Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 19.12.2019 Proiect de hotărâre nr. 21
2019-12-16

ROMÂNIA

JUDEȚUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

PROIECT

 

 HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei 1 a HCL 98/25.04.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție: „PASARELĂ PIETONALĂ ȘI VELO PESTE RÂUL SOMEȘ ÎN MUNICIPIUL SATU MARE, Județul Satu Mare"

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 19.12.2019
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 60455 /16.12.2019, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. . 60.457/16.12.2019 în calitate de inițiator, raportul de specialitate comun al Biroului Consultanță și Supervizare Lucrări și al Direcției economice înregistrat sub nr. 60.459/16.12.2019, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare.

Având în vedere proiectul „PASARELĂ PIETONALĂ ȘI VELO PESTE RÂUL SOMEȘ ÎN MUNICIPIUL SATU MARE" ,
Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. e) coroborat cu prevederile alin. (9) lit. a). din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
În temeiul prevederilor art. 139 alin (3), lit. d) și art. 196 alin (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:

 

 

 


H O T Ă R Â R E

 

 

 


Art.1. Se aprobă valoarea actualizată a devizului general al proiectului „PASARELĂ PIETONALĂ ȘI VELO PESTE RÂUL SOMEȘ ÎN MUNICIPIUL SATU MARE" conform ANEXEI 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Satu Mare, Direcția economică şi Biroul Consultanță tehnică și supervizare lucrări.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului județului Satu Mare.

 

 

 


INIŢIATOR PROIECT
PRIMAR
Kereskényi Gábor

 

 

 


AVIZAT
SECRETAR GENERAL

Mihaela Maria Racolța

 

Înapoi