Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 28.11.2019. Proiect de hotărâre nr.11
2019-11-25

ROMÂNIA

JUDEȚUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MAREPROIECT

 

 


HOTĂRÂREA NR. ................../28.11.2019
privind modificarea Comitetului Director al Clubului Sportiv
Municipal Satu Mare

 


 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.11.2019,
Analizând proiectul de hotărâre nr. 55505/18.11.2019, referatul de aprobare a primarului municipiului Satu Mare în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 55504/18.11.2019, raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane, înregistrat cu nr.55506/18.11.2019, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 69 din 28 aprilie 2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile H.G. nr. 884 din 13 septembrie 2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, prevederile Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr.125/2007 privind aprobarea înfiinţării Clubului Sportiv Municipal Satu Mare;
Având în vedere demisia domnului Bertici Ștefan înregistrată cu nr. 53108/01.11.2019 din componența Comitetului Director al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare,
Prevederile art.6 alin.(2) din Anexa nr.4 aprobată la art.4 al Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 78/29.03.2018 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Clubului Sportiv Municipal Satu Mare și a Normelor financiare de utilizare a foncurilor alocate Clubului Sportiv Municipal din bugetul local pentru activitățile sportive;
Constatând necesitatea abrogării prevederilor Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 195/26.09.2019 privind modificarea Comitetului Director al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.d). alin. (7) lit. f din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
In temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și art. 196, alin (1), lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Adminsitrativ,
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 


 

Art.1.Se aprobă modificarea Comitetului Director al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare, urmând să aibă următoarea componenţă numerică şi nominală:
 Gáti Ştefan,
 Crăciun Ciprian Dumitru
 Albu Adrian,
 Ștef Mihai Adrian;
 .........................,

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare prin intermediul Serviciului Managementul Resurselor Umane.

Art.3. Prezenta hotărâre abrogă Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 195/26.09.2019 privind modificarea Comitetului Director al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare.

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, Clubului Sportiv Municipal Satu Mare și Comitetului director al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare.

 

 


INIŢIATOR PROIECT
PRIMAR
Kereskényi Gábor

 

 

AVIZAT,
Secretar general,
Mihaela Maria Racolța


 

 

 

Th/red:Renata Ulici

 

 

 

MUNICIPIULUI SATU MARE
Serviciul Managementul Resurselor Umane
Nr.55506/18.11.2019


În temeiul prevederilor art.136 alin.(8) lit.b din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
Serviciul Managementul Resurselor Umane formulează următorul:


RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre privind modificarea Comitetului Director al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare


Având în vedere:
• Demisia domnului Bertici Ștefan înregistrată cu nr. 53108/01.11.2019 din componența Comitetului Director al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare,
• Prevederile Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 125/24.05.2007 privind apobarea înființării Clubului Sportiv Municipal Satu Mare ca persoană juridică de drept public, organizată sub autoritatea Consiliului Local Satu Mare, având ca obiect de activitate promovarea şi susţinerea disciplinelor sportive sătmărene,
• Prevederile Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 79/29.03.2018 prin care a fost aprobată componenţa nominală a Comitetului Director al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare
• Potrivit prevederilor art.6 alin (1), alin.(2) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 275/23.11.2017, Consiliul Local al Municipiului Satu Mare are următoarele competenţe:
"Art.6 (1) Organul de coordonare și control al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare este Consiliul Local al Municipiului Satu Mare.
(2) Consiliul Local al Municipiului Satu Mare are următoarele competențe:
- numește și eliberează din funcție membrii Comitetului director și directorul Clubului "

Se impune desemnarea unui nou membru care să facă parte din Comitetul Director al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare.

 

Raportat la domeniul de competență al Consiliului local, conform prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.d). alin. (7) lit. f din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, potrivit cărora consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local date în competenţa sa asigurând printre altele şi cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind sportul,

În temeiul dispozițiilor art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Propunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al municipiului Satu Mare proiectul de hotărâre în forma prezentată.

 

Şef Serv M.R.U.
Ciulean Oana Maria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Th/red:Renata Ulici

 

 

Înapoi