Ședința ordinară a Consiliului Local satu mare din data de 29.03.2018 Proiect de hotărâre nr. 28
2018-03-26

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
Nr. 16253/26.03.2018

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru abrogarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Local
Satu Mare nr.31/02.02.2012 privind aprobarea documentației
P.U.Z. „Parc industrial"
Amplasament: Satu Mare, str. Şoimoşeni nr.32-35


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.03.2018,
Luând act de cererea depusă de către Luiz Alsina Vila în calitate de reprezentant al SC INTERTRADE PIELE SRL, înregistrată sub nr. 14943/16.03.2018, Avizul Favorabil al arhitectului-șef nr. 8/21.03.2018, raportul de specialitate al arhitectului-șef nr. 16246/26.03.2018, expunerea de motive a Primarului municipiului Satu Mare nr. 16249/26.03.2018, în calitate de inițiator, raportul Serviciului Juridic, Contencios, Arhivă nr. 16539/26.03.2018 şi de raportul comisiilor de specialitate ale consiliului local,
Analizând documentaţia de urbanism supusă aprobării,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1, alin. 5 alit. c, alin. 6 lit. a pct. 11 și art. 45 alin. 2 lit. e, art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Adoptă prezenta

                                                       H O T Ă R Â R E:

Art. 1. Se abrogă art 2. din HCL nr.31/02.02.2012 privind aprobarea documentației P.U.Z. „Parc industrial" Amplasament: Satu Mare, str. Şoimoşeni nr.32-35


Art. 2. Restul articolelor din HCL nr.31/02.02.2012 ramân neschimbate


Art. 3. Prezenta se aduce la cunoștință publică și se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, beneficiarului Luiz Alsina Vila şi arhitectului sef .

 


INIŢIATOR PROIECT,
PRIMAR,
Kereskényi Gábor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red. P.D.M. / 3 ex.

 

Înapoi