Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 30.07.2020 Proiect de hotărâre nr. 16
2020-07-27

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 


PROIECT


 


HOTĂRÂREA nr. ......................./.................
privind modificarea Contractului de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare, nr. 231/28.06.2018, aprobat prin H. C. L Satu Mare nr. 172/27.06.2018

 Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2020,
Analizând:
- proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 32486/22.07.2020,
- referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 32492/22.07.2020 în calitate de inițiator,
- raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri înregistrat sub nr. 32493/22.07.2020,
- raportul Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 32473/22.07.2020,
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare;
- adresa Transurban SA Satu Mare nr. 1801/17.07.2020 înregistrată la Primăria Satu Mare sub nr. 31841/17.07.2020,
Luând în considerare prevederile:
- Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- OG nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unității administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,
- anexa 2 la H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile art. 867 şi urm. din Codul civil,
- Contractul de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare nr 231/28.06.2018, înregistrat sub nr. 32403/28.06.2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului local Satu Mare nr. 172/27.06.2018;
Ținând cont de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a, alin. (3) lit. d , prevederile art. 139 alin. (3) lit.g) și prevederile art. 196 alin (1) lit.a) din O.U.G. 57/2019, privind Codul administrativ,
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:

 


HOTĂRÂRE

 


 

Art.1. Se aprobă scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe aflate în administrarea Transurban S.A. Satu Mare, în vederea casării și valorificării, bunuri cuprinse în Anexa 1 a prezentei.

Art.2. Sumele rezultate din valorificarea mijloacelor fixe prevăzute la art. 1, după deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul local al municipiului Satu Mare.

Art.3. Se aprobă transmiterea în administrarea Transurban S.A. Satu Mare a mijloacelor fixe prevăzute în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă modificarea Anexei 4 "Bunuri utilizate de operator" și a Anexei 5.2 "Lista mijloacelor de transport utilizate de operator" la Contractul de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare, nr 231/28.06.2018 conform cele aprobate la articolele precedente.

Art.5. Se mandatează Primarul Municipiului Satu Mare să semneze actul adițional de modificare a Contractului de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare, nr 231/28.06.2018, înregistrat sub nr. 32403/28.06.2018, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Transurban S.A. Satu Mare, Primarul municipiului Satu Mare, Direcția Economică și Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, și celor nominalizați cu ducerea la îndeplinire a prezentei.

 


INIŢIATOR PROIECT
Primar,
Kereskényi Gábor


AVIZAT
SECRETAR,
Mihaela Maria Racolța

 

Fișiere atașate

Înapoi