Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 29.03.2018 Proiect de hotărâre nr. 33
2018-03-27

JUDETUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
Nr. 15706/21.03.2018

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea Comitetului Director al Clubului Sportiv Municipal
Satu Mare

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.03.2018;
Luând act de raportul Biroului monitorizare proceduri compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr.15707/21.03.2018, expunerea de motive a primarului municipiului Satu Mare, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 15705/21.03.2018, de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 69 din 28 aprilie 2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile H.G. nr. 884 din 13 septembrie 2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, prevederile Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr.125/2007 privind aprobarea înfiinţării Clubului Sportiv Municipal Satu Mare;
Având în vedere demisia domnului Sumlas Silviu Valentin din funcţia de consilier local înregistrată sub nr.14663/15.03.2018, Hotărârea Consiliului Local din data de 29.03.2018 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Sumlas Silviu Valentin,
Hotărârea Consiliului Local Satu Mare privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Glodean Enicő;
Prevederile art.6 alin.(2) din Anexa aprobată la art.5 al Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 275/23.11.2017 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Clubului Sportiv Municipal Satu Mare;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. d), alin.( 6) lit. a) pct .6 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.45, alin (1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Adoptă prezenta

                                                          H O T Ă R Â R E:


Art.1.Se aprobă modificarea Comitetului Director al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare în sensul înlocuirii domnului domnului Sumlas Silviu Valentin cu doamna Glodean Enicő, Comitetul Director urmând să aibă următoarea componenţă numerică şi nominală:
 Gáti Ştefan, consilier local;
 Huzău Mihai, consilier local;
 Pop Romeo -Liviu, consilier local;
 Glodean Enicő - consilier local;
 Bertici Ştefan, consilier local.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare prin intermediul Biroului monitorizare proceduri.

Art.3. Prezenta hotărâre abrogă Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 32/23.02.2017 privind modificarea Comitetului Director al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare.

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Satu Mare, preşedintelui Clubului Sportiv Municipal Satu Mare, Comitetului director al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare.

 

INIŢIATOR PROIECT
PRIMAR
Kereskényi Gábor

 

Lazarovici Angelica Claudia
MUNICIPIUL SATU MARE
PRIMARUL MUNICIPIULUI
Nr.15705/21.03.2018

 

Kereskényi Gábor, primar al municipiului Satu Mare, în temeiul prevederilor art 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iniţiez proiectul de hotărâre având ca obiect modificarea Comitetului Director al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare, proiect în susţinerea căruia formulez următoarea


                                               EXPUNERE DE MOTIVE:


Clubul Sportiv Municipal Satu Mare a fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 125/24.05.2007, ca persoană juridică de drept public, organizată sub autoritatea Consiliului Local Satu Mare, având ca obiect de activitate promovarea şi susţinerea sportului.
Potrivit prevederilor art.6 alin.(2) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 275/23.11.2017, Consiliul Local al Municipiului Satu Mare are următoarele competenţe: ........numeşte şi eliberează din funcţie membrii Comitetului director şi directorul Clubului.
În aplicarea celor de mai sus, prin Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 32/23.02.2017 a fost aprobată componenţa nominală a Comitetului Director al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare.
Având în vedere demisia domnului Sumlas Silviu Valentin din funcţia de consilier local înregistrată sub nr.14663/15.03.2018, Hotărârea Consiliului Local din data de 29.03.2018 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local a domnului Sumlas Silviu Valentin, se impune desemnarea/nominalizarea unui nou membru,
Văzând şi prevederile Legii administraţiei publice locale, potrivit căreia consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local date în competenţa sa asigurând printre altele şi cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind sportul, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată.

INIŢIATOR PROIECT
PRIMAR
Kereskényi Gábor


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE
Nr.15707/21.03.2018

În temeiul prevederilor art.44 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Biroul monitorizare proceduri formulează următorul


RAPORT DE SPECIALITATE:


Clubul Sportiv Municipal Satu Mare, înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr.125/24.05.2007, este persoană juridică de drept public, organizată sub autoritatea Consiliului Local Satu Mare ca instituţie publică de interes local, având ca obiect de activitate promovarea şi susţinere a sportului.
Potrivit prevederilor art.6 alin.(2) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 275/23.11.2017 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Clubului Sportiv Municipal Satu Mare, Consiliul Local al Municipiului Satu Mare are următoarele competenţe: ........numeşte şi eliberează din funcţie membrii Comitetului director şi directorul Clubului.
În aplicarea celor de mai sus, prin Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 32/23.02.2017 a fost aprobată componenţa nominală a Comitetului Director al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare.
Având în vedere demisia domnului Sumlas Silviu Valentin din funcţia de consilier local înregistrată sub nr.14663/15.03.2018, Hotărârea Consiliului Local Satu Mare din data de 29.03.2018 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local a domnului Sumlas Silviu Valentin, se impune desemnarea unui nou reprezentant în Comitetul director al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare.
Faţă de cele prezentate, având în vedere şi Hotărârea Consiliului Local Satu Mare privind validarea mandatului de consilier local al doameni Glodean Enicő propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma iniţiată de primar.


Şef birou
Lazarovici Angelica Claudia

 

 

Înapoi