Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 22.12.2020 Proiect de hotărâre nr. 30
2020-12-16

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

PROIECT

 

 

HOTĂRÂREA NR. ................./.................

privind acordarea dreptului de acces pe proprietatea publică a municipiului Satu Mare în vederea instalării, întreținerii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare acestora, către RCS&RDS S.A., asupra unor terenuri din municipiul Satu Mare, situate în Piața de Alimente Someș și Piața Agroalimentară Micro 17

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 22.12. 2020,
Analizând:
proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 53326/11.12.2020,
referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 53327/11.12.2020 în calitate de inițiator,
raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri înregistrat sub nr. 53328/11.12.2020,
raportul Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 53507/11.12.2020,
adresa nr.488/22.09.2020 înaintată de către RCS&RDS SA, înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare sub nr. 41521/22.09.2020,
avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Luând în considerare prevederile:

art. 1167-1179, din Codul Civil
art. 286 alin.(4) din Codul Administrativ, aprobat prin OUG nr.57/2019 cu modificările și completările ulterioare;
art.1 alin.(2) lit. a), art. 3 alin.(3), art. 4, art.5, art.12 alin.(1), din Legea nr.159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice cu modificările și completările ulterioare,
art.1 alin.2 din Decizia ANCOM nr. 997/2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică;
art.10 alin.(1) din OUG nr.111/2011 privind comunicațiile electronice, modificată;
Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) coroborat cu alin (6) lit a), ale art. 139 alin. (3) lit. g), precum şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019,
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă prezenta:

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

 

Art.1. Se acordă pe o perioadă de 15 ani, dreptul de acces, către RCS&RDS SA, asupra unei suprafețe de câte 5,0 mp teren în vederea instalării și întreținerii unor echipamente de rețele de comunicații electronice, cu scopul îmbunătățirii semnalului de telefonie mobilă în două din piețele din municipiu respectiv: Piața Someș, și Piața Agroalimentară Micro 17, teren aflat în proprietatea publică a Municipiului Satu Mare.

Art.2. Tariful pentru exercitarea dreptului de acces, constituit potrivit celor menționate la articolul precedent, este de zero lei, conform Deciziei ANCOM nr. 997/2018.

Art.3. Se aprobă contractul cadru privind constituirea dreptului de acces pe proprietatea publică a municipiului Satu Mare în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului - Județul Satu Mare și RCS&RDS S.A.

 

 

 

INIŢIATOR PROIECT
Primar
Kereskényi Gábor

 

Avizat
Secretar general,
Mihaela Maria Racolța


 


Faur Mihaela/2 ex

 

 

 

 

MUNICIPIUL SATU MARE
CABINET PRIMAR
Nr. 53327/21.08.2020

 


În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, îmi exprim inițiativa în promovarea unui proiect de hotărâre având ca obiect " la proiectul de hotărâre privind acordarea dreptului de acces pe proprietatea publică a municipiului Satu Mare în vederea instalării, întreținerii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare acestora, către RCS&RDS S.A., asupra unor terenuri din municipiul Satu Mare, situate în Piața de Alimente Someș și Piața Agroalimentară Micro 17",

În susținerea căruia formulez prezentul


REFERAT DE APROBARE


Prin adresa nr.488/22.09.2020 înaintată de către RCS& RDS SA, înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare sub nr.41521/22.09.2020, se solicită acordarea unui drept de acces asupra unei suprafețe de 5,0 mp teren/ imobil în Piața Someș și respectiv Piața Agroalimentară Micro 17, în vederea amplasării unor antene/ echipamente de rețele de comunicații electronice, cu scopul îmbunătățirii semnalului de telefonie mobilă pe raza celor două piețe.
Având în vedere faptul că antenele care urmează să se amplaseze constituie rețele de comunicații electronice, pentru facilitarea semnalului de telefonie mobilă în cele două piețe, se impune aprobarea unui proiect de hotărâre în acest sens.
Date fiind considerentele ce preced, pentru a respecta prevederile legale în vigoare propun spre analiză şi aprobare Consiliului local al municipiului Satu Mare prezentul proiect de hotărâre.

