Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 31.05.2018 Proiect de hotărâre nr. 43
2018-05-31

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
Nr. 27492/31.05.2018


PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea intenţiei de asociere între Municipiul Satu Mare, Liceul cu Program Sportiv şi Federaţia Română de Fotbal


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.05.2018,
Luând act de raportul Directorului executiv din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.27496/31.05.2018 adresa înregistrată cu nr. 27366/30.05.2018 a Liceului cu Program Sportiv Satu Mare, raportul Serviciului Juridic, Contencios, Arhivă nr. 27465/30.05.2018 şi expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 26938/2018, de raportul comisiilor de specialitate ale consiliului local,
În conformitate cu prevederile art. 2 alin. 6, art. 3 alin. 1, art. 18^1 alin. 3, art. 21 alin. 2 ale Legii educaţiei şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, art. 35 alin. 1 ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţiile art. 1949 şi următoarele din Codul civil,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. e, alin. 6 pct. 6, alin. 7 lit. a, art. 45 alin. 2, art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E:

Art. 1. Se aprobă intenţia Municipiului Satu Mare şi a Liceului cu Program Sportiv de asociere cu Federaţia Română de Fotbal în vederea realizării în comun a unui teren artificial de fotbal (gazon sintetic).

 

Art. 2. Se aprobă modelul contractului de asociere între Municipiul Satu Mare, Liceul cu Program Sportiv şi Federaţia Română de Fotbal, prezentat în Anexa 1 la prezenta.

Art. 3. Se mandatează Primarului Municipiului Satu Mare la semnarea contractului de asociere.

 

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare prin Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

 

Art. 5. Prezenta se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, şi celor nominalizaţi cu ducerea la îndeplinire a prezentei.

 


INIŢIATOR PROIECT,
PRIMAR,
Kereskényi Gábor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red/dact/ Bianca M./ 2 ex.

 

 

 

Fișiere atașate

Înapoi