Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 19.12.2019 Proiect de hotărâre nr. 23
2019-12-16

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 


 

PROIECT

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. _________________
privind aprobarea caietului de sarcini pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare în municipiul Satu Mare

 

 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 19.12.2019

Analizând proiectul de hotărâre nr. 60128/13.12.2019
Având în vedere referatul de aprobare al primarului municipiului Satu Mare nr. 60129/13.12.2019, în calitate de iniţiator;
Analizând raportul de specialitate al Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat nr. 60130/13.12.2019
Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Satu Mare;
Luând în considerare prevederile:
- prevederile art. 2, alin. (1), alin. (3), lit. k), art. 6, alin. (1), lit. h), art. 8, alin. (1), din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 1, alin. (2), lit. e), art. 3, art. 8, alin. (3), lit. i), art. 22 alin.(4) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 98/2016, privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul A.N.R.S.C. nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;
- H.C.L. nr. 17/25.01.2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public pentru activităţile de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în municipiul Satu Mare.
Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Ţinând cont de prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7) lit. n) şi art. 139 alin. (1) ale Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 


Art. 1. Se aprobă caietul de sarcini pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare în municipiul Satu Mare, conform anexei nr. 1 la prezenta, care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare, prin Serviciul Administraţia Domeniului Public şi Privat.
Art. 3. Prezenta se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, Serviciului Administraţia Domeniului Public şi Privat.

 

 

 

 

INIŢIATOR PROIECT
Primar,

Kereskényi Gábor

 

 

 

 

 

Avizat
Secretar general

Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înt/Red. ing. ch. Dorka István

 

 

Înapoi