Ședința ordinară a Consiliului local Satu Mare din data de 29.08.2019 Proiect de hotărâre nr. 18
2019-08-26


ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

PROIECT

HOTĂRÂREA Nr..../29.08.2019

privind aprobarea documentatiei P.U.Z.
„LOTIZARE ŞI CONSTRUIRE LOCUINŢE INDIVIDUALE
P-P+M ŞI P+1" Amplasament: str.Odobescu,
nr. cad. 174205, 168435, 168436, municipiul Satu Mar
e

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.08.2019.
Luând act de cererea depusă de către Giurgiu Teodor, Giurgiu Emilia, Federalcoop Satu Mare Societate Cooperativă, înregistrată la Primăria Municipiului Satu Mare sub nr. 36144 din 12 / 07 / 2019,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 41912 /23.08.2019, avizului favorabil al Arhitectului şef nr. 07/07.06.2019, raportul de specialitate al Arhitectului şef nr. 42119/26.08.2019, referatul de aprobare a Primarului Municipiului Satu Mare nr. 41914/23.08.2019, în calitate de iniţiator, raportul Serviciului Juridic Contencios Arhivă nr.42151/26.08.2019, avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Satu Mare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile:
- art. 25 alin (1), art. 37 alin (1) şi alineatele (1^1 ) - (1^3), art. 45 lit.b, art.47 art.56 alin.4, alin.6 ale Legii nr. 350/06.07.2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu dispoziţiile art.18 din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 233/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism , cu modificările şi completările ulterioare ;
- secţiunea a 3-a din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
- prevederile art.2, alin.2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- dispoziţiile art. 863 lit.c, art. 881, art. 885 alin. 1, art. 1011 şi următoarele
din Capitolul II, Titlul III, Cartea a IV-a din Codul Civil, şi prevederile art.
286 alin. 4 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ,
În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.c), alin.(6) lit.c), prevederile art.139 alin.(2)  şi ale art. 196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ
Adoptă prezenta,


H O T Ă R Â R E:

 

Art.1 Se aprobă documentaţia : Planul Urbanistic Zonal „Lotizare șiconstruire locuințe individuale P-P+M ŞI P+1" Amplasament: str.Odobescu, nr. cad.174205, 168435, 168436, municipiul Satu Mare întocmit de SC ARHING SRL , şef proiect arh. Babici Nicolae atestat RUR, în conformitate cu proiect nr. 36/2018 şi în conformitate cu anexele.

Art.2 Se aceptă oferta de donaţie a terenului lot11, în suprafată de 972 mp rezultat din dezlipirea imobilelor inscrise in CF nr. 174205, 168435, 168436 conform Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire/alipire , intocmit de ing. Hodor Marcel, proprietatea lui Giurgiu Teodor , Giurgiu Emilia şi Federalcoop Satu Mare Societate Cooperativă în favoarea municipiului Satu Mare pentru drum public, conform ofertei de donaţie din documentaţie .

Art.3 Strada propusă prin documentaţie va fi dezmembrată cu titlu de drum public şi va fi realizată la strat de piatră anterior autorizării construcţiilor propuse pe parcele.

Art.4 Autorizaţiile de construire se vor elibera numai după operarea donaţiei de teren în evidenţele CF precum şi a preluării acestuia prin proces verbal de predare primire de către autoritatea locală respectiv după recepţia echipării tehnico edilitare ( apă-canal , gaz , energie electrică ) în conformitate cu art.13 al.2 , art. 28 al.1 şi 2 din Regulamentul Genaral de Urbanism respectiv art. 2.2.4 al.3 din RLU.

 

Art.5 Echiparea tehnico edilitară a zonei se va realiza de investitor de la reţelele existente in zonă.

Art.6 Prezenta documentatie de urbanism are valabilitate 3 ani de la data aducerii la cunoştinţă publică.

Art.7 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare prin Serviciile de specialitate din subordine .

Art.8 Prezenta documentaţie se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, beneficiarilor Giurgiu Teodor, Giurgiu Emilia şi Federalcoop Satu Mare Societate Cooperativă, Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Satu Mare, prin intermediul Serviciului Urbanism Dezvoltare Urbană, Primarului Municipiului Satu Mare , Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Arhitectului șef, Serviciulu Patrimoniu Concesionări, Închirieri și se aduce la cunoștință publică.

 

 

INIŢIATOR PROIECT,
PRIMAR
Kereskényi Gábor

 

 

AVIZAT
SECRETAR
Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

MUNICIPIUL SATU MARE
CABINET PRIMAR
Nr.41914/23.08.2019

 

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea documentatiei P.U.Z.
„LOTIZARE ŞI CONSTRUIRE LOCUINŢE INDIVIDUALE P-P+M ŞI P+1"
Amplasament: str.Odobescu, nr. cad. 174205, 168435, 168436, municipiul Satu Mare

 

 

 

Prin cererea nr. 36144 din 12 / 07 / 2019, depusă de către GIURGIU TEODOR , GIURGIU EMILIA, FEDERALCOOP SATU MARE SOCIETATE COOPERATIVĂ , se solicită aprobarea Planului Urbanistic Zonal în vederea construirii de locuinţe individuale P- P+1 nivele , in municipiul Satu Mare, str.Odobescu, nr. fn .
Documentaţia PUZ a fost supusă dezbaterii publice, conform Raportului Informării şi Consultării Publicului nr. 35668/10.07.2019, anexat, anexat.
În urma analizării documentaţiei şi a documentelor anexate la aceasta, Comisia Tehnică de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului constată îndeplinirea obligaţiilor legale şi propune emiterea avizului tehnic al Arhitectului Şef al Municipiului Satu Mare în vederea analizării şi aprobării documentaţiei în Consiliul Local al Municipiului Satu Mare.
Având în vedere Avizului Favorabil al Arhitectului şef nr. 15/22.08.2019, Raportul de specialitate al Arhitectului şef al municipiului Satu Mare nr. 41912/12.06.2019 , referitor la


Planul Urbanistic Zonal

„LOTIZARE ŞI CONSTRUIRE LOCUINŢE INDIVIDUALE P-P+M ŞI P+1"
Amplasament: str.Odobescu, nr. cad. 174205, 168435, 168436, municipiul Satu Mare

primarul municipiului Satu Mare propune aprobarea

Planul Urbanistic Zonal

„LOTIZARE ŞI CONSTRUIRE LOCUINŢE INDIVIDUALE P-P+M ŞI P+1"
Amplasament: str.Odobescu, nr. cad. 174205, 168435, 168436, municipiul Satu Mare

Documentaţia fiind completă, se înaintează spre analiză şi aprobare Consiliului Local.

INIŢIATOR PROIECT,
PRIMAR
Kereskényi Gábor


Int/red 2ex. PV

 

 

Înapoi