lei conform H.C.L. nr. 288/29.11.2018.
Art.12. Se aprobă suplimentarea cu suma de 50.000 lei a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Centrului Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare.
Bugetul rectificat la valoarea de 3.650.000 lei va fi repartizat după cum urmează:
• 360.000 lei reprezintă cheltuieli de personal,
• 3.290.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii.
Art.13. Se aprobă suplimentarea cu suma de 3.317.734 lei a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al D.A.S. Satu Mare.
Bugetul rectificat în valoare de 37.953.934 lei va fi repartizat după cum urmează:
• 16.288.000 lei reprezintă cheltuieli de personal,
• 215.000 lei pentru virarea sumelor aferente persoanelor cu handicap neangajate la nivelul instituţiei,
• 1.396.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii,
* 825.000 lei la titlul Alte transferuri,
* 2.015.000 lei la titlul Alte cheltuieli,
* 17.429.934 lei la titlul Ajutoare sociale.
Art.14. Se împuterniceşte primarul municipiului Satu Mare pentru a semna modificarea anexelor la bugetul local, ca urmare a alocărilor sau retragerilor de sume la nivelul municipiului Satu Mare, urmare a apariţiei unor acte normative, respectiv comunicări ale A.J.F.P Satu Mare, Consiliul Judeţean Satu Mare, Direcţia de Sănătate Publică Satu Mare sau Contracte de finanţate semnate pentru finanţarea unor obiective din fonduri externe nerambursabile sau din fonduri guvernamentale. Anexele modificate vor fi prezentate spre aprobare Consiliului Local cu ocazia primei rectificări a Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli.
Art.15. Sumele aprobate în Bugetul local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, respectiv în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii subordonate Consiliului local al municipiului Satu Mare vor constitui Bugetul de Venituri şi Cheltuieli consolidat al municipiului Satu Mare pe anul 2019.
Art.16. Anexele 1-10.6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.17. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare prin serviciile de specialitate.
Art.18. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare , Directorului executiv economic şi Serviciului Buget.

 

 

INIŢIATOR PROIECT
PRIMAR
KERESKÉNYI GÁBOR

 

 


AVIZAT
SECRETAR
MIHAELA MARIA RACOLȚA


 


Red/tehnored Lucia Ursu 2 ex

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL SATU MARE
CABINET PRIMAR
NR. 51.740/24.10.2019

 

 


REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2019

 

 

Constatând necesitatea aprobării rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2019,
Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/15.03.2019 a bugetului de stat pe anul 2019,
Ținând cont de prevederile O.G. nr. 12/12.08.2019 cu privier la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019,
Având în vedere prevederile H.G. nr. 752/2019 privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale,
În baza adresei D.G.R.F.P Cluj Napoca nr. 52.386/2019 privind repartizarea pe trimestre a sumelor aprobate prin Decizia şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Satu Mare,
Luând în considerare adresele nr. 84/25.03.2019 înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare cu nr. 16.979/25.03.2019, privind aprobarea repartizării pe unități administrativ teritoriale a cotei de 17,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale estimat a fi încasat în anul 2019, precum și a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și nr. 8.032/16.05.2019, privind comunicarea unei sume reprezentând transferuri de la bugetul județului către bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiează copii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă transmise de către Consiliul Judeţean Satu Mare,
Ținând cont de adresa nr. 196/18.06.2019 a Consiliului Județean Satu Mare, înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare cu nr. 31.750/19.06.2019 privind comunicarea fondurilor alocate municipiului Satu Mare din cota de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019,
Luând în considerare adresa nr. 153.814/2019 a D.G.R.F.P Cluj Napoca, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare,
Având la bază Legea nr. 153/28.06.2017, Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă nr. 232/20.08.2018, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă nr. 306/28.12.2018, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, nr. 3632/19.12.2018, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.289/16.05.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.474/27.06.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.473/27.06.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.501/03.07.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.488/03.07.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.513/15.07.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Capital Uman nr. 6.077/03.07.2019, încheiat între Ministerul Fondurilor Europene şi D.A.S. Satu Mare, respectiv Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.602/01.08.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare,
În conformitate cu prevederile art. IV, alin. 4, lit. b, din Ordonanţa de urgenţă nr. 26 din 6 iunie 2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu H.C.L. nr. 11/1997 privind stabilirea "Zilei oraşului Satu Mare", modificată prin H.C.L nr. 7/27.01.2005, respectiv în baza H.C.L. nr. 4/06.02.2003 privind organizarea manifestărilor de ziua municipiului Satu Mare, modificată prin H.C.L nr. 7/27.01.2005
În baza Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011, actualizată, a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
Luând în considerare adresa nr. 11/23.01.2019 a Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare cu nr. 4.403/23.01.2019 privind solicitarea de fonduri în vederea achiziționării unui aparat pentru litotritia intracorporeală a calculilor Laser Halmium 35 W,
Ținând cont de adresa D.S.P. Satu Mare nr. 5.042/04.07.2019 transmisă către D.A.S. Satu Mare privind comunicarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli-transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea sănătății pe anul 2019, respectiv adresa D.A.S. Satu Mare nr. 6.115/25.07.2019 transmisă la Primăria municipiului Satu Mare,
Având în vedere solicitările venite din partea departamentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare, instituții și servicii publice din subordinea Consiliului local Satu Mare,
În baza art. 129, al. 2, lit. „b", pct. 4, lit. „a" din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
În temeiul art. 139, alin. 3 lit. „a" din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Propun aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare pentru anul 2019 în forma prezentată, conform anexelor la prezentul proiect de hotărâre.

 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI SATU MARE
KERESKÉNYI GÁBOR

 

 

 


Red/tehnored Lucia Ursu 2 ex

 

Fișiere atașate

Înapoi