Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 31.10.2019 Proiect de hotărâre nr. 11
2019-10-29


ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

PROIECT

 HOTĂRÂREA NR. _____________
Privind stabilirea normativelor de cheltuieli și a măsurilor necesare în vederea desfășurării normale și eficiente a acțiunilor de protocol în țară ale Unităţii Administrativ - Teritoriale, Municipiul Satu Mare.Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2019,
Analizând:
- proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 52364/29.10.2019;
- referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 52381/29.10.2019 în calitate de iniţiator;
- raportul de specialitate al Serviciului Administrativ și Protocol înregistrat sub nr. 52382/29.10.2019;
- raportul Serviciului Juridic, Contencios, Arhivă înregistrat sub nr. 52396/29.10.2019;
- raportul Serviciului Financiar Contabilitate înregistrat sub nr. 52418/29.10.2019
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
În conformitate cu prevederile art. 1 alin. 1, alin. 3 şi art. 4 alin. 5 ale Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 23 ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 129 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. a) şi alin. 14 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 139 alin. 3 lit. a) și prevederile art 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:

 

 

H O T Ă R Â R E 

 

 

Art. 1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 194/26.09.2019.
Art. 2. Se aprobă normativele de cheltuieli în limita maximă de 24.000 lei / an calendaristic în vederea desfășurării normale și eficiente a acțiunilor de protocol în țară ale Unităţii Administrativ - Teritoriale, Municipiul Satu Mare, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Finanţarea cheltuielilor necesare aprobate la art. 1 din prezenta se suportă din capitolul 51.01.03 art. 20.30.02 şi capitolul 67.03.30 art. 20.30.02.
Art. 4. Primarul municipiului Satu Mare va aproba o procedură proprie în vederea aplicării prezentei hotărâri.
Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare prin Serviciul Administrativ și Protocol.
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului, Direcției Economice și Serviciului Administrativ și Protocol .

 

 


INIŢIATOR PROIECT
PRIMAR
KERESKÉNYI GÁBOR

 

 

 

AVIZAT
SECRETAR
MIHAELA MARIA RACOLȚA

 


Red. Bianca Laura Mustea/2 ex.

 

 

 

 

 

Anexa 1 la HCL __________

Normative de cheltuieli Unitatea de masura Limita maximă
Apă, sucuri, cafea și alte tratații oferite în timpul conferințelor sau ședințelor organizate de primarul Municipiului Satu Mare. Lei/an calendaristic 24.000 lei

 

 

 


INIŢIATOR PROIECT
PRIMAR
KERESKÉNYI GÁBOR

 


SEF SERVICIU ADMINISTRATIV
ȘI PROTOCOL
POP ADRIAN

 

Fișiere atașate

Înapoi