Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 29.03.2018 Proiect de hotărâre nr. 41
2018-03-26

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
Nr. 16324/26.03.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros, pentru terenul în suprafață de 492 mp. situat în municipiul Satu Mare,


Zona Industrială Sud

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.03.2018,
Luând act de raportul Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 16319/26.03.2018 expunerea de motive a viceprimarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 16320/26.03.2018, de raportul Serviciului Juridic, Contencios, Arhivă înregistrat sub nr. 16429/26.03.2018 și de raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului local,
În conformitate cu prevederile art. 693-701 din Codul civil și ale art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare,
Văzând şi prevederile art. 879 alin. 2 şi art. 880 din Codul civil, referitoare la dezlipirea imobilelor, precum şi cele ale art. 132, art. 134, art. 135 alin. 1 lit. a din Ordinul ANCPI nr. 700/2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările şi completările ulterioare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 123, art. 36, alin. (2), lit. "c" , alin. (5), lit. "b" precum şi prevederile art. 45 alin. 3 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată
Adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE

 

Art. 1. Se însuşeşte Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de dezmembrare, executat de PFA Făt Nicolae, vizat de O.C.P.I. sub nr. 69130/06.12.2017 , conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă dezmembrarea imobilui teren înscris în CF nr. 171564 Satu Mare sub nr. cadastral 171564 în suprafață de 40 280 mp în trei loturi nou formate, astfel:
- Lot 1 în suprafață de 30060 mp, nr. cadastral 179956;
- Lot 2 în suprafață de 492 mp, nr cadastral 179957;
- Lot 3 în suprafață de 9728 mp, nr cadastral 179958;

Art. 3 Se dispune O.C.P.I. Satu Mare înscrierea în evidenţele de Publicitate Imobiliară a celor aprobate la Art.2.

Art. 4. Se aprobă constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, prin licitație publică, pe o perioadă de 99 ani, asupra terenului identificat Lot. 2 - nr cadastral 179957, în suprafață de 492 mp.

Art. 5. Se însuşește Raportul de evaluare întocmit de către SC Rombalkan Business SRL pentru terenul identificat la art.3, care constituie Anexa 2 la prezenta.

Art. 6. Se aprobă prețul de pornire la licitație în sumă de 836 lei/an pentru terenul identificat la art.3.

Art. 7. Se aprobă Caietul de sarcini pentru constituirea dreptului de superficie, care face parte integrantă din prezenta şi constituie Anexa 3.

Art. 8. Comisia de evaluare a ofertelor pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiei va fi numită prin dispoziția primarului.

Art. 9. Se mandatează Viceprimarul municipiului Satu Mare să semneze actele autentice ce decurg din prezenta hotărâre.

Art. 10. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare prin Serviciul Patrimoniu, Concesionări Închirieri.

Art. 11. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţia Prefectului - Judeţul Satu Mare, şi Serviciului Patrimoniu, Concesionări Închirieri.


INIȚIATOR PROIECT
Viceprimar
Albu Adrian
Faur Mihaela/2ex

 

Înapoi