Ședința ordinară a Consiliului local satu Mare din data de 29.08.2019 Proiect de hotărâre nr. 20
2019-08-26ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

PROIECT


HOTĂRÂREA NR. _________________
privind aprobarea documentatiei P.U.Z. „Ansamblu de locuinţe P+1-2 nivele în municipiul Satu Mare, str. Panait Cerna F.N." , Amplasament: str. Panait Cerna , FN., Satu Mare

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.08.2019.
Luând act de cererea depusă de către Bura Grigore şi Bura Mariana, înregistrată la Primăria Municipiului Satu Mare sub nr. 29332 din 04/06/2019,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 41860/23.08.2019, referatul de aprobare al primarului municipiului Satu Mare nr. 42120/26.08.2019, în calitate de iniţiator, Avizul Favorabil al Arhitectului şef nr. 13/22.08.2019, Raportul de specialitate al Arhitectului şef nr. 41857/23.08.2019, raportul Serviciului Juridic Contencios Arhivă nr. 42106/26.08.2019 şi a Raportului Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Satu Mare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile:
- art. 25 alin. (1), art. 37 alin. (1)- (1^3), art. 45 lit. b, art.47, art. 56 alin. 4 ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 18 din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 233/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism , cu modificările şi completările ulterioare ;
- secţiunea a 3-a din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
- prevederile art. 2 alin. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- dispoziţiile art. 863 lit.c, art. 881, art. 885 alin. 1, art. 1011 şi următoarele din Capitolul II, Titlul III, Cartea a IV-a din Codul Civil, şi prevederile art. 286 alin. 4 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. c, alin. 6 lit. c; art. 139 alin. 2 și  art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:

 

H O T Ă R Â R E

 

Art.1. Se aprobă documentaţia Planul Urbanistic Zonal „Ansamblu de locuinţe P+1-2 nivele în municipiul Satu Mare, str. Panait Cerna F.N." , Amplasament: str. Panait Cerna , FN., Satu Mare întocmit de SIGMA PROIECT SA , şef proiect arh. Gunthner Tiberiu atestat RUR, în conformitate cu proiect nr. 03-7456-00-2018 şi în conformitate cu anexele.

Art. 2. (1) Se acceptă oferta de donaţie a terenului in suprafaţă de 22 mp din nr. cad. 174495, înscris în CF. 174495 proprietatea lui BURA GRIGORE şi BURA MARIANA în favoarea municipiului Satu Mare cu destinaţia „drum public".
(2) Se mandatează Viceprimarul municipiului Satu Mare, Adrian Albu, la semnarea actului autentic de donaţie.

Art. 3. Strada propusă prin documentaţie va fi dezmembrată cu titlu de drum public şi va fi realizată la strat de piatră anterior autorizării construcţiilor propuse pe parcele.

 

Art. 4. Autorizaţiile de construire se vor elibera numai după operarea donaţiei de teren în evidenţele CF precum şi a preluării acestuia prin proces verbal de predare-primire de către autoritatea locală respectiv după recepţia echipării tehnico-edilitare (apă-canal, gaz, energie electrică) in conformitate cu art. 13 alin. 2 , art. 28 alin. 1 şi 2 din Regulamentul Genaral de Urbanism respectiv art. 2.2.4 alin. 3 din Regulamentul Local de Urbanism .

Art. 5. Echiparea tehnico-edilitară a zonei se va realiza de investitor de la reţelele existente in zonă.
Art. 6. Prezenta documentaţie de urbanism are valabilitate 3 (trei) ani de la data aducerii la cunoştinţă publică.

Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare prin Serviciile de specialitate din subordine.

Art. 9. Prezenta documentaţie se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, beneficiarilor Bura Grigore, Bura Mariana, Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Satu Mare, prin intermediul Serviciului Urbanism Dezvoltare Urbană, şi Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Arhitectului șef, Serviciului Patrimoniu, Comcesionări, Închirieri și se aduce la cunoștință publică.


INIŢIATOR PROIECT,
PRIMAR
Kereskényi Gábor

 

 

AVIZAT
SECRETAR
Mihaela Maria Racolţa

 

MUNICIPIUL SATU MARE
CABINET PRIMAR
Nr.42120/26.08.2019

 

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea documentatiei P.U.Z.
„ANSAMBLU DE LOCUINŢE P+1-2 NIVELE IN MUNICIPIUL SATU MARE , STR. PANAIT CERNA , FN."
Amplasament: str. Panait Cerna , FN., Satu Mare

Prin cererea nr. 29332 din 04/06/2019, depusă de către BURA GRIGORE, BURA MARIANA, se solicită aprobarea Planului Urbanistic Zonal în vederea construirii de locuinţe colective colective P+1-2 nivele, in municipiul Satu Mare, str. Panait Cerna, nr. fn .
Documentaţia PUZ a fost supusă dezbaterii publice, conform Raportului Informării şi Consultării Publicului nr. 30296/ 07.06.2019, anexat.
În urma analizării documentaţiei şi a documentelor anexate la aceasta, Comisia Tehnică de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului constată îndeplinirea obligaţiilor legale şi propune emiterea avizului tehnic al Arhitectului Şef al Municipiului Satu Mare în vederea analizării şi aprobării documentaţiei în Consiliul Local al Municipiului Satu Mare.
În temeiul art. 155 alin. 5 lit. f din ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Având în vedere Avizului Favorabil al Arhitectului şef nr. 13/22.08.2019, Raportul de specialitate al Arhitectului şef al municipiului Satu Mare nr. 41857/23.08.2019 , referitor la


Planul Urbanistic Zonal

„ANSAMBLU DE LOCUINŢE P+1-2 NIVELE IN MUNICIPIUL SATU MARE , STR. PANAIT CERNA , FN."
Amplasament: str. Panait Cerna , FN., Satu Mare

primarul municipiului Satu Mare propune aprobarea
Planul Urbanistic Zonal

„ANSAMBLU DE LOCUINŢE P+1-2 NIVELE IN MUNICIPIUL SATU MARE , STR. PANAIT CERNA , FN."
Amplasament: str. Panait Cerna , FN., Satu Mare

Documentaţia fiind completă, se înaintează spre analiză şi aprobare Consiliului Local.

INIŢIATOR PROIECT,
PRIMAR
Kereskényi Gábor

 


Int/red 2ex. PV

 

Înapoi