Ședința ordinară a Consiliului Local Satu Mare din data 19.12.2019 Proiect de hotărâre nr. 20
2019-12-16


ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

PROIECT

 

 


HOTĂRÂREA NR.............................
privind aprobarea dezmembrării în vederea sistării stării de indiviziune a imobilului teren situat în Satu Mare, str. Livada nr. 4

 

 

 

Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 19.12.2019,
Analizând:
- proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 60382/13.12.2019,
- referatul de aprobare al Viceprimarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 60384/13.12.2019, în calitate de iniţiator,
- raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri înregistrat sub nr. 60387/13.12.2019,
- raportul Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 60413/16.12.2019,
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Având în vedere solicitarea şi documentaţia depusă de către Sălăgean Iosif înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare sub nr. 59056/09.12.2019, care are ca obiect aprobarea documentației de dezmembrare în vederea sistării stării de indiviziune a imobilului înscris în CF nr. 182521 Satu Mare sub nr. cadastral 182521,
Ţinând seama de prevederile art. 36 alin.1 din Legea nr 18/1991 fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 553 alin (1) și alin (4), art. 670 și următoarele, art. 879 alin. 2, art. 880 şi art. 888 și din Cod civil ale art.132 din Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, actualizat şi ale art. 24 din Legea nr. 7/1996, cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), ale art. 139 alin. (3) lit g), ale art. 196 alin. (1) lit. a) precum și ale ale art. 354 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Adoptă prezenta

 

 

 


H O T Ă R Â R E 

 

 

 


Art.1. Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Satu Mare a cotei de 335/895 mp teren înscris în CF nr. 182521 Satu Mare cu nr. cadastral 182521.

Art.2. Se însuşește lucrarea de specialitate denumită "Plan de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire", vizată O.C.P.I. Satu Mare sub nr.78199/22.11.2019, întocmită de persoană fizică autorizată A.N.C.P.I. - Szabo Alexandru, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă dezlipirea imobilului teren situat în Satu Mare, str. Livada nr. 4, în suprafață totală de 895 mp înscris în CF nr. 182521 Satu Mare cu nr. cadastral 182521, după cum urmează:
- Lot 1 - nr cadastral 182734 în suprafață de 335 mp - proprietatea Municipiului
Satu Mare;
- Lot 2 - nr. cadastral 182735 în suprafață de 560 mp - proprietatea domnului
Sălăgean Iosif;

Art.4. Se mandatează Viceprimarul municipiului Satu Mare să semneze actele autentice ce decurg din prezenta hotărâre.

Art.5. Se dispune O.C.P.I. Satu Mare înființarea de coli de carte funciară și înscrierea în evidenţele CF a celor aprobate în articolele precedente.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Viceprimarul municipiului Satu Mare şi Serviciul Patrimoniu Concesionări Închirieri din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, domnului Sălăgean Iosif şi Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

 

 

 


Inițiator
Viceprimar
Albu Adrian

 

 

 

Avizat Secretar general
Mihaela Maria Racolța

 

 


Faur Mihaela/2ex

 

Înapoi