Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 26.11.2020 Proiect de hotărâre nr. 24
2020-11-20

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MAREPROIECT


 


HOTĂRÂREA NR. ............................

privind vânzarea către Ciorcaș Gyongyi Izabella a locuinței situată în municipiul Satu Mare, B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl. B, parter, ap. 2

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 26.11.2020,
Analizând:
- proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 50358/18.11.2020,
- referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr.50359/18.11.2020,
- raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri și al Direcției economice înregistrat sub nr. 50363/18.11.2020,
- raportul Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 50476/18.11.2020,
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Luând în considerare dispoziţiile:
- Sentinței civile nr. 140/CA/09.06.2020 pronunțată de Tribunalul Satu Mare în dosar nr. 33/83/2019*, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 633/2020 a Curții de Apel Oradea, prin care Consiliul Local al municipiului Satu Mare este obligat la adoptarea unei hotărâri de aprobare a vânzării locuinței deținute cu contract de închiriere, către numita Ciorcaș Gyongyi Izabella, în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 85/1992privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, astfel cum a fost modificat prin art. I din legea nr. 244/2011,
- art. 7 și art. 16 din Legea privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat nr. 85/1992, cu modificările și completările ulterioare,
- Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 108 lit. e), art.129 alin. (2) lit. c) coroborat cu alin. (6) lit. b), ale prevederilor art. 139 alin. (2), și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019,
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă prezenta:

 

 

H O T Ă R Â R E 

 

 

 

Art.1. Se însușește raportul de evaluare nr. 4027/17.04.2019, întocmit de S.C. Just Eval Invest S.R.L. care constituie anexa 1 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă vânzarea către Ciorcaș Gyongyi Izabella, a locuinței situată în municipiul Satu Mare, B-dul. Cloșca nr. 72-74, bl. B, parter, ap. 2, la prețul de vânzare calculat în conformitate cu dispozițiile art. I din Legea nr. 244/05.12.2011 pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat.

Art.3. Prețul de vânzare al locuinței identificate la art.2, este de 170.394 lei, conform raportului de evaluare însușit la art.1.

Art.4. Se împuternicește Primarul municipiului Satu Mare, să semneze contractul de vânzare - cumpărare.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Satu Mare prin Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului - Județul Satu Mare, doamnei Ciorcaș Gyongyi Izabella și Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

 

 

 

INIŢIATOR PROIECT
Primar
Kereskényi Gábor

 

 

 

AVIZAT

Secretar General

Racolța Mihaela Maria

 

 

 


Faur Mihaela/2ex

 

Înapoi