Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 22.12.2020 Proiect de hotărâre nr. 31
2020-12-16

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

PROIECT

 

 


HOTĂRÂREA NR.............................
privind însușirea documentațiilor cadastrale de primă înscriere a unor imobile teren din municipiul Satu Mare, cu destinația drum de exploatare

 

 

 

Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 22.12.2020,
Analizând:
proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 54204/16.12.2020;
referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 54205/16.12.2020 în calitate de inițiator,
raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri înregistrat sub nr. 54206/16.12.2020;
raportul Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 54473/17.12.2020;
avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Luând în considerare prevederile:
art. 136 alin. (4) din Constituția României;
art. 881, art. 885 alin. (1), art. 888 ale Codului civil, Titlul VII, Cartea funciară;
art. 10 alin. (2), art. 24 alin. (2) și alin. (3) ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
art. 23 și art. 78 din Ordinul ANCPI nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;
art. 87 alin. (5), art. 286 alin. (4), Anexa 4, pct. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), ale art. 139 alin. (2), ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificat și completat,

Consiliul Local al municipiului Satu Mare adoptă următoarea

 

 

H O T Ă R Â R E 

 

 

 

Art. 1. Se însușesc documentațiile cadastrale de primă înscriere, întocmite de S.C. Fat Topo Service SRL prin Pura Ioan Dan, a unor imobile teren, situate în municipiul Satu Mare și care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:
• Nr. proiect 624/2020 - De 832 în suprafață de 12032 mp, categoria de folosință drum de exploatare - De;
• Nr. proiect 624L/2020 - De 437 în suprafață de 467 mp, categoria de folosință drum de exploatare - De;
• Nr. proiect 624A/2020 - De 5/1 în suprafață de 731 mp, categoria de folosință drum de exploatare - De;
• Nr. proiect 624H/2020 - De 308/1 în suprafață de 2555 mp, categoria de folosință drum de exploatare - De;
• Nr. proiect 624F/2020 - De 249 în suprafață de 683 mp, categoria de folosință drum de exploatare - De;
• Nr. proiect 624B/2020 - De 7/1/18 în suprafață de 4458 mp, categoria de folosință drum de exploatare - De;
• Nr. proiect 624C/2020 - De 60/1 în suprafață de 925 mp, categoria de folosință drum de exploatare - De;
• Nr. proiect 624D/2020 - De 48 în suprafață de 1503 mp, categoria de folosință drum de exploatare - De;
• Nr. proiect 624E/2020 - De 57/16 în suprafață de 1589 mp, categoria de folosință drum de exploatare - De;
• Nr. proiect 624M/2020 - De 446/1 în suprafață de 1666 mp, categoria de folosință drum de exploatare - De;
• Nr. proiect 624I/2020 - De 444 în suprafață de 910 mp, categoria de folosință drum de exploatare - De;
• Nr. proiect 624J/2020 - De 438 în suprafață de 2572 mp, categoria de folosință drum de exploatare - De;
• Nr. proiect: 624K/2020 - str. Spicului, în suprafață de 16659 mp, categoria de folosință drum în intravilan- DR.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în domeniul public al Municipiului Satu Mare a imobilelor identificate la art.1, cu categoriile de folosință specificate.

Art. 3. Se dispune O.C.P.I. Satu Mare înscrierea în evidenţele de Publicitate Imobiliară a celor aprobate la articolele precedente şi înfiinţarea de coli de Carte Funciară.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciul Patrimoniu Concesionări Închirieri din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare.

Art. 5. Prezenta se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, O.C.P.I Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare şi celor nominalizaţi cu ducerea la îndeplinire a prezentei.

 

 


Iniţiator proiect,
Primar,
Kereskényi Gábor

 

 

Avizat

Secretar general
Mihaela Maria Racolța

 

 

Faur Mihaela/2ex

 

 

 

MUNICIPIUL SATU MARE
CABINET PRIMAR
Nr. 54206/16.12.2020

 

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, îmi exprim iniţiativa în promovarea unui proiect de hotărâre având ca obiect „însușirea documentațiilor cadastrale de primă înscriere a unor imobile teren din municipiul Satu Mare cu destinația drum de exploatare"

În susţinerea căruia formulez prezentul

 

