Ședința ordinară a Consiliului Local satu Mare din data de 26.04.2018 Proiect de hotărâre nr. 15
2018-04-20

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
Nr. 20.392 din 20.04.2018

 


PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind acordarea titlului de ,, Cetăţean de onoare al municipiului Satu Mare"
d-lui plutonier major Iordan Tănase Ilie- Marian


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 aprilie 2018
Luând act de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 20.388 din 20.04.2018, expunerea de motive a primarului municipiului Satu Mare, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 20.390/ 20.04.2018, de raportul comisiei de specialitate a consiliului local,
Conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.173 din 27.06.2013 privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de ,,Cetăţean de Onoare al municipiului Satu Mare"
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin.1 şi alin.8, art. 45 alin. (1), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


Adoptă prezenta


                                                                         HOTĂRÂRE

 

Art.1. Se acordă titlul de ,,CETĂŢEAN DE ONOARE" al municipiului Satu Mare, d-lui plutonier major IORDAN TĂNASE ILIE- MARIAN


Art.2. Prezenta se va înmana d-lui Iordan Tănase Ilie- Marian şi se va comunica celor interesati.

 

Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, d-lui plutonier major Iordan Tănase Ilie- Marian şi se aduce la cunostinţă publică.

 

 

INIŢIATOR PROIECT
Primar al municipiului Satu Mare
Kereskényi Gábor

 

 

 

Înapoi