Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 26.04.2018 Proiect de hotărâre nr. 14
2018-04-20

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
Nr. 20458/20.04.2018

 


PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind acordarea dreptului de administrare în favoarea Centrului Județean de Excelență Satu Mare asupra imobilului situat în Satu Mare, str. Wolfenbüttel nr. 6

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018,
Luând act de raportul Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 20453/20.04.2018, de raportul Serviciului Juridic, Contencios, Arhivă înregistrat sub nr. 20661/23.04.2018, de expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată sub nr. 20456/20.04.2018 și de raportul comisiilor de specialitate ale consiliului local,
Ţinând cont de prevederile art.112 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare, ale art.3 alin. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare precum şi de prevederile art. 867 alin (1) din Noul Cod Civil
Având în vedere Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5958 din 08 octombrie 2012 , precum și Hotărârea Consiliului Local nr. 12/25.02.2018 prin care s-a aprobat rețeaua școlară a municipiului Satu Mare cu structuri școlare 2018-2019,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit "c" coroborat cu alin. (5) lit. a şi ale art. 45 alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


Adoptă prezenta
                                                            HOTĂRÂRE

Art.1 Se aprobă acordarea dreptului de administrare în favoarea Centrului Județean de Excelență Satu Mare asupra imobilului construcție D+P+1E, având suprafața construită de 923 mp., situat în municipiul Satu Mare, str. Wolfenbüttel nr. 6.
Art. 2. Predarea primirea mijloacelor fixe prevăzute la art. 1 se va face pe baza unui proces verbal de predare - primire.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi serviciile de specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare.

Art.4. Prezenta se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Centrului Județean de Excelență Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare şi celor nominalizaţi cu ducerea la îndeplinire a prezentei.

 

 


Iniţiator proiect,
Primar
Kereskényi Gábor

 

 

 

 

 

Înapoi