Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 31.10.2019 Proiect de hotărâre nr. 13
2019-10-29

JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL SATU MARE

 

PROIECT

 

 

HOTĂRÂREA Nr. .................../ 31.10.2019

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2019;
Analizând proiectul de hotărâre nr. 51652/24.10.2019, referatul de aprobare a primarului municipiului Satu Mare în calitate de inițiator, înregistrată cu nr. 51653/24.10.2019, raportul de specialitate al Serviciului resurse umane salarizare, înregistrat cu nr. 51654/24.10.2019, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare;
În conformitate cu:
• Prevederile HCL nr. ......../ 31.10.2019 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare
• prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ
• prevederile art. 40 alin.(1) lit. a). din legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Constatând necesitatea modificării prevederilor Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 76/29.03.2018 privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcționare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare,
Ținând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
• În baza prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.a). alin. (3) lit. c din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
• In temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și art. 196, alin (1), lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:

 

 

H O T Ă R Â R EArt.1. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Satu Mare, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 76/29.03.2018 privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul municipiului Satu Mare prin intermediul Serviciului resurse umane salarizare din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului - Județul Satu Mare.

 

 


INIŢIATOR PROIECT
PRIMAR
Kereskényi Gábor

 

 

 

AVIZAT,
Secretar
Mihaela Maria Racolța

 

 

 

 

 


Th/red: R.U.

 

Fișiere atașate

Înapoi