 

 

Iniţiator proiect
Primar,
Kereskényi Gábor

 

 

 

 

MUNICIPIUL SATU MARE
Aparatul de specialitate al Primarului
Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri
Nr. 53328/11.12.2020

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea dreptului de acces pe proprietatea publică a municipiului Satu Mare în vederea instalării, întreținerii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare acestora, către RCS&RDS S.A., asupra unor terenuri din municipiul Satu Mare, situate în Piața de Alimente Someș și Piața Agroalimentară Micro 17
RCS& RDS SA prin adresa nr.488/22.09.2020 înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare sub nr.41521/22.09.2020, solicită acordarea dreptului de acces asupra unei suprafețe de 5,0 mp teren/ imobil din Piața Someș și respectiv din Piața Agroalimentară Micro 17, în vederea instalării și întreținerii unor echipamente de rețele de comunicații electronice, cu scopul îmbunătățirii semnalului de telefonie mobilă pe raza celor două piețe.
Ținând cont de faptul că antenele care urmează să se amplaseze constituie rețele de comunicații electronice, pentru facilitarea semnalului de telefonie mobilă în cele două piețe, potrivit dispozițiilor art.1167-1179 din Codul Civil, coroborate cu prevederile art. 1 alin. 2 lit. a), art.3 alin.3, art.4, art.5, art.12 alin.1 din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice cu modificările și completările ulterioare, se impune inițierea unui proiect de hotărâre.
De asemenea potrivit art. 1 alin.2 din Decizia ANCOM nr.997/2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică, tariful nu pate depăși valoarea de zero lei.
Date fiind considerentele de mai sus, se propune spre analiză şi aprobare Consiliului local prezentul proiect de hotărâre.

 

 

Şef serviciu

Faur Mihaela

 


2ex

 

 

 

Anexă la HCL nr. ____________________


CONTRACT
Nr. _______ / _____________
privind constituirea dreptului de acces pe proprietatea
publică a Municipiului Satu Mare în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora


1. Părţile contractante
MUNICIPIUL SATU MARE, adresa sediu: Primăria Municipiului Satu Mare, P-ţa 25 Octombrie nr.1, nr. telefon/ nr. fax: 0261.807569/0261.807510,0261.710760 cod fiscal: 4038806, cont trezorerie: RO36TREZ54624650220XXXXX deschis la Trezoreria Satu Mare, reprezentată prin Kereskényi Gábor - Primar, în calitate de titular al dreptului de proprietate asupra imobilului - teren în suprafaţă de 5 m.p. situat în Piața ______________________________, aflat în domeniul public al municipiului Satu Mare, denumit în continuare „PROPRIETAR", pe de altă parte,
Şi
Societatea RCS&RDS S.A., cu sediul social în Bucureşti, Str. Dr. Staicovici nr. 75, Forum 2000 Building, Faza I, Etaj 2, sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/12278/1994, cod fiscal nr. RO5888716, reprezentată de ____________________, cu funcţia de ______________________, în calitate de furnizor autorizat de reţele publice de comunicaţii electronice, în condiţiile legislaţiei din domeniul comunicaţiilor electronice, denumită în continuare "OPERATOR".

Având în vedere că:
- OPERATORUL este titular al Certificatului-Tip de furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice nr. SC-DEASRN-355/10.01.2014, ce îi conferă dreptul de a negocia şi încheia contracte de acces pe proprietatea publică/privată în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, şi că
- PROPRIETARUL face dovada calităţii sale de titular al dreptului de administrare asupra imobilului-teren: __________________________________________________ (tarlaua ______, parcela ___________);
- PROPRIETARUL este de acord cu încheierea prezentului Contract, prin care se stabilesc condiţiile de exercitare a dreptului de acces asupra imobilului prevăzut la art. 3.1.

Părţile au convenit de comun acord asupra termenilor şi condiţiilor Contractului.

