Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 30.07.2020 Proiect de hotărâre nr. 24
2020-07-27

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

PROIECT

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. ................./.................

privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.- Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unui teren din municipiul Satu Mare

 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2020,
Analizând:
-proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 32993/24.07.2020,
-referatul de aprobare al Viceprimarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 32995/24.07.2020 în calitate de inițiator,
- raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri înregistrat sub nr. 32996/24.07.2020,
- raportul Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 33015/24.07.2020,
- adresa nr. 39568/17.07.2020 înaintată de Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. - Sucursala Satu Mare, înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare sub nr. 32543/22.07.2020,
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Luând în considerare prevederile:

- art.749, art. 755-756 din Codul Civil
- art. 12 alin. (2) lit. a) şi lit. c), coroborate cu cele ale alin. (3) şi alin. (4) ale aceluiași articol și art.14 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,
- ale Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) coroborat cu alin (6) lit. a), ale art. 139 alin. (3) lit. g), precum şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019,
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă prezenta:

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

 

Art.1. (1) Se acordă cu titlu gratuit dreptul de uz și servitute, către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. - Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu Mare, asupra terenului în suprafață de 3 mp, înscris în CF nr. 180637 Satu Mare cu nr. cadastral 180637, situat în Satu Mare, strada Fluturilor, conform planului de situație care constituie Anexa 1 a prezentei hotărâri, în vederea realizării rețelei electrice de interes public necesare pentru racordarea la R.E.D. a unui ansamblu de locuințe în Satu Mare strada Fluturilor.
(2) Exercitarea dreptului de uz şi servitute asupra terenului identificat la alineatul precedent, se realizează cu titlu gratuit pe durata de existență a instalațiilor.

Art.2. Se acordă cu titlu gratuit dreptul de uz pe perioada desfășurării lucrărilor de realizare a rețelei electrice de interes public, către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. - Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unei suprafețe de teren 800 mp, suprafețe situate pe str. Poienilor, str. Fluturilor și str. Acs Alajos, localizate conform planului de situație anexat.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului - Județul Satu Mare, Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri și Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. - Sucursala Satu Mare.

 

 


INIŢIATOR PROIECT
Viceprimar
Albu AdrianAvizat
Secretar general,
Mihaela Maria Racolța

 

 

 

 


Loga Monica/2ex

 

Fișiere atașate

Înapoi