Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 29.03.2018 Proiect de hotărâre nr. 51
2018-03-27

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
Nr.16176/23.03.2018


PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea achiziţionării de către Teatrul de Nord Satu Mare a unor servicii de asistenţă juridică şi de reprezentare juridică


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.03.2018,
Luând act de solicitarea cu nr. 261/20.03.2018 a Teatrului de Nord Satu Mare, înregistrată sub nr. 15663/21.03.2018, de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 16017/22.03.2018, expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 16014/22.03.2018, de raportul comisiei de specialitate a consiliului local,
Având în vedere prevederile art. I alin. (1), alin. (2) lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,
Raportat la dispoziţiile art. 29 alin. (1) lit. d coroborate cu cele ale alin. (3) lit. b, c din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 111 coroborat cu art. 7 şi Anexa 2 din acelaşi act normativ,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a, alin. (2) lit. d, alin. (6) lit. a pct. 4 şi art. 45 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă prezenta


HOTĂRÂRE

 

Art. 1. Se aprobă achiziţionarea de servicii de asistenţă juridică şi de reprezentare juridică, în condiţiile legii, cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, de către Teatrul de Nord Satu Mare, pentru cauze având ca obiect litigii de muncă.


Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează directorul general - manager al Teatrului de Nord Satu Mare.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Primăriei, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare şi Teatrului de Nord Satu Mare.

 

 

 

INIŢIATOR PROIECT,
PRIMAR,
Kereskényi Gábor

 

 

 

 

 


Bianca Mustea/ 2 ex.

 

Înapoi