Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 31.10.2019 Proiect de hotărâre nr. 14
2019-10-29

România
Judeţul Satu Mare
Municipiul Satu Mare
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare

 


PROIECT

 


HOTĂRÂREA NR. ............/ 31.10.2019

pentru modificarea Anexei nr. 1 A, a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 313/21.12.2017

 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2019,
Analizând proiectul de hotărâre nr. 50988/21.10.2019, referatul de aprobare a primarului municipiului Satu Mare în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 50989/21.10.2019, raportul de specialitate al Serviciului resurse umane salarizare, înregistrat cu nr. 50990/21.10.2019, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare;
În conformitate cu:
• Prevederile HCL nr. ......../ 31.10.2019 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare
• Prevederile HCL nr. 313/21.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie„ din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare şi din serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare
• Prevederile art. 610, art.611 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
• Prevederile art.1 alin (3), art.2 alin (1), lit. a), art.3 alin (1), art. 6, art.8 alin (1), art. (9), art.10, art.11, art.12 alin. (1), art.19, art.27 alin. (2), ale Legii nr.153/2017 lege cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publici cu modificările şi completările ulterioare aduse de O.U.G. nr. 91/2017,

Constatând necesitatea modificării prevederilor Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 313/21.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie„ din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare şi din serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a). alin. (3) lit. c din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
In temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și art. 196, alin (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

Art.1 Începând cu data prezentei, funcția publică generală de secretar al unității administrativ teritoriale prevăzută la capitolul I pct. 1 din Anexa nr. 1A a H.C.L. nr. 313/21.12.2017, se înlocuiește cu funcția publică specifică de secretar general al unității administrativ teritoriale,

Art.2 Începând cu data prezentei la capitolul II pct. 4 -7 din Anexa nr. 1A a HCL nr. 313/21.12.2017, se introduce consilier achiziții publice.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare prin intermediul Serviciului resurse umane salarizare din aparatul de specialitate al primarului.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare.

 


INIŢIATOR PROIECT
PRIMAR
Kereskényi Gábor

 

 

 

AVIZAT,
Secretar
Mihaela Maria Racolța

 

 

Red. Renata Ulici

 

Fișiere atașate

Înapoi