Contractul este încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, ale O.U.G. nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, ale Codului Civil, precum şi ale oricăror altor acte normative care sunt incidente în materie.

2. - Definiţii
2.1. Acces pe proprietatea publică/privată reprezintă accesul pe, deasupra, în sau sub imobile aflate în proprietate publică ori privată, după caz, în scopul construirii, instalării, întreţinerii, înlocuirii şi mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susţinerii acestora.
2.2. Infrastructură fizică - orice element sau parte componentă a unei reţele, precum şi orice element necesar susţinerii acesteia, cu excepţia reţelelor de comunicaţii electronice, care pot fi utilizate pentru instalarea unei reţele de comunicaţii electronice fără a deveni ele însele elemente ale reţelei de comunicaţii electronice, cum ar fi: canalele, conductele, ţevile, camerele de tragere şi de vizitare, cabinetele, clădirile şi intrările în clădiri, structurile de susţinere a antenelor, turnurile, stâlpii, pilonii şi alte construcţii inginereşti parte a respectivei reţele; cablurile, inclusiv fibra optică neechipată, precum şi elementele reţelelor utilizate pentru furnizarea apei destinate consumului uman, astfel cum aceasta este definită la art. 2 pct. 1 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată, cu modificările ulterioare;
2.3. Reţea de comunicaţii electronice reprezintă sistemele de transmisie şi, acolo unde este cazul, echipamentele de comutare sau rutare şi alte resurse, inclusiv elementele de reţea care nu sunt active, care permit transportul semnalelor prin cablu, prin unde radio, prin mijloace optice ori alte mijloace electromagnetice, incluzând reţelele de comunicaţii electronice prin satelit, reţelele terestre fîxe, cu comutare de circuite şi cu comutare de pachete, inclusiv internet, şi mobile, reţelele electrice, în măsura în care sunt utilizate pentru transmiterea de semnale de comunicaţii electronice, reţelele utilizate pentru transmisia serviciilor de programe audiovizuale şi reţelele de televiziune prin cablu, indiferent de tipul de informaţie transmisă.
2.4. Reţea publică de comunicaţii electronice reprezintă o reţea de comunicaţii electronice care este utilizată, în întregime sau în principal, pentru furnizarea de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului.
2.5. Serviciu de comunicaţii electronice destinate publicului reprezintă un serviciu de comunicaţii electronice furnizat, de regulă, cu titlu oneros, exclusiv sau în principal, unor terţe persoane.

