Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 27.08.2020 Proiect de hotărâre nr. 22
2020-08-25

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

PROIECT

 

 


HOTĂRÂREA nr. ......................./.................
pentru îndreptarea erorii materiale strecurate în Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 124/30.07.2020 privind modificarea Contractului de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare, nr. 231/28.06.2018, aprobat prin H. C. L Satu Mare nr. 172/27.06.2018

 Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2020,
Analizând:
- proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 37002/21.08.2020,
- referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare înregistrat sub nr. 37005/21.08.2020, în calitate de inițiator,
- raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri înregistrat sub nr. 37006/21.08.2020,
- raportul Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 37158/24.08.2020
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare;
- adresa Transurban SA Satu Mare nr. 1801/17.07.2020 înregistrată la Primăria Satu Mare sub nr. 31841/17.07.2020,
Luând în considerare prevederile:
- Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
- Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- OG nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unității administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,
- anexa 2 la H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile art. 867 şi urm. din Codul civil,
- prevederile art. 268 alin. (3) lit.b), al prevederilor art. 317 din Codul fiscal
- Contractul de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare nr 231/28.06.2018, înregistrat sub nr. 32403/28.06.2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 172/27.06.2018,
Ținând cont de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), al prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g) și al prevederilor art. 196 alin (1) lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,
Adoptă următoarea:


HOTĂRÂRE

 


 

Art. 1. Se aprobă îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 124/30.07.2020 privind modificarea Contractului de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare, nr. 231/28.06.2018, aprobat prin H.C.L. Satu Mare nr. 172/27.06.2018, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 124/30.07.2020 privind modificarea Contractului de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare, nr. 231/28.06.2018, aprobat prin H.C.L. Satu Mare nr. 172/27.06.2018 rămân neschimbate.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Transurban S.A. Satu Mare, Primarul municipiului Satu Mare, Direcția Economică și Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Direcției Economice, Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri și Transurban S.A. Satu Mare.

 

 

 

INIŢIATOR PROIECT
Primar,
Kereskényi GáborAVIZAT
Secretar general,
Mihaela Maria Racolța


 

 

 


Loga Monica/2ex.

 

Fișiere atașate

Înapoi