Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 29.08.2019 Proiect de hotărâre nr. 19
2019-08-26

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE


PROIECT


HOTĂRÂREA Nr.........../29.08.2019
Privind aprobarea documentaţiei PU.Z.- CONSTRUIRE BISERICA CREŞTINĂ PENTICOSTALĂ NR.1 „HRISTOS A ÎNVIAT", Str. Henri Coandă nr.26.Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa extraordinară din data de 29.08.2019.
Analizând proiectul de hotărâre nr. 42164/26.08.2019cererea înaintată de BISERICA CREŞTINĂ PENTICOSTALĂ NR.1 „HRISTOS A ÎNVIAT",în calitate de beneficiar, înregistrată la Primăria Municipiului Satu Mare sub nr.40739/13.08.2019 , Avizului Favorabil al Arhitectului Şef nr.14/22.08.2019, Raportul de Specialitate al Arhitectului Şef nr.41943/23.08.2019, Referatul de aprobare a Primarului municipiului Satu Mare nr. 41944/23.08.2019 în calitate de iniţiator, a Raportului de specialitate al Serviciului Juridic, Contencios şi Arhivă cu nr.42139/26.08.2019 şi a Raportului Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Satu Mare.
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu:
- prevederile art.25, alin.1, art.37, alin 1-1^3, art 45 lit. b,, art.47, art.56 alin.1,4 şi alin.6 ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu dispoziţiile art.18 din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr.233/2016, pentru aprobarea Normelor metedologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;
- secţiunea a 3-a din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi urbanism;
- prevederile art.2, alin.2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.c), alin.(6) lit.c), alin.(7) lit.k) art.139 alin.(3) lit.e) şi ale art. 196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ
Adoptă prezenta


H O T Ă R Â R E

 

Art.1 Se aprobă documentaţia : PU.Z.- CONSTRUIRE BISERICA CREŞTINĂ PENTICOSTALĂ NR.1 „HRISTOS A ÎNVIAT", Str. Henri Coandă nr.26, întocmit de SPaKK GROUP SRL., în conformitate cu proiectul nr.324/2018 şi în conformitate cu anexele.

Art.2 Prezenta documentaţie de urbanism are valabilitate 2 ani de la data aprobării.

Art.3 Echiparea tehnico- edilitară se va realiza de investitor/beneficiar, de la reţelele existente în zonă

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Arhitectul Şef

Art.5 Prezenta documentaţie se comunică prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, beneficiarului BISERICA CREŞTINĂ PENTICOSTALĂ NR.1 „HRISTOS A ÎNVIAT, Primarului Municipiului Satu Mare, Arhitectului Şef, Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Satu Mare, prin intermediul Serviciului Urbanism Dezvoltare Urbană, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare şi se aduce la cunoştinţă publică

 

 

INIŢIATOR PROIECT
PRIMAR
KERESKÉNYI GÁBOR

 

 

 

AVIZAT
SECRETAR
MIHAELA MARIA RACOLȚA

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL SATU MARE
C A B I N E T P R I M A R
NR. 41944/23.08.2019

 


REFERAT DE APROBARE
pentru documentaţia

PU.Z.- CONSTRUIRE BISERICA CREŞTINĂ PENTICOSTALĂ NR.1 „HRISTOS A ÎNVIAT"
Amplasament: STR. HENRI COANDĂ

 

Având în vedere solicitarea Bisericii Creştine Pentricostale nr.1„HRISTOS A ÎNVIAT" înregistrată cu nr.40739/13.08.2019 prin care se solicită aprobarea dsocumentaţiei de urbanism PUZ în vederea construirii unei biserici în municipiul Satu Mare, Str. Henri Coandă nr.26, precum şi raportul de specialitate a Arhitectului Şef prin care se expune din punct de vedere tehnic condiţiile de amplasare, accese, echipare tehnico edilitară cu respectarea legislaţiei în domeniu, se propune înaintarea Consiliului Local Satu Mare documentaţia:

PU.Z.- CONSTRUIRE BISERICA CREŞTINĂ PENTICOSTALĂ NR.1 „HRISTOS A ÎNVIAT"
Amplasament: STR. HENRI COANDĂ

Primarul municipiului Satu Mare propune aprobarea

PU.Z.- CONSTRUIRE BISERICA CREŞTINĂ PENTICOSTALĂ NR.1 „HRISTOS A ÎNVIAT"
Amplasament: STR. HENRI COANDĂ


Documentaţia fiind completă, se înaintează spre analiză şi aprobarea Consiliului Local.


INIŢIATOR PROIECT,
PRIMAR,
Kereskényi Gábor

 

Înapoi