Ședință ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 29.03.2018 Proiect de hotărâre nr. 29
2018-03-26

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
Nr. 16082/23.03.2018

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind îndreptarea erorii materiale strecurată în planşa Reglementări- Echipare edilitară , planşa E/01 anexă la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr.168/31.07.2017.

 

Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.03.2018.
Luând act de Raportul de Specialitate al Arhitectului Şef nr.15862/22.03.2018, Expunerea de motive a Primarului municipiului Satu Mare nr.15863/22.03.2018 în calitate de iniţiator, a Raportului de specialitate al Serviciului Juridic, Contencios şi Arhivă cu nr. 15863/22.03.2018 şi a Raportului Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Satu Mare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile:
- art.25, alin.(1), art 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor:
- art. 36, alin.(5), lit.c) , alin.(6) lit.a), pct.11 şi art. 45, alin.(2), lit.e) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare
Adoptă prezenta


H O T Ă R Â R E

 

Art.1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale strecurată în planşa Reglementări- Echipare edilitară , planşa E/01 anexă la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr.168/31.07.2017.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Serviciile de specialitate din subordine.

Art. 3 Prezenta se aduce la cunoștință publică și se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, şi celor nominalizaţi cu ducerea la îndeplinire a prezentei.

 

 

INIŢIATOR PROIECT,
PRIMAR Kereskényi Gábor

 

 

 

 


Redactat, 3ex
M.R.

 

Înapoi