Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 22.12.2020 Proiect de hotărâre nr. 12
2020-12-16

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 


PROIECT


 

 

HOTĂRÂREA NR. ................../22.12.2020

privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare

 

 

 

Consiliul Local al municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.12. 2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 54974/21.12.2020, Referatul de aprobare al primarului municipiului Satu Mare, înregistrat cu nr. 54976/21.12.2020, în calitate de iniţiator, Raportul Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 54977/21.12.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare;
Luând act de adresa înaintată executivului de către managerul-directorul general al Instituției de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare cu nr. 923/18.12.2020 și înregistrată la sediul instituţiei sub nr. 54902/21.12.2020 precum și procesul verbal nr. 922 încheiat la data de 17.12.2020 cu ocazia întrunirii în şedinţă a Consiliului Administrativ al instituiţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare;
În conformitate cu
Prevederile art,1, art.4, şi ale CAP. III Personalul instituţiilor de spectacole sau concerte din Ordonanţa nr.21 din 31 ianuarie 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare;
Prevederile O.U.G. nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
Prevederile Legii nr.153/2017 lege cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările aduse de O.U.G. nr. 91 din 6 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

Constatând necesitatea modificării Hotărârii Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr.312/21.12.2017 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare modificat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 30/18.02.2018,
Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. 129 alin (1), alin (2) lit.a și alin. (3) lit.c, art. 540 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
În temeiul prevederilor art. 139 alin.(1) şi art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Adoptă prezenta:

 


H O T Ă R Â R E

 

 


Art.1. Se aprobă suplimentarea numărului de posturi bugetate de la 132 la 133 de posturi la instituţia de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare, potrivit Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2. Se aprobă Organigrama instituiţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Statul de funcţii al instituiţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Primarul Municipiului Satu Mare duce la îndeplinire prezenta hotărâre, prin intermediul Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul Primăriei municipiului Satu Mare şi instituţia de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare.

Art.5. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă anexele 1,2,3 din Hotărârii Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 312/21.12.2017 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare modificat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 30/18.02.2018.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, Serviciului Managementul Resurselor Umane și instituției de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare.

 

 

Iniţiator proiect,
PRIMAR
Kereskényi Gábor

 

 

AVIZAT
Secretar general al municipiului,
Mihaela Maria Racolța

 

 

 

Th.red: Renata Ulici

 


ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
MUNICIPIUL SATU MARE
Nr. de înregistrare: 54976/21.12.2020

 


Primarul Municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) din O.U.G.nr.57/20019 privind Codul Administrativ îmi exprim iniţiativa de promovare a proiectului de hotărâre cu următorul obiect: " aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare″ în susţinerea căruia formulez următorul:

 

REFERAT DE APROBARE

 

Instituţia de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare funcţionează în subordinea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din anul 2010, iar la data prezentei funcţionează cu un număr de 132 de posturi bugetate potrivit structurii organizatorice aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr.312/21.12.2017 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare modificat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 30/18.02.2018,
Funcţionarea instituţiei se asigură de către personalul artistic, tehnic şi administrativ, care îşi desfăşoară activitatea în baza contractelor individuale de muncă, a celor încheiate potrivit prevederilor legale privind dreptul de autor şi drepturile conexe sau în baza unor contracte reglementate de Codul civil iar conducerea instituţiei este asigurată de directorul general -manager numit în baza unui contract de management în temeiul O.U.G. nr.189/2008 secondat de Consiliul administrativ organism cu rol deliberativ.
Prin prezentul proiect de hotărâre, analizând documenttația înaintată executivului de către managerul-directorul general al Instituției de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare cu nr. 923/18.12.2020 și înregistrată la sediul instituţiei sub nr. 54902/21.12.2020 precum și procesul verbal nr. 922 încheiat la data de 17.12.2017 cu ocazia întrunirii în şedinţă a Consiliului Administrativ al instituiţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare, prin care solicită acestuia iniţierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare, la solicitatea managerului instituţiei de cultură se propune suplimentarea numărului de posturi aprobate de la 132 de posturi bugetate la 133, modificarea organigramei și a statului de funcţii ale instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare,