3. - Obiectul Contractului
3.1. PROPRIETARUL constituie, în favoarea OPERATORULUI, dreptul de acces asupra imobilului - teren în suprafață de 5 m.p., situat în ___________________________________________, aflat în proprietatea sa, în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării următoarelor elemente de reţea publică de comunicaţii electronice sau elemente de infrastructură necesare susţinerii acesteia, respectiv:
- echipamente de telecomunicaţii, echipamente de radiocomunicaţii pentru telefonie mobilă, incluzând, fără a se limita la: staţii radio, un sistem de ventilaţie-încălzire, un distribuitor/un terminal de linie, un sistem de iluminare, un sistem de protecţie împotriva incendiilor, precum şi întregul material tehnic complementar necesar bunei funcţionări a echipamentelor şi instalaţiilor, unul sau mai mulţi piloni necesari montării suporturilor de antene, reţelele de cabluri necesare pentru buna funcţionare a echipamentelor şi instalaţiilor, inclusiv cablurile care asigură conectarea la reţeaua de alimentare cu energie electrică şi împământare, legăturile la orice reţea de comunicaţii electronice, precum şi reţeaua de cabluri care asigură conexiunea între spaţiul tehnic şi antene.
3.2. Dreptul de acces prevăzut la art. 3.1. este un drept de folosinţă, care se exercită în condiţiile legii.
3.3. Accesul se acordă începând cu data predării amplasamentului, pe bază de proces verbal de predare-primire, pe toată durata Contractului.
3.4. Suprafaţa de teren asupra căreia se exercită dreptul de acces este de 5 m.p., situată în _____________________________________, aflată în domeniul public al Municipiului Satu Mare.
3.5. Dreptul de acces, în înţelesul prezentului Contract, include posibilitatea de a avea liber acces şi la facilităţile imobilului, inclusiv orice drepturi accesorii, precum şi dreptul de instalare a liniei subterane şi/sau aeriene de alimentare cu energie electrică, precum şi dreptul de a obţine toate avizele şi autorizaţiile necesare, în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării elementelor de reţele publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, prevăzute la art 3.1., în conformitate cu interesele OPERATORULUI.
3.6 Instalarea, întreţinerea, înlocuirea sau mutarea elementelor de reţele publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora se va realiza pe bază de documentaţie (proiect) avizat şi autorizat în condiţiile Legii nr. 50/1991 republicată, modificată şi completată privind „Autorizarea lucrărilor de construcţii".
3.7. Durata estimativă a executării lucrărilor de instalare, întreţinere, înlocuire sau mutare a elementelor de reţele publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora va fi stabilită prin autorizaţia de construire.
3.8. În vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării elementelor de reţea publică de comunicaţii electronice sau elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, OPERATORUL va efectua următoarele lucrări:
a) conform planificării OPERATORULUI, lucrările de instalare, înlocuire sau mutare a elementelor de reţele publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, sunt cele stabilite si aprobate prin autorizaţia de construire obţinută legal de la autoritatea publică competentă.
b) periodic, lucrări de întreţinere şi reparaţii a elementelor de reţele publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora,
c) în caz de necesitate, lucrări de reparaţii cu caracter de urgenţă.
În cazul în care lucrările cu caracter de urgenţă se produc pe instalaţiile aparţinând altui deţinător/proprietar, atunci remedierea acestora nu se va putea face decât după obţinerea acordului deţinătorului legal al instalaţiei construcţiei respective.

4. Drepturile şi obligaţiile Părţilor
4.1. PROPRIETARUL are următoarele drepturi:
a) să beneficieze de repunerea în starea iniţială a imobilului afectat de realizarea lucrărilor de acces sau de compensarea cheltuielilor determinate de aducerea în starea iniţială a respectivului imobil;

