Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 22.12.2020 Proiect de hotărâre nr. 7
2020-12-16

ROMÂNIA

JUDEȚUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MAREPROIECT

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. ............../22.12.2020
privind imobilele cărora li se vor aplica
prevederile art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015, privind codul fiscal începând cu anul 2021 


Consiliul local al Municipiului Satu Mare, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.12.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 24229/18.12.2020 referatul de aprobare al Primarului Municipiului Satu Mare, înregistrat sub numărul 24230 / 18.12.2020, în calitatea de inițiator, raportul de specialitate al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 24231/18.12.2020, raportul de specialitate al Serviciului Juridic nr. 54757/18.12.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând cont de prevederile art.489 Titlul IX din Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal, de Hotărârea consiliului local al municipiului Satu Mare nr.6/2017 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Satu Mare, de Hotărârea consiliului local al municipiului Satu Mare nr.73/2020, privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în municipiul Satu Mare, în anul 2021,
În vederea aplicării prevederilor art.489 alin. (5) - (8) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal și pct. 168 din HG nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal ;
Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art.129, alin (1), (2) lit b), alin (4) lit.c) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ .
În temeiul prevederilor art. 139 alin.(3) lit.c) și art.196, alin (1) lit a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ .
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea :

 


HOTĂRÂRE

 

 

 

Art. 1. Se aprobă tabelul privind imobilele care intră sub incidența prevederilor art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015, începând cu 01.01.2021, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă tabelul privind imobilele care ies de sub incidența prevederilor art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015, începând cu 01.01.2021, conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la 01.01.2021 .

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare și Direcţia Impozite şi Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului General al municipiului Satu Mare, Primarului Municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare și se comunică persoanelor cuprinse în tabelele care constituie Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 prin intermediul Direcției Impozite și Taxe Locale.

 

 


INIŢIATOR PROIECT
PRIMAR
Kereskényi Gábor

 

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
Mihaela Maria Racolța

 

 

Redactat: David-Lipovan Lucian/2ex

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL SATU MARE
PRIMARUL MUNICIPIULUI
NR. 24230 / 18.12.2020

 

 

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, îmi exprim inițiativa în promovarea unui proiect de hotărâre având ca obiect instituirea unor măsuri fiscale în Municipiul Satu Mare,
În susținerea căruia formulez prezentul

 

REFERAT DE APROBARE

 

Potrivit art.87 alin.(3), art.129 alin. (2) lit b), alin (4) lit.c) şi al prevederilor art. 139 alin.(3) lit.c) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ , consiliile locale adoptă deciziile cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale.
Ţinând cont de prevederile art.489 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, de Hotărârea consiliului local al Municipiului Satu Mare nr.6/2017 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Satu Mare, în vederea aplicării prevederilor art.489 alin. (5) - (8) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal si pct. 168 din HG nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal ;
"Art. 489: Majorarea impozitelor şi taxelor locale de consiliile locale sau consiliile judeţene
(1)Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale, la propunerea autorităţii executive, poate stabili cote adiţionale la impozitele şi taxele locale prevăzute în prezentul titlu, în funcţie de următoarele criterii: economice, sociale, geografice, precum şi de necesităţile bugetare locale, cu excepţia taxelor prevăzute la art. 494 alin. (10) lit. b) şi c).
(5)Consiliul local poate majora impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan. "

Având în vedere faptul că pentru a fi aplicabil din anul 2021, în cursul anului 2020 consiliului local al Municipiului Satu Mare, trebuie să aprobe proiectul de hotărâre, și ținând cont totodată de următoarele aspecte :
Comisia de identificare a clădirilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Satu Mare, a desfășurat în perioada 2019-2020 acțiunea de identificare / somare și constatare a stării unor clădiri din municipiul Satu Mare, prin aplicarea prevederilor regulamentului de aplicare a H.C.L. nr.6/2017 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Satu Mare, în vederea aplicării prevederilor art.489 alin. (5) - (8) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal și pct. 168 din HG nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal.
În urma analizei s-au întocmit notele de constatare / de conformare, așa cum sunt ele centralizate în anexă la prezentul .

Pentru a se asigura aplicarea prevederilor HCL 6/2017 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Satu Mare, în vederea aplicării prevederilor art.489 alin. (5) - (8) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal si pct. 168 din HG nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal , propun Consiliului Local al Municipiului Satu Mare spre aprobare, prezentul proiect de hotărâre.

Având în vedere cele prezentate, supun spre dezbaterea si aprobarea Consiliului Local Satu Mare a prezentul ,, Proiect de hotarare privind imobilele cărora li se vor aplica prevederile art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015, începând cu anul 2021 ".

 

 

Primarul municipiului Satu Mare,
Kereskényi Gábor


 

 

 

Redactat: David-Lipovan Lucian/2ex.

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE
al Direcției Impozite și Taxe Locale la proiectul de hotărâre privind imobilele cărora li se vor aplica
prevederile art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015, începând cu anul 2021

 

 

 

Ţinând cont de prevederile art.489 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr.6/2017 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Satu Mare, în vederea aplicării prevederilor art.489 alin. (5) - (8) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal si pct. 168 din HG nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal ;
"Art. 489: Majorarea impozitelor şi taxelor locale de consiliile locale sau consiliile judeţene
(1)Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale, la propunerea autorităţii executive, poate stabili cote adiţionale la impozitele şi taxele locale prevăzute în prezentul titlu, în funcţie de următoarele criterii: economice, sociale, geografice, precum şi de necesităţile bugetare locale, cu excepţia taxelor prevăzute la art. 494 alin. (10) lit. b) şi c).
(5)Consiliul local poate majora impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan. ",
prin aprobarea proiectului de hotărâre privind zonarea municipiului Satu Mare se constată că potrivit analizei făcute de Comisia de identificare a clădirilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Satu Mare pentru un număr de 125 clădiri situate în municipiul Satu Mare se va aplica o majorare a impozitului pe clădiri cu 500%.

Astfel având la bază documentația întocmită de Birou finalizări construcții și a notei interne nr.54364/17.12.2020 , înregistrată la D.I.T.L. sub numărul 24163/17.12.2020 , privind majorarea impozitului pentru clădirile neîntreținute la cei 125 de proprietari , se estimează că se vor atrage la bugetul local sume suplimentare în cuantum de 972.455 lei la impozitul pe clădiri, sume care considerăm că vor avea un impact semnificativ în ceea ce privește determinarea proprietarilor sa procedeze la întreținerea imobilelor pe care le au în proprietate.

Având în vedere cele de mai sus, potrivit art. 136 alin (3) lit a) din O.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ , Direcția Impozite și Taxe Locale Satu Mare a analizat proiectul de hotărâre și a întocmit prezentul raport de specialitate prin care susține propunerea inițiatorului proiectului, de majorare cu 500% a impozitului pe clădiri in cazurile cuprinse în anexa nr.1 si de exceptare de la majorarea cu 500% a acelor imobile care se regasesc în anexa nr.2 la proiectului de hotărâre analizat.

Proiectul de hotărîre se înaintează Consiliului Local al Muncipiului Satu Mare, cu propunere de aprobare.

 


Șef Serviciu                                                                                                               Șef Serviciu
Impunere, Constatare, Control                                           Evidența Veniturilor, Urmărire și Executare Silită
ec. Sorin CRIȘAN                                                                                                jr. Mirel-Cristian DAN


 


Director
ec. Vasile-Claudiu TINCU

 

 

Fișiere atașate

Înapoi