Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 31.10.2019 Proiect de hotărâre nr.25
2019-10-29

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MAREPROIECT

 

 

HOTĂRÂREA NR.............................
privind vânzarea către Mizsei Maria a locuinţei situată în municipiul Satu Mare B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl.A, et.3, ap. 39

 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2019,
Analizând
- proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 52033/25.10.2019,
- referatul de aprobare al Viceprimarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 52036/25.10.2019 în calitate de iniţiator,
- raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri și al Direcției economice înregistrat sub nr. 52038/25.10.2019,
- raportul Serviciului Juridic, Contencios, Arhivă înregistrat sub nr. 52236/28.10.2019
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,

Având în vedere Sentinţa civilă nr. 166/CA din data de 11.04.2019 a Tribunalului Satu Mare pronunțată în dosar nr. 1859/83/2018 rămasă definitivă prin Deciza civilă a Curții de Apel Oradea din data de 21.10.2019 prin care Consiliul Local al municipiului Satu Mare este obligat la emiterea unei hotărâri, în temeiul prevederilor Legii nr. 85/1992, de aprobare a vânzării către reclamant a locuinţei pe care o deţine cu contract de închiriere,
Văzând prevederile Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat,
În conformitate cu dispoziţile art. I din Legea nr. 244/05.12.2011 pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 85//1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.129 alin (2) lit. c) coroborat cu alin (6) lit b şi ale prevederilor art. 139 alin (2), din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Adoptă prezenta,

 

 

H O T Ă R Â R E 

 

 

Art. 1. Se însuşeşte raportul de evaluare întocmit de S.C. Just Eval Invest S.R.L. care constituie anexa 1 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă vânzarea către Mizsei Maria a locuinţei situată în municipiul Satu Mare, B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl.A, et.3, ap. 39, la preţul de vânzare stabilit de reglementările în vigoare la data începerii procedurii de vânzare, respectiv la data de 23.07.2018 în conformitate cu dispoziţiile art. I din legea nr. 244/05.12.2011 pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat.

Art. 3. Preţul de vânzare, a locuinţei identificată la art. 2, este de 169 932 lei,
conform raportului de evaluare însușit la art.1.

Art.4. Se împuterniceşte Viceprimarul municipiului Satu Mare - Albu Adrian să semneze contractul de vânzare cumpărare.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Viceprimarul Municipiului Satu Mare prin Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Viceprimarului municipiului Satu Mare - Albu Adrian, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, doamnei Mizsei Maria şi Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

 

 

Inițiator
Viceprimar
Albu Adrian

 

 

 

Avizat
Secretar
Mihaela Maria Racolța

 

 


Faur Mihaela/2ex

 

Fișiere atașate

Înapoi