Constatând necesitatea modificării Hotărârii Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr.312/21.12.2017 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare modificat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 30/18.02.2018,

Raportat la prevederile art.129 alin.(2) lit.a și d, alin.(3) lit.c, din O.U.G.nr.57/20019 privind Codul Administrativ, propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Satu Mare proiectul de hotărâre privind "aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare″.

 


Primar,
Kereskényi Gábor


 

 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE
Serviciul Managementul Resurselor Umane
Nr. 54977/21.12.2020

 

În temeiul prevederilor art.136 alin.(8) lit.b din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
Serviciul Managementul Resurselor Umane formulează următorul:

 

RAPORT DE SPECIALITATE

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare

Instituţia de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare funcţionează în subordinea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din anul 2010, iar la data prezentei funcţionează cu un număr de 132 de posturi bugetate potrivit structurii organizatorice aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr.312/21.12.2017 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare modificat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 30/18.02.2018,
Funcţionarea instituţiei se asigură de către personalul artistic, tehnic şi administrativ, care îşi desfăşoară activitatea în baza contractelor individuale de muncă, a celor încheiate potrivit prevederilor legale privind dreptul de autor şi drepturile conexe sau în baza unor contracte reglementate de Codul civil iar conducerea instituţiei este asigurată de directorul general -manager numit în baza unui contract de management în temeiul O.U.G. nr.189/2008 secondat de Consiliul administrativ organism cu rol deliberativ.

Prin prezentul proiect de hotărâre, analizând documentația înaintată executivului de către managerul-directorul general al Instituției de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare cu nr. 923/18.12.2020 și înregistrată la sediul instituţiei sub nr. 54902/21.12.2020 precum și procesul verbal nr. 922 încheiat la data de 17.12.2017 cu ocazia întrunirii în şedinţă a Consiliului Administrativ al instituiţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare, prin care solicită acestuia iniţierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea aorganigramei și a statului de funcţii ale instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare, la solicitatea managerului instituţiei de cultură se propune suplimentarea numărului de posturi aprobate de la 132 de posturi bugetate la 133, modificarea organigramei și a statului de funcţii ale instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare,

Luând act de Sentința civilă nr. 269/21.06.2019 pronunțată de Tribunalul Satu Mare în cauza dosar nr. 387/83/2018, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 961/20.11.2019 a Curții de Apel Oradea, prin care s-a admis în parte acțiunea reclamantei Sălăjan Monica - consilier juridic al Instituției de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare și în consecință:
• S-a anulat art. 1, art. 2, art.3 din HCL nr. 312/21.12.2017, în ceea ce privește reducerea postului de consilier juridic;
• S-a anulat articolul 1 al HCL nr. 30/12.02.2018 cu privire la aspectele privind consilierul juridic
Drept urmare pentru punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești mai sus menționate, și urmare a Procesului verbal al Consiliului de Administrație a Instituției de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare înregistrată cu nr. 922/17.12.2020 se impune reînființarea postului de natură contractuală, de consilier juridic, pe perioadă nedeterminată, norma întreagă.
Constatând necesitatea modificării Hotărârii Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr.312/21.12.2017 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare modificat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 30/18.02.2018,

Raportat la domeniul de competență al Consiliului local, conform prevederilor art. art.129 alin.(2) lit.a și d, alin.(3) lit.c, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, potrivit cărora consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local date în competenţa sa,
În temeiul dispozițiilor art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
Propunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al municipiului Satu Mare proiectul de hotărâre privind "aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare″ în forma prezentată.

 

 

Şef Serv .
Ciulean Oana Maria

 

 

 


Th/red Renata Ulici

 

Înapoi