4.2. PROPRIETARUL are următoarele obligaţii:
a) să asigure accesul în zonele stabilite la art. 3.4., inclusiv prin eliminarea acelor împrejurări care ar putea împiedica exercitarea dreptului de acces în bune condiţii, astfel:
b) să garanteze liberul acces la imobil, în maxim 2 zile lucrătoare de la primirea unei notificări din partea OPERATORULUI, pentru persoanele desemnate de OPERATOR în vederea efectuării măsurătorilor pentru întocmirea proiectului de lucrări;
c) să garanteze liberul acces, pentru persoanele desemnate de OPERATOR şi pentru toate materialele, utilajele şi instalaţiile necesare atât la executarea lucrărilor de construcţii şi amenajări, cât şi a lucrărilor de asamblare, instalare, modificare, operare, întreţinere şi reparare a reţelelor publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, aşa cum au fost descrise la art. 3.1.;
d) să pună la dispoziţia OPERATORULUI toate informaţiile necesare legate de existenţa unor eventuale restricţii asupra utilizării imobilului, impuse de un terţ, în cazul în care acestea există;
e) să asigure, într-o manieră care să afecteze cât mai puţin aspectul exterior al proprietăţii şi mediul înconjurător, tăierea arborilor sau arbuştilor, precum şi a ramurilor ori rădăcinilor care îngreunează sau ar îngreuna efectuarea lucrărilor de acces, la solicitarea în scris a OPERATORULUI, pe cheltuiala OPERATORULUI, în situaţia în care nu există o soluţie alternativă, cu respectarea prevederilor legale din domeniul protecţiei mediului;
f) să semneze procesul verbal de începere a lucrărilor în ziua începerii lucrărilor; în cadrul acestuia se vor menționa starea fizică a imobilului, dotările şi utilităţile de care acesta beneficiază în momentul începerii lucrărilor;
g) să se abţină de la orice fapt/act personal, care ar avea drept consecinţă împiedicarea sau limitarea exercitării de către OPERATOR a dreptului de acces care constituie obiectul prezentului Contract;
h) să nu instaleze pe, deasupra sau sub imobilul respectiv echipamente tehnice care ar putea să afecteze buna funcţionare a echipamentelor OPERATORULUI, fară acordul scris al acestuia;
i) să răspundă pentru evicţiunea totală sau parţială şi pentru viciile ascunse ale imobilului care împiedică exercitarea în bune condiţii a dreptului de acces;
j) să nu pretindă şi să nu primească niciun drept în legătură cu activitatea de afaceri a OPERATORULUI;
k) să despăgubească OPERATORUL în cazul în care, în exploatarea elementelor de reţele publice de comunicaţii electronice sau de infrastructură amplasate pe, deasupra, în sau sub imobil, apar defecţiuni tehnice din culpa PROPRIETARULUI;
l) să permită în cel mai scurt timp accesul persoanelor împuternicite de OPERATOR, pe baza unei notificări comunicate telefonic persoanei care exercită dreptul de folosinţă asupra imobilului sau, în lipsa acesteia, PROPRIETARULUI, în cazul în care se impune efectuarea unor lucrări de întreţinere sau de reparaţii cu caracter de urgenţă pentru prevenirea sau înlăturarea consecinţelor generate de producerea unei calamităţi naturale ori a unui sinistru deosebit de grav sau a unor lucrări de întreţinere sau de reparaţii impuse de asigurarea continuităţii functionarii reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice;
m) să pună la dispoziția OPERATORULUI toate documentele necesare pentru înscrierea dreptului constituit prin prezentul contract în cartea funciară a imobilului şi pentru obţinerea avizelor/autorizaţiilor necesare pentru efectuarea lucrărilor;
n) să asigure executarea lucrărilor efectuate în zona de protecţie a reţelei OPERATORULUI numai in prezenţa reprezentanţilor acestuia.

4.3. OPERATORUL are următoarele drepturi:
a) să beneficieze de dreptul de acces pe terenul prevăzută la art. 3.1., în condiţiile Legii nr. 159/2016 şi ale prezentului contract;
b) să împuternicească persoane care să efectueze lucrări de acces, inclusiv cele cu caracter de urgenţă, sau să desfăşoare activităţi de studiu ori de proiectare în vederea efectuării acestor lucrări;
d) să solicite ca lucrările efectuate în zona de protecţie a reţelei sale să se realizeze în prezenţa reprezentanţilor săi;
e) să beneficieze de garanţia împotriva oricărei evicţiuni totale sau parţiale;
f) să fie notificat despre intenţia PROPRIETARULUI de a efectua lucrări asupra imobilului ce ar afecta reţelele de comunicaţii electronice sau elementele de infrastructură necesare susţinerii acestora, sau buna lor întreţinere ori care ar necesita mutarea lor, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data planificată pentru începerea lucrărilor.

