Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 22.12.2020 Proiect de hotărâre nr. 13
2020-12-16

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 


PROIECT

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. ................../22.12.2020

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare

 

 

 


Consiliul Local al municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.12. 2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 54990/21.12.2020, Referatul de aprobare al primarului municipiului Satu Mare, înregistrat cu nr. 54991/21.12.2020, în calitate de iniţiator, Raportul Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 54992/21.12.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare;
Luând act de adresa înaintată executivului de către managerul-directorul general al Instituției de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare cu nr. 923/18.12.2020 și înregistrată la sediul instituţiei sub nr. 54902/21.12.2020 precum și procesul verbal nr. 922 încheiat la data de 17.12.2017 cu ocazia întrunirii în şedinţă a Consiliului Administrativ al instituiţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare;
În conformitate cu
Prevederile art,1, art.4, şi ale CAP. III Personalul instituţiilor de spectacole sau concerte din Ordonanţa nr.21 din 31 ianuarie 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare;
Prevederile O.U.G. nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
Prevederile Legii nr.153/2017 lege cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările aduse de O.U.G. nr. 91 din 6 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

Constatând necesitatea modificării Hotărârii Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr.312/21.12.2017 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare modificat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 30/18.02.2018,
Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. 129 alin (1), alin (2) lit.a și alin. (3) lit.c din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
În temeiul prevederilor art. 139 alin.(1) şi art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Adoptă prezenta:

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art.1. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei, se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare, potrivit Anexei parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul municipiului Satu Mare şi instituţia de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare.

Art.3. Cu data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Anexa 4 din Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 312/21.12.2017, privind aprobarea Organigramei a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare modificată prin HCL nr. 30/18.02.2018.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul municipiului Satu Mare, Instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare.

 

 

 

Iniţiator proiect,
PRIMAR
Kereskényi Gábor

 

AVIZAT
Secretar general al municipiului
Mihaela Maria Racolța


 

 

 

Th.red: Renata Ulici

 

 

 

 

MUNICIPIUL SATU MARE
CABINET PRIMAR
NR. 54991/21.12.2020

 

Primarul Municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) din O.U.G.nr.57/20019 privind Codul Administrativ îmi exprim iniţiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind unele modificări aduse Anxei la HCL nr. 122/30.07.2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al instituției de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare, proiect în susţinerea căruia formulez următorul:


REFERAT DE APROBARE

 

Luând act de adresa înaintată executivului de către managerul-directorul general al Instituției de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare cu nr. 923/18.12.2020 și înregistrată la sediul instituţiei sub nr. 54902/21.12.2020 precum și procesul verbal nr. 922 încheiat la data de 17.12.2017 cu ocazia întrunirii în şedinţă a Consiliului Administrativ al instituiţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare;
Pentru punerea în aplicare a dispozitivului Sentinței civile nr. 269/21.06.2019 pronunțată de Tribunalul Satu Mare în cauza dosar nr. 387/83/2018, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 961/20.11.2019 a Curții de Apel Oradea, prin care s-a admis în parte acțiunea reclamantei Sălăjan Monica - consilier juridic al Instituției de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare și în consecință:
• S-a anulat art. 1, art. 2, art.3 din HCL nr. 312/21.12.2017, în ceea ce privește reducerea postului de consilier juridic;
• S-a anulat articolul 1 al HCL nr. 30/12.02.2018 cu privire la aspectele privind consilierul juridic

Drept urmare pentru punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești mai sus menționate, și urmare a Deciziei Consiliului de Administrație a Instituției de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare înregistrată cu nr. 922/17.12.2017 s-a impus reînființarea postului de natură contractuală, de consilier juridic, ceea ce a dus la modificarea statului de funcții și a organigramei instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare, conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. ............. /22.12.2020 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare, ceea ce duce implicit și la modificarea Regulamentului de organizare și functionare al instituției.

Raportat la prevederile art.129 alin. (1), alin.(2) lit.a, alin.(3) lit.c, din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ, consiliul local are iniţiativă și hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local date în competenţa sa, asigurând printre altele şi cadrul necesar pentru a aproba organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local,
Supun spre competență, analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, proiectul de hotărâre în forma prezentată.

 


INIŢIATOR PROIECT
PRIMAR
Kereskényi Gábor

 

 

 

 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE
Serviciul Managementul Resurselor Umane
Nr. 54992/21.12.2020

 

În temeiul prevederilor art.136 alin.(8) lit.b din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
Serviciul Managementul Resurselor Umane formulează următorul:


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și al instituției de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare,

Luând act de adresa înaintată executivului de către managerul-directorul general al Instituției de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare cu nr. 923/18.12.2020 și înregistrată la sediul instituţiei sub nr. 54902/21.12.2020 precum și procesul verbal nr. 922 încheiat la data de 17.12.2017 cu ocazia întrunirii în şedinţă a Consiliului Administrativ al instituiţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare;
Pentru punerea în aplicare a dispozitivului Sentinței civile nr. 269/21.06.2019 pronunțată de Tribunalul Satu Mare în cauza dosar nr. 387/83/2018, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 961/20.11.2019 a Curții de Apel Oradea, prin care s-a admis în parte acțiunea reclamantei Sălăjan Monica - consilier juridic al Instituției de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare și în consecință:
• S-a anulat art. 1, art. 2, art.3 din HCL nr. 312/21.12.2017, în ceea ce privește reducerea postului de consilier juridic;
• S-a anulat articolul 1 al HCL nr. 30/12.02.2018 cu privire la aspectele privind consilierul juridic

Drept urmare pentru punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești mai sus menționate, și urmare a Deciziei Consiliului de Administrație a Instituției de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare înregistrată cu nr. 922/17.12.2017 s-a impus reînființarea postului de natură contractuală, de consilier juridic, ceea ce a dus la modificarea statului de funcții și a organigramei instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare, conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. ............. /22.12.2020 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare.

Constatând necesitatea modificării Hotărârii Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr.312/21.12.2017 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare modificat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 30/18.02.2018, și ținând cont de faptul că Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF) este un instrument de conducere care descrie structura unei organizații, prezentând pe diferitele ei componente atribuții, competente, niveluri de autoritate, responsabilități, mecanisme de relații și trebuie să reflecte întocmai structura organizatorică, se impune actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Teatrului de Nord Satu Mare.

Raportat la domeniul de competență al Consiliului local, conform prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.a). alin. (3) lit. c din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, potrivit cărora consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local date în competenţa sa asigurând printre altele şi cadrul necesar privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local.

În temeiul dispozițiilor art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
Propunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al municipiului Satu Mare proiectul de hotărâre în forma prezentată.

 


Şef Serv. MRU
Ciulean Oana Maria

 

 

 

 

 

 

Th/red :R.U.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Th/red :R.U.

 

Fișiere atașate

Înapoi