Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 28.11.2019.Proiect de hotărâre nr. 16
2019-11-25

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

                                                                                                         PROIECT

 

 


HOTĂRÂREA NR. ............................
privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare, aferente construcţiilor, curţi, grădini

 

 

 

Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.11.2019,
Analizând:
- proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 49170/09.10.2019,
- referatul de aprobare al Viceprimarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 49173/09.10.2019,
- raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri înregistrat sub nr. 49174/09.10.2019,
- raportul Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 56304/21.11.2019,
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu cele ale art. 354 alin. (1), art. 355 și ale art. 364 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
În temeiul prevederilor art. 108 lit. e), art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. b), ale art. 139 alin. (3) lit. g), ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă prezenta: 

 

 


H O T Ă R Â R E 

 


 

Art.1. Se aprobă Regulamentul privind procedura de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare/statului român, al cărui conţinut constituie Anexa 1 şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. Se aprobă „Raportul de evaluare terenuri", întocmit de expert evaluator ANEVAR ing. Pop Olimpia Dorina, prin care se stabilește prețul de vânzare și închiriere al terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare/statului român, care constituie Anexa 2 a prezentei.

 

Art.3. Se aprobă „Contractul cadru de vânzare - cumpărare a terenului", care constituie Anexa 3 la prezenta.

Art.4. Prezenta hotărâre se aplică şi cererilor care se află în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

Art.5. Prezenta abrogă HCL nr. 92/30.03.2017 și HCL nr. 101/25.04.2019.

 

Art. 6. Numirea membrilor Comisiei de vânzare prin negociere directă a terenurilor, din domeniul privat al municipiului Satu Mare/statului român, aferente construcţiilor, curţi, grădini, se va face prin dispoziția Primarului.

 

Art.7. Se împuternicește președintele Comisiei de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare, aferente construcţiilor, curţi, grădini, să semneze contractul de vânzare - cumpărare și actul autentic în fața notarului.

 

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi Comisia de vânzare terenuri.

 

Art.9. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului Municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, membrilor Comisiei, Serviciului Juridic, Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri şi Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare.

 

 


Iniţiator proiect
Viceprimar
Albu AdrianAvizat
Secretar general
Mihaela Maria Racolța

 

 

 


Faur Mihaela/2ex

 

Fișiere atașate

Înapoi