REFERAT DE APROBARE


Avînd în vedere intenția societății S.C. Camre Energy S.R.L. de a edifica un parc fotovoltaic în municipiul Satu Mare, prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare sub nr. 54339/17.12.2020 solicită însușirea documentațiilor de primă înscriere pentru un număr de 13 drumuri de exploatare și pentru str. Spicului, documentații care fac obiectul prezentului proiect de hotărâre.
Luând în considerare cele de mai sus, este necesară însușirea documentațiilor cadastrale de primă înscriere a imobilelor, situate în Municipiul Satu Mare, întocmite de S.C. Fat Topo Service SRL prin Pura Ioan Dan, fapt pentru care propun spre aprobarea Consiliului local, prezentul proiect de hotărâre.

 


Iniţiator proiect,
Primar,
Kereskényi Gábor

 

 


Faur Mihaela /2ex

 

 

 

MUNICIPIUL SATU MARE
Aparatul de Specialitate a Primarului
Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri
Nr. 54206/16.12.2020

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind însușirea documentațiilor cadastrale de primă înscriere a unor imobile teren din municipiul Satu Mare cu destinația drum de exploatare

 


Avînd în vedere întenția societății S.C. Camre Energy S.R.L. de a edifica un parc fotovoltaic în municipiul Satu Mare, prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare sub nr. 54339/17.12.2020 solicită însușirea documentațiilor de primă înscriere pentru un număr de 12 drumuri de exploatare și pentru str. Spicului, documentații care fac obiectul prezentului proiect de hotărâre.
Conform memoriului tehnic anexat beneficiarul dorește realizarea racordării la S.E.N. a parcului fotovoltaic amplasat în zona Pădurea Mare pe parcelele cu nr. cad. 151284 și 167649 pentru evacuarea puterii produse de acesta printr-o linie electrică subterană. Traseul de cablu subteran ce urmează a fi executat va fi amplasat în zona drumurilor de exploatare.
Având în vedere cele de mai sus, este necesară însușirea documentațiilor cadastrale de primă înscriere a imobilelor teren, conform documentațiilor cadastrale întocmite de S.C. Fat Topo Service SRL prin Pura Ioan Dan, după cum urmează:
• Nr. proiect 624/2020 - De 832 în suprafață de 12032 mp, categoria de folosință drum de exploatare - De;
• Nr. proiect 624L/2020 - De 437 în suprafață de 467 mp, categoria de folosință drum de exploatare - De;
• Nr. proiect 624A/2020 - De 5/1 în suprafață de 731 mp, categoria de folosință drum de exploatare - De;
• Nr. proiect 624H/2020 - De 308/1 în suprafață de 2555 mp, categoria de folosință drum de exploatare - De;
• Nr. proiect 624F/2020 - De 249 în suprafață de 683 mp, categoria de folosință drum de exploatare - De;
• Nr. proiect 624B/2020 - De 7/1/15 în suprafață de 4458 mp, categoria de folosință drum de exploatare - De;
• Nr. proiect 624C/2020 - De 60/1 în suprafață de 925 mp, categoria de folosință drum de exploatare - De;
• Nr. proiect 624D/2020 - De 48 în suprafață de 1503 mp, categoria de folosință drum de exploatare - De;
• Nr. proiect 624E/2020 - De 57/16 în suprafață de 1589 mp, categoria de folosință drum de exploatare - De;
• Nr. proiect 624M/2020 - De 446/1 în suprafață de 1666 mp, categoria de folosință drum de exploatare - De;
• Nr. proiect 624I/2020 - De 444 în suprafață de 910 mp, categoria de folosință drum de exploatare - De;
• Nr. proiect 624J/2020 - De 438 în suprafață de 2572 mp, categoria de folosință drum de exploatare - De;
• Nr. proiect: 624K/2020 - str. Spicului, în suprafață de 16659 mp, categoria de folosință drum în intravilan- DR.

Având în vedere considerentele ce preced și ținând cont de prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ potrivit căruia Consiliul local are atribuții în administrarea domeniului public și privat al municipiului, propunem spre analiză, aprobare și însușire consiliului Local, prezentul proiect de hotărâre.

 


Șef serviciu                                                                                                                      Consilier
Faur Mihaela                                                                                                             Văscan Adrian Viorel

 

 

Faur Mihaela /2ex

 

Înapoi