4.4. OPERATORUL are următoarele obligaţii:
a) răspunde pentru toate pagubele produse imobilului, din culpa sa, pe întreaga perioadă contractuală;
b) să semneze procesul verbal de începere a lucrărilor în ziua începerii lucrărilor;
c) să obţină avizele/autorizaţiile necesare pentru realizarea lucrărilor;
d) să efectueze lucrările de acces pe, deasupra, în sau sub imobilul ce face obiectul prezentului Contract cu respectarea cerinţelor specifice de urbanism, de amenajare a teritoriului sau privind calitatea în construcţii ori a celor privind protecţia mediului, a igienei şi sănătăţii publice, a muncii, a ordinii publice şi siguranţei naţionale;
e) să suporte în întregime cheltuielile cu privire la instalarea, modificarea, operarea, întreţinerea şi repararea reţelelor publice de comunicaţii electronice sau elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, aşa cum au fost descrise mai sus;
f) să pună la dispoziţia persoanelor care efectuează lucrări în zona de protecţie a propriei reţele toate informaţiile necesare, astfel încât să se evite producerea unor daune reţelei de comunicaţii electronice;
g) să respecte normele şi standardele tehnice aplicabile echipamentelor instalate pe, deasupra, în sau sub imobilul ce face obiectul prezentului Contract;
h) să readucă în starea iniţială proprietăţile afectate de realizarea lucrărilor sau, prin acordul Părţilor, de a compensa PROPRIETARULUI cheltuielile determinate de aducerea în starea iniţială a proprietăţii afectate;
i) să folosească suprafeţele de teren afectate de exercitarea dreptului de acces în scopul pentru care s-a încheiat prezentul contract;
j) să restituie suprafaţa de teren la expirarea duratei contractuale.

5. Intrarea în vigoare. Durata. Modificarea şi încetarea Contractului
5.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării de către părţi.
5.2. Lucrările prevăzute la art. 3.6 se execută de la data semnării de către părţi a Procesului verbal de începere a lucrărilor.
5.3. Dreptul de folosinţă care face obiectul prezentului Contract se instituie pe o perioadă de 15 ani.
5.4. Părţile convin ca modificările în Contract să se facă doar în urma unui acord scris, printr-un act adiţional la prezentul Contract.
5.5. Contractul încetează prin acordul de voinţă al părţilor, prin denunțarea unilaterală, prin dispariţia imobilului, la expirarea perioadei prevăzute la art. 5.3., ca urmare a rezilierii pentru neexecutarea obligaţiilor sau în condiţiile prevăzute la art. 5.6.
5.6. OPERATORUL poate solicita încetarea Contractului, prin transmiterea către PROPRIETAR a unei notificări cu cel puţin 30 zile înainte, într-una din situaţiile următoare:
a) utilizarea elementelor de reţea sau de infrastructură instalate devine imposibilă, oneroasă sau mai puţin performantă decât a fost prevăzut iniţial;
b) se modifică arhitectura reţelei publice de comunicaţii electronice a OPERATORULUI, iar elementele de reţea instalate nu mai corespund noii arhitecturi;
c) autorizaţiile necesare desfăşurării activităţii OPERATORULUI nu pot fi obţinute.
5.7. Pe durata derulării contractului, Proprietarul se obligă să acorde Operatorului cele mai favorabile condiţii pe care le-a acordat/le va acorda altor operatori/terţi cu privire la dreptul de acces pe proprietăţile U.A.T. Satu Mare în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării elementelor de reţele de comunicaţii electronice şi/sau a elementelor de infrastructură suport pentru acestea. Condiţiile mai favorabile se vor aplica din chiar momentul când ele au fost acordate terţului. Modificarea contractului prin ajustarea cu noile condiţii contractuale mai favorabile se va face automat, fără negocieri prealabile, U.A.T. Satu Mare având obligaţia de a notifica Operatorul în termen maxim de 5 zile de la data acordării unor condiţii mai favorabile oricărui terţ. Ca urmare a acestei notificări, părţile vor încheia un Act adiţional în termen maxim de 10 zile de la primirea notificării, cu aplicabilitate de la data acordării, de către U.A.T. Satu Mare, a condiţiilor mai favorabile unui terţ. În cazul în care U.A.T. Satu Mare refuză semnarea Actului adiţional şi/sau nu notifică Operatorul cu privire la condiţiile mai favorabile acordate terţilor, Operatorul va fi indreptăţit să considere contractul ajustat în mod automat cu prevederile mai favorabile conţinute în contractele încheiate de U.A.T. Satu Mare cu terţii.
5.8. Clauzele cuprinse în prezentul contract vor fi modificate de drept, în mod automat, la data intrării în vigoare a deciziei preşedintelui ANCOM prevăzute la art. 6 alin. (4) din Legea 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice, în vederea asigurării respectării dispoziţiilor acestei legi.

6. Tarifare
6.1. Părţile au convenit ca OPERATORUL să plătească suma de 0 lei/mp/lună, reprezentând contravaloarea dreptului de acces menţionat la art.3.1.
6.2. OPERATORUL nu poate fi obligat să plătească taxele şi impozitele legale aferente imobilului ce face obiectul prezentului contract.

7. Cesiunea dreptului
7.1. OPERATORUL poate ceda dreptul de acces prevăzut la art. 3.1. unui alt furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice, autorizat în condiţiile legislaţiei din domeniul comunicaţiilor electronice, cu condiţia notificării PROPRIETARULUI.
7.2. OPERATORUL rămâne dator faţă de PROPRIETAR numai pentru obligaţiile născute înainte de cesiune. Până la notificarea cesiunii, OPERATORUL şi cesionarul răspund solidar pentru îndeplinirea tuturor obligaţiilor faţă de PROPRIETAR.

8. Forţa majoră
8.1. Niciuna dintre Părţi nu răspunde de neexecutarea la termen şi/sau executarea în mod necorespunzător - totală sau parţială - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului Contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră aşa cum este definită de lege. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte Părţi în termen de 30 zile lucrătoare producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. Această notificare va fi confirmată ulterior, sub sancţiunea neluării în considerare, prin dovada eliberată de Camera de Comerţ şi Industrie sau de alt organism abilitat. Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 5 zile lucrătoare, fiecare parte poate renunţa la executarea contractului pe mai departe, fară ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

 

9. Notificări
9.1. În accepţiunea Părţilor, orice notificare în scris adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa prevăzută de prezentul articol.
9.2. În cazul în care notificarea se transmite prin poştă, se va utiliza un serviciu poştal cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată pe formularul tipizat de confirmare de primire.
9.3. În cazul în care se impune efectuarea unor lucrări de întreţinere sau de reparaţii cu caracter de urgenţă, notificarea telefonică va fi confirmată ulterior în maxim două zile lucrătoare prin email, fax sau poştă.
9.4. Dacă se trimite prin fax, notificarea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
9.5. Comunicările de rutină se pot efectua şi prin e-mail.
9.6. Detaliile privind punctele de contact ale ambelor Părţi, necesare în derularea acestui Contract sunt prevăzute mai jos. În cazul modificării acestor informaţii partea în cauză este obligată să notifice cealaltă Parte cât mai curând posibil, sub sancţiunea considerării valabile a comunicării transmise la vechiul punct de contact.
Pentru PROPRIETAR - Persoană de contact: primar _____________________, tel./fax: ________________________, e-mail: __________________________________
Pentru OPERATOR Persoană de contact: Departament juridic, Telefax 031.7301642, E-mail: ______

10. Litigii
În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona de către instanţele judecătoreşti competente.

11. Clauze finale
11.1. Contractul se va înscrie de către OPERATOR în cartea funciară a imobilului asupra căruia se exercită dreptul de acces/dreptul de folosinţă şi este opozabil oricărui titular al unui drept real asupra imobilului respectiv, deţinătorului cu orice alt titlu, precum şi dobânditorilor imobilului.
11.2. În cazul în care Părţile îşi încalcă obligaţiile ce le revin potrivit prezentului contract, neexercitarea de Partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.
11.3. Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii sale.

Prezentul Contract a fost încheiat într-un număr de 3 exemplare originale, dintre care două pentru operator şi unul pentru proprietar, astăzi _________________.


PROPRIETAR OPERATOR
RCS & RDS S.A.
Primar, ________________
Kereskényi Gábor


Director executiv, Departament juridic
ec. Lucia Ursu


AVIZAT
Control Financiar Preventiv Departament 3G SA,

jr. Rus Liana Loredana


Viza juridică
c.j. Corina Mihaela Șereș


Serviciul Patrimoniu Concesionări Închirieri

Șef serviciu Faur Mihaela

 

 

Înapoi