Ședința ordinară a Consiliului local satu Mare din data de 29.08.2019 Proiect de hotărâre nr. 13
2019-08-26


ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.............................
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 145/27.06.2019 privind însușirea și aprobarea documentației cu propunere de dezlipire a unui teren situat în incinta Pieței de Alimente nr. 1


Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.08.2019,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr.42023/23.08.2019, referatul de aprobare al Viceprimarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 41933/23.08.2019 în calitate de iniţiator, raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri înregistrat sub nr. 41932/23.08.2019, raportul Serviciului Juridic, Contencios, Arhivă înregistrat sub nr. 41981/23.08.2019 și de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Având în vedere procedura prealabilă depusă la Primăria municipiului Satu Mare de către Instituţia Prefectului Judeţului Satu Mare cu nr. 41433/20.08.2019,
În conformitate cu prevederile art. 881 Cod Civil,
Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), ale art. 139 alin. (3) lit. g), ale art. 196 alin. (1) lit. a) precum și ale art. 286 alin (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:

 

                                                              H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se modifică art. 2 al H.C.L. nr. 145/27.06.2019 privind însușirea și aprobarea documentației cu propunere de dezlipire a unui teren situat în incinta Pieței de Alimente nr. 1, care va avea următorul conținut:
"Art.2 Se aprobă dezmembrarea imobilului teren situat în incinta Pieței de Alimente nr. 1, proprietatea publică a Municipiului Satu Mare, înscris în CF 174463 Satu Mare sub nr. top 882/14, după cum urmează:
- Lot 1 -- nr. cadastral 181916 în suprafață de 21 mp;
- Lot 2 - nr. top 882/14 care se înscrie în CF nr. 174463 Satu Mare cu diferența
de suprafață;

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare prin Serviciul Patrimoniu Concesionări Închirieri.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului, Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri.

 


INIŢIATOR PROIECT
VICEPRIMAR
ALBU ADRIAN

 

 

AVIZAT
SECRETAR
MIHAELA MARIA RACOLȚA

 

 

 

 

 


MUNICIPIUL SATU MARE
CABINET VICEPRIMAR
Nr. 41933/23.08.2019

 


În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, îmi exprim iniţiativa în promovarea unui proiect de hotărâre cu următorul obiect „modificarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 145/27.06.2019 privind însușirea și aprobarea documentației cu propunere de dezlipire a unui teren situat în incinta Pieței de Alimente nr. 1"

În susţinerea căruia formulez prezentul :


REFERAT DE APROBARE

 

Având în vedere procedura prealabilă depusă la Primăria municipiului Satu Mare de către Instituţia Prefectului Judeţului Satu Mare cu nr. 41433/20.08.2019 prin care reține faptul că în hotărârea a cărei modificare face obiectul prezentei nu se prevede, distinct într-un articol, că imobil face parte din domeniul public al municipiului Satu Mare și solicită reanalizarea acesteia drept urmare se impune modificarea art 2 din H.C.L. nr. 145/27.06.2019, care va avea următorul conținut:
"Art.2 Se aprobă dezmembrarea imobilului teren situat în incinta Pieței de Alimente nr. 1, proprietatea publică a Municipiului Satu Mare, înscris în CF 174463 Satu Mare sub nr. top 882/14, după cum urmează:
- Lot 1 -- nr. cadastral 181916 în suprafață de 21 mp;
- Lot 2 - nr. top 882/14 care se înscrie în CF nr. 174463 Satu Mare cu diferența de suprafață;
Având în vedere cele de mai sus, supun spre analiză și aprobare Consiliului local, prezentul proiect de hotărâre.


Iniţiator Proiect
Viceprimar,
Albu Adrian

 

 

 

 

Faur Mihaela/2ex

 

 

 

Înapoi