Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 26.11.2020 Proiect de hotărâre nr. 20
2020-11-20

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

PROIECTHOTĂRÂRE NR.
privind înscrierea datelor în Registrul Agricol al municipiului Satu Mare

 

 

 

Consiliul local al municipiului Satu Mare, întrunit în şedinţă ordinară în data de 26.11.2020. Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 50672/19.11.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 50 671/19.11.2020 în calitate de iniţiator, raportul de specialitate al Serviciului Fond Funciar și Legile Proprietății înregistrat sub nr. 50 668/19.11.2020 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare. În baza prevederilor O.G. nr. 28/2008 privind Registrul Agricol, cu modificările şi completările ulterioare, Luând în considerare dispozițiile art. 7 alin. 4) din Ordinul nr. 25/1.382/37/1.642/14.297/746/20/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2025, Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2) lit. d) coroborat cu alin. (7) lit. s) precum şi ale art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Adoptă prezenta,
HOTĂRÂRE

Art. 1. Se ia act de stadiul de înscriere a datelor în Registrului Agricol al municipiului Satu Mare în format electronic, pentru trimestrul 3 al anului 2020, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se mandatează Secretarul municipiului Satu Mare şi Serviciul Fond Funciar și Legile Proprietății din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului.
Art.3. Prezenta Hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare.


INIŢIATOR PROIECT
PRIMAR
KERESKÉNYI GÁBOR

 


AVIZAT
SECRETAR GENERAL
MIHAELA MARIA RACOLȚA

 

 


Ziman Doina/2 ex.

 

 

Înapoi