Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 28.11.2019.Proiect de hotărâre nr. 19
2019-11-25

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE


PROIECT

 HOTĂRÂREA nr........................./28.11.2019
privind alegerea viceprimarului municipiului Satu Mare

 Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.11.2019;
Analizând proiectul de hotărâre nr. 56730/25.11.2019, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare nr. 56732/25.11.2019, în calitate de iniţiator, raportul de specialitate al Secretarului municipiul înregistrat sub nr. 56733/25.11.2019 și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Satu Mare;
Având în vedere:
- Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 213/18.10.2019 privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al doamnei Feher Doina, având consecința încetării de drept și a mandatului de viceprimar al acesteia,
- Procesul-verbal din data de 28.11.2019 al Comisiei de validare, constituită prin H.C.L. nr. 1/23.06.2016, modificată prin H.C.L. nr. 279/22.12.2016, ținând seama și de H.C.L. nr. 153/25.07.2019,
- propunerea/propunerile făcută/făcute și rezultatul votului pentru alegerea viceprimarului - consemnat în procesul-verbal din data de 28.11.2019 al Comisiei de validare,
- prevederile art. 152 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) coroborat cu alin. (3) lit. b), ale art. 139 alin. (1) și alin. 6-10 coroborate cu ale art. 152 alin. (2) și (3) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare, adoptă prezenta

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 


 

Art.1 Se alege în funcția de viceprimar a municipiului Satu Mare domnul/doamna __________________, din partea __________________.

 

Art.2 Domnul/doamna consilier _________________ a fost ales/aleasă cu votul secret al majorității absolute a consilierilor, respectiv ___ voturi pentru din ____ voturi exprimate.

 

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare şi viceprimarului ales.

 

 

 

 

INIŢIATOR PROIECT,
PRIMAR
Kereskényi Gábor
AVIZAT,
Secretar general
Mihaela Maria Racolța

 

 

 

 


Red/dact /2 ex.
Mirela Tătar-Șinca

 

Fișiere atașate